شهید آوینی

زیارت

بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات
زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام)
1 پیامبر اکرم (ص) 5 امام حسین (ع) 9 امام موسی کاظم (ع) 13 امام حسن عسگری (ع)
2 امام علی (ع) 6 امام سجاد (ع) 10 امام رضا (ع) 14 حضرت بقیة الله الاعظم (عج)
3 حضرت زهرا (س) 7 امام محمد باقر (ع) 11 امام جواد (ع) 15 خاندان معصومین (علیهم السلام)
4 امام حسن مجتبی (ع) 8 امام جعفر صادق (ع) 12 امام هادی (ع) 16 متفرقه
 

 1. پیامبر اکرم (ص)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت حضرت رسول اکرم (ص) فرهمند 415 0:06:38
2 زیارت حضرت رسول اکرم (ص) از راه دور ---- 4,931 0:06:38
3 توسل به حضرت رسول (ص) ---- 329 0:06:38
4 صلوات حضرت رسول (ص) حسن زاده 863 0:06:38
5 کیفیت زیارت حضرت رسول (ص) ---- 1,559 0:06:38

 2. امام علی (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت غدیریه (جدید) فرهمند 3,257 0:09:15
2 زیارت مطلقه امیرالمؤمنین ---- 4,153 0:44:19
3 زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) ---- 577 0:06:05
4 زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) سماواتی 698 0:07:23
5 زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) طاهری 1,469 0:15:37
6 زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) علی یوسف 329 0:05:14
7 زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) فرهمند
سبک 1
1,845 0:07:51
8 زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) فرهمند
سبک 2
1,067 0:08:37
9 زيارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) فرهمند 529 0:02:15
10 زيارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) مهدی صدقی 1,035 0:04:23

 3. حضرت زهرا (س)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت حضرت زهرا (س) اباذر 1,959 0:08:20
2 زیارت حضرت زهرا (س) فرهمند 1,725 0:07:20
3 زیارت حضرت زهرا (س) محمدرضا طاهری 3,597 0:20:26
4 زیارت حضرت زهرا (س) --- 2,434 0:10:21
5 زیارت حضرت زهرا (س) --- 1,893 0:08:03
6 زیارت حضرت زهرا (س) --- 2,720 0:11:35
7 زیارت حضرت زهرا (س) ---- 722 0:11:38
8 زیارت حضرت زهرا (س) ---- 460 0:07:22
9 زيارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) مهدی صدقی 1,035 0:04:23
10 زيارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) فرهمند 529 0:02:15
11 صلوات حضرت زهرا (س) حسن زاده 1,140 0:07:22
12 صلوات حضرت زهرا (س) طوسی 170 0:04:23
13 صلوات حضرت زهرا (س) ---- 535 0:02:15

 4. امام حسن مجتبی (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زيارت روز دوشنبه به نام امام حسن مجتبی (ع)  ---- 156 0:02:25
2 زيارت روز دوشنبه به نام امام حسن مجتبی (ع) ---- 837 0:03:32
3 صلوات امام حسن و امام حسین ---- 1,620 0:06:53

 5. امام حسین (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت عاشورا آهنگران 5,882 0:33:10
2 زیارت عاشورا ارضی 6,100 0:34:24
3 زیارت عاشورا حبیبی 6,100 0:34:24
4 زیارت عاشورا حدادیان 7,302 0:41:14
5 زیارت عاشورا کریمی 8,158 0:46:07
6 زیارت عاشورا خلج 8,662 0:48:59
7 زیارت عاشورا منصوری 4,008 0:22:30
8 زیارت عاشورا سازور 5,730 0:32:18
9 زیارت عاشورا طاهری 6,624 0:37:23
10 زیارت عاشورا سماواتی 5,977 0:20:13
11 زیارت عاشورا فرهمند 2,537 0:16:42
12 زیارت عاشورا ---- 956 0:15:26
13 زیارت عاشورا شیخ باقر مقدسی 649 0:10:27
14 زیارت عاشورا مسلم زمانیان 2,610 0:11:05
15 زیارت ناحیه مقدسه میرداماد 6,820 0:38:30
16 زیارت وارث حسین سیمرغ 2,441 0:06:55
17 زیارت وارث حاج محمد نصر آبادی 1,703 0:04:49
18 زیارت وارث ---- 2,754 0:11:43
19 زیارت وارث رضا سبحانی 2,099 0:05:57
20 زیارت وارث صفی خوانی 2,404 0:06:49
21 زیارت وارث سماواتی 4,483 0:15:17
22 زیارت وارث ---- 369 0:05:53
23 زیارت امام حسین (ع) ---- 485 0:07:46
24 صلوات امام حسین (ع) حسن زاده 1,605 0:06:48
25 توسل به امام حسین (ع) ---- 280 0:01:09
26 زیارت اربعین امیر رضا عرب 2,683 0:11:25
27 زیارت اربعین حاج سیدمهدی میرداماد 4,506 0:19:12
28 زیارت اربعین حاج احمد چينی 4,506 0:19:12
29 زیارت اربعین ---- 2,697 0:09:11
30 زیارت اربعین سعید طوسی 2,717 0:09:15

 6. امام سجاد (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زيارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق عليهم السلام
---- 198 0:03:06

 7. امام محمد باقر (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زيارت امام محمد باقر (ع) فرهمند 1,012 0:08:12
2 صلوات امام محمد باقر (ع) ---- 408 0:01:43
3 توسل به امام محمد باقر (ع) ---- 252 0:01:03
4 زيارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق عليهم السلام
---- 198 0:03:06

 8. امام جعفر صادق (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زيارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق عليهم السلام
---- 198 0:03:06
2 زيارت امام جعفر صادق (ع) ---- 524 0:08:24
3 صلوات امام جعفر صادق (ع) فرهمند 296 0:01:15
4 صلوات بر امام جعفر صادق (ع) حسن زاده 379 0:01:36
5 قطعه ای از دعای توسل ---- 282 0:01:11

 9. امام موسی کاظم (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت 1 فرهمند 2,951 0:12:34
2 زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت 1 --- 1,139 0:12:06
3 زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت 2 --- 542 0:05:44
4 زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت 3 --- 380 0:03:59
5 صلوات امام موسی کاظم (ع) فرهمند 1,179 0:05:01
6 صلوات امام موسی کاظم (ع) حسن زاده 940 0:01:59
7 توسل به امام موسی کاظم (ع) --- 567 0:01:11
8 زیارت مشترک کاظمین --- 534 0:05:38

 10. امام رضا (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 صلوات خاصه امام رضا (ع) انصاریان 1,064 0:01:30
2 زیارت امام رضا (ع) فرهمند 5,553 0:23:41
3 صلوات امام رضا (ع) ---- 426 0:01:47
4 قسمتی از دعای توسل ---- 267 0:01:07
5 وداع با امام رضا ---- 140 0:01:09
6 در هنگام وارد شدن به حرم ---- 17,744 0:18:55

 11. امام جواد (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت امام جواد (ع) ---- 1,042 0:03:32
2 زیارت امام جواد (ع) ---- 2,022 0:06:52
3 زیارت امام جواد (ع) ---- 762 0:02:37
4 زیارت امام جواد(ع) فرهمند 1,205 0:05:08
5 صلوات امام جواد (ع) ---- 400 0:01:41
6 توسل به امام جواد ---- 267 0:01:07
7 زیارت مشترک کاظمین --- 534 0:05:38

 12. امام هادی (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت امام هادی (ع) فرهمند 1,205 0:05:08
2 صلوات امام هادی ---- 880 0:02:29
3 توسل به امام هادی محسن حسن زاده 407 0:01:08

 13. امام حسن عسگری (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت امام حسن عسگری (ع) فرهمند 1,914 0:08:09
2 زیارت امام حسن عسگری (ع) ---- 1,215 0:19:39
3 صلوات امام حسن عسگری (ع) ---- 348 0:01:27
4 توسل به امام حسن عسگری (ع) ---- 287 0:01:12

 14. حضرت بقیة الله الاعظم (عج)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت روز جمعه به نام امام زمان (عج) ---- 265 0:04:12
2 زیارت روز جمعه به نام امام زمان (عج) فرهمند 923 0:03:56
3 زیارت آل یس (امام زمان (عج) ) سازور 7,982 0:45:07
4 زیارت آل یس (امام زمان (عج) ) سماواتی 4,159 0:14:01
5 زیارت آل یس (امام زمان (عج) ) فرهمند 1,903 0:16:49
6 زیارت آل یس (امام زمان (عج) ) ---- 931 0:15:01
7 استغاثه به امام زمان فرهمند 2,095 0:05:56
8 صلوات امام زمان فرهمند 1,001 0:04:15
9 زیارت مادر امام زمان فرهمند 1,873 0:07:59

 15. خاندان معصومین علیهم السلام

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت حضرت زینب (س) شیخ احمد 1,354 0:07:40
2 زیارت حضرت عباس (ع) ---- 899 0:14:31
3 زیارت حضرت رقیه (س) ---- 236 0:03:44
4 زیارت حضرت معصومه (س) ---- 593 0:09:33
5 زیارت حضرت معصومه (س) ---- 458 0:07:20
6 زیارت حضرت معصومه (س) عباس
حیدر زاده
1,257 0:10:13
7 زیارت حضرت معصومه (س) ---- 508 0:05:21
8 ترجمه زیارت حضرت معصومه (س) ---- 946 0:07:40

 16. متفرقه

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت رجبیه ---- 287 0:02:56
2 زیارت ائمه بقیع (علیهم السلام) علی یوسف 258 0:04:04
3 زیارت ائمه بقیع (علیهم السلام) فرهمند 2,340 0:09:58
4 زیارت ائمه سُر َّ مَن رَائ (سامرا) (علیهم السلام) فرهمند 1,566 0:06:40
5 زیارت جامعه کبیره فرهمند 9,979 0:42:34
6 زیارت جامعه کبیره   سماواتی 9,385 0:31:51
7 اذن دخول حرم های شریفه فرهمند 617 0:05:13

برای دانلود زيارات فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.


Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo