شهید آوینی

کریم منصوری

 
ردیف

نام سوره

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 محمد 1 تا 9 1,480 0:06:26
2 احقاف 1 تا 10 1,720 0:07:32
3 جاسیه 12 تا 21 1,780 0:07:46
4 شورا 26 تا 48 2,340 0:10:14
5 فصلت 45 تا آخر 1,780 0:07:46
6 دخان 17 تا 29 1,030 0:04:30
7 واقعه 1 تا 26 1,230 0:05:22
8 احقاف 1 تا 10 1,690 0:07:23
9 لقمان 20 تا آخر 3,440 0:15:02
10 زخرف 20 تا آخر 1,180 0:05:08
11 اسراء 1 تا 6 1,340 0:05:51
12 اعراف 155 تا 157 1,490 0:06:30
13 انبیاء 105 تا 112 917 0:03:53
14 صف  5 تا 9 1,400 0:06:08
15 مائده 44 تا 46 1,280 0:05:36
16 مطففین 22 تا 28 725 0:03:04
17 احزاب 32 تا آخر 2,470 0:10:47
18 اسراء 9 تا 15 1,210 0:05:17
19 آل عمران 189 تا 194 2,430 0:10:37
20 انبیاء 105 تا آخر 912 0:03:52
21 بقره 153 تا 157 780 0:03:18
22 دخان 17 تا 29 946 0:04:01
23 فصلت 1 تا 8 1,220 0:05:19
24 قصص آیه آخر 1,070 0:04:39
25 لقمان 1 تا 10 1,270 0:05:32
26 زاریات 1 تا 23 1,330 0:05:48
27 ده 5 تا آخر 2,580 0:11:18
28 قصص 5 تا 9 ، شمس 3,240 0:14:08
29 مطففین 22 تا 28 ، شمس 1,530 0:06:40
30 نساء 80 تا 87 ، توحید 1,810 0:07:55
31 دخان 1 تا 28 2,510 0:10:59
32 مریم 28 تا 50 2,810 0:12:16
33 اسراء 43 تا 51 1,710 0:07:29
34 آل عمران 164 تا 171 2,020 0:08:48
35 نحل 22 تا 27 1,360 0:05:55
36 کهف 43 تا 51 1,690 0:07:23
37 توبه 128 تا 129 ، بلد 3,380 0:14:47
38 مریم 1 تا 11 ، شمس ، حمد ، بقره 1تا 2 4,190 0:18:19
39 مزمل 1 تا 19 3,540 0:15:28
40 نحل 51 تا 69 3,590 0:15:41
41 ضحا ، انشراء 1,920 0:08:23

برای دانلود کردن قرائت های بالا، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo