شهید آوینیسخنرانی های استاد شهید مرتضی مطهری
 
بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات
 بخش ویژه استاد مطهری  سخنرانی های شهید مطهری شهید مطهری به روایت دیگران  کلیپ های شهید مطهری

پیامبر اکرم (ص)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود قسمت اول 3,825 0:31:04 پیامبر اکرم (ص)
 
2 دانلود قسمت دوم 3,619 0:29:24
 

امام حسین (ع)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود (1) 21,852 0:39:43 تحریفات عاشورا
2 دانلود (2) 21,619 0:37:43
3 دانلود (3) 19,492 0:39:45
 
1 دانلود  17,193  0:28:27 حادثه عاشورا
 

امام صادق (ع)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود قسمت اول 3,825 0:31:04 امام صادق (ع)
2 دانلود قسمت دوم 3,619 0:29:24
3 دانلود قسمت سوم 3,042 0:24:42
4 دانلود قسمت چهارم 3,045 0:24:43
5 دانلود قسمت پنجم 2,956 0:23:59
6 دانلود قسمت ششم 2,608 0:21:10
7 دانلود قسمت هفتم 2,621 0:21:16
8 دانلود قسمت هشتم 2,972 0:24:11
 

تفسیر قرآن

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود قسمت اول 2.062 0:33:24 تفسیر سوره نور
2 دانلود قسمت دوم 1.897 0:30:42
3 دانلود قسمت سوم 1.811 0:29:19
4 دانلود قسمت چهارم 1.557 0:25:11
 
1 دانلود قسمت اول 2.007 0:32:29 تفسیر سوره معارج
2 دانلود قسمت دوم 1.741 0:28:11
 
1 دانلود قسمت اول 2.067 0:33:28 تفسیر سوره مدثر
2 دانلود قسمت دوم 1.652 0:26:43
 
1 دانلود قسمت اول 1.594 0:25:45 تفسیر سوره قیامت
2 دانلود قسمت دوم 1.808 0:29:4
3 دانلود قسمت سوم 1.883 0:30:28
4 دانلود قسمت چهارم 1.736 0:28:04
5 دانلود قسمت پنجم 1.516 0:24:30
6 دانلود قسمت ششم 1.458 0:23:34
 
1 دانلود قسمت اول 1938 0:31:22 تفسیر سوره فجر
2 دانلود قسمت دوم 1.505 0:24:20
 
1 دانلود 2.643 0:40:46 تفسیر سوره قارعه
 
1 دانلود 1.167 0:18:50 تفسیر سوره تکاثر

دیگر موضوعات

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود قسمت اول  2.553  0:14:30 استدلال ذهنی
2 دانلود قسمت دوم  2.983  0:16:56
3 دانلود قسمت سوم  2.546  0:14:27
4 دانلود قسمت چهارم  2.664  0:15:08
 
1 دانلود قسمت اول  2.603  0:11:05 استفهام یک مطلب یعنی نفهمیدن
2 دانلود قسمت دوم  3.126  0:13:19
3 دانلود قسمت سوم  2.866  0:12:12
4 دانلود قسمت چهارم  2.150  0:12:12
 
1 دانلود قسمت اول  2.635  0:14:58 فطرت خدادادی
2 دانلود قسمت دوم  2.735  0:15:32
3 دانلود قسمت سوم  2.021  0:11:28
4 دانلود قسمت چهارم  2.477  0:14:04
 
1 دانلود قسمت اول  2.453  0:13:56 خلقت انسان
2 دانلود قسمت دوم  2.749  0:15:37
3 دانلود قسمت سوم  2.378  0:13:30
4 دانلود قسمت چهارم  2.473  0:14:03
 
1 دانلود قسمت اول  2.078  0:11:48 پیروی از هوای نفس
2 دانلود قسمت دوم  1.970  0:11:11
3 دانلود قسمت سوم  1.993  0:11:19
4 دانلود قسمت چهارم  2.054  0:11:39
 
1 دانلود قسمت اول 2.385 0:13:32 روح مطلق انسان
2 دانلود قسمت دوم 2.354 0:13:22
3 دانلود قسمت سوم 2.055 0:11:40
 
1 دانلود قسمت اول 2.239 0:12:43 شناخت انسان کامل
2 دانلود قسمت دوم 2.850 0:16:11
3 دانلود قسمت سوم 2.485 0:14:07
4 دانلود قسمت چهارم 2.406 0:13:40
 
1 دانلود قسمت اول 2.420 0:13:45 تغیرات تکامل در طول زمان بر انسان
2 دانلود قسمت دوم 2.933 0:16:39
3 دانلود قسمت سوم 2.694 0:15:18
4 دانلود قسمت چهارم 2.497 0:14:11
 
1 دانلود قسمت اول 2.450 0:13:55 تکامل بشری
2 دانلود قسمت دوم 1.480 0:08:24
3 دانلود قسمت سوم 1.302 0:07:23
4 دانلود قسمت چهارم 4.752 0:27:00
 
1 دانلود قسمت اول 2.744 0:15:35 تکامل فرد
2 دانلود قسمت دوم 2.273 0:12:54
3 دانلود قسمت سوم 2.342 0:13:18
4 دانلود قسمت چهارم 2.825 0:16:03
 
1 دانلود قسمت اول 2.414 0:13:42 توحید و خدا شناسی در خلقت انسان
2 دانلود قسمت دوم 2.950 0:16:45
3 دانلود قسمت سوم 2.174 0:12:20
4 دانلود قسمت چهارم 2.398 0:13:37
 
1 دانلود قسمت اول 2.749 0:15:37 وحی الهی به انسان
2 دانلود قسمت دوم 2.566 0:14:34
3 دانلود قسمت سوم 2.513 0:14:16
4 دانلود قسمت چهارم 2.928 0:16:38
 
1 دانلود قسمت اول 2.019 0:11:28 اخلاق انسان کامل
2 دانلود قسمت دوم 1.966 0:11:10
3 دانلود قسمت سوم 1.794 0:10:11
4 دانلود قسمت چهارم 1.786 0:10:08
 
1 دانلود قسمت اول 2.788 0:15:50 ارزش انسان از دیدگاه جهان بینی الهی و مادی
2 دانلود قسمت دوم 2.732 0:15:31
3 دانلود قسمت سوم 2.365 0:13:26
4 دانلود قسمت چهارم 2.845 0:16:10

صفحه:     1    ،    2

 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo