شهید آوینی

سخنرانی های آیت الله مجتبی آقا تهرانی

سخنرانی های آیت الله آقا مجتبی تهرانی

 
بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات

دین و دینداری

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود جلسه اول 5,332 0:30:19 دین و دینداری
2 دانلود جلسه دوم 6,756 0:38:25
3 دانلود جلسه سوم 6,136 0:34:54
4 دانلود جلسه چهارم 6,025 0:34:16
5 دانلود جلسه پنجم 6,749 0:38:23
6 دانلود جلسه ششم 6,703 0:38:07
7 دانلود جلسه هفتم 6,691 0:38:03
8 دانلود جلسه هشتم 7,278 0:41:23
9 دانلود جلسه نهم 4,620 0:26:16
10 دانلود جلسه دهم 6,026 0:34:16
11 دانلود جلسه یازدهم 7,272 0:41:22
12 دانلود جلسه دوازدهم 6,131 0:34:52
13 دانلود جلسه سیزدهم 6,251 0:35:33

 

عزت و ذلت

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود جلسه اول 5,957 0:33:53 عزت و ذلت
2 دانلود جلسه دوم 5,739 0:32:38
3 دانلود جلسه سوم 5,781 0:32:52
4 دانلود جلسه چهارم 4,986 0:28:21
5 دانلود جلسه پنجم 5,165 0:29:22
6 دانلود جلسه ششم 6,428 0:36:33
7 دانلود جلسه هفتم 5,935 0:33:45
8 دانلود جلسه هشتم 6,596 0:37:31
9 دانلود جلسه نهم 6,022 0:34:15
10 دانلود جلسه دهم 6,080 0:34:35
11 دانلود جلسه یازدهم 5,300 0:30:08
12 دانلود جلسه دوازدهم 5,360 0:30:29
13 دانلود جلسه سیزدهم 4,579 0:26:02
14 دانلود جلسه چهاردهم 6,468 0:36:47
15 دانلود جلسه پانزدهم 5,965 0:33:55
16 دانلود جلسه شانزدهم 6,031 0:34:18
17 دانلود جلسه هفدهم 6,223 0:35:24
18 دانلود جلسه هجدهم 6,213 0:35:20
19 دانلود جلسه نوزدهم 6,478 0:36:51
20 دانلود جلسه بیستم 7,801 0:44:22
21 دانلود جلسه بیست و یک 5,732 0:32:36
22 دانلود جلسه بیست و دو 6,596 0:38:17

 

حق و باطل

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود جلسه اول 5,421 0:30:50 حق و باطل
2 دانلود جلسه دوم 6,030 0:34:17
3 دانلود جلسه سوم 6,340 0:36:03
4 دانلود جلسه چهارم 7,273 0:41:22
5 دانلود جلسه پنجم 6,693 0:38:04
6 دانلود جلسه ششم 6,611 0:37:36
7 دانلود جلسه هفتم 5,845 0:33:14
8 دانلود جلسه هشتم 6,739 0:38:20
9 دانلود جلسه نهم 5,192 0:29:21
10 دانلود جلسه دهم 6,391 0:36:21
11 دانلود جلسه یازدهم 6,372 0:36:14
12 دانلود جلسه دوازدهم 4,977 0:28:18
13 دانلود جلسه سیزدهم 5,039 0:28:39
14 دانلود جلسه چهاردهم 7,885 0:44:51
15 دانلود جلسه پانزدهم 4,267 0:24:16
16 دانلود جلسه شانزدهم 5,356 0:30:28
17 دانلود جلسه هفدهم 5,242 0:29:48
18 دانلود جلسه هجدهم 4,981 0:28:20
19 دانلود جلسه بیستم 4,407 0:25:04
20 دانلود جلسه بیست ویکم 6,656 0:37:51
21 دانلود جلسه بیست و دوم 4,959 0:28:12
22 دانلود جلسه بیست و سوم 5,173 0:29:25

 

هجرت

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود جلسه اول 24,776 00:35:14 هجرت
2 دانلود جلسه دوم 19,449 00:27:39
3 دانلود جلسه سوم 17,580 00:25:00
4 دانلود جلسه چهارم 21,502 00:30:34
5 دانلود جلسه پنجم 19,978 00:28:24
6 دانلود جلسه ششم 18,373 00:26:07
7 دانلود جلسه هفتم 24,251 00:34:29
8 دانلود جلسه هشتم 24,281 00:34:32
9 دانلود جلسه نهم 23,064 00:32:48
10 دانلود جلسه دهم 21,701 00:30:51
11 دانلود جلسه یازدهم 17,009 00:24:11
12 دانلود جلسه دوازدهم 17,975 00:25:33
13 دانلود جلسه سیزدهم 21,793 00:30:59
14 دانلود جلسه چهاردهم 21,964 00:31:14
15 دانلود جلسه پانزدهم 21,149 00:30:04

 

امر به معروف و نهی از منکر

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود جلسه اول 28,216 00:34:23 امر به معروف و نهی از منکر
2 دانلود جلسه دوم 27,816 00:33:54
3 دانلود جلسه سوم 25,858 00:31:31
4 دانلود جلسه چهارم 30,316 00:36:57
5 دانلود جلسه پنجم 24,533 00:29:54
6 دانلود جلسه ششم 29,637 00:36:07
7 دانلود جلسه هفتم 25,616 00:31:13
8 دانلود جلسه هشتم 25,986 00:31:40
9 دانلود جلسه نهم 29,680 00:36:11
10 دانلود جلسه دهم 31,377 00:38:15
11 دانلود جلسه یازدهم 30,489 00:37:10
12 دانلود جلسه دوازدهم 26,503 00:32:18
13 دانلود جلسه سیزدهم 22,996 00:39:14
14 دانلود جلسه چهاردهم 21,772 00:37:09
15 دانلود جلسه پانزدهم 22,510 00:38:25
16 دانلود جلسه شانزدهم 21,287 00:36:19
17 دانلود جلسه هفدهم 23,387 00:39:54
18 دانلود جلسه هجدهم 19,687 00:33:35
19 دانلود جلسه نوزدهم 29,619 00:36:06
20 دانلود جلسه بیستم 32,065 00:39:05
21 دانلود جلسه بیست و یکم 540 00:00:46
22 دانلود جلسه بیست و دوم 542 00:00:46
23 دانلود جلسه بیست و سوم 26,071 00:31:47
24 دانلود جلسه بیست و چهارم 26,957 00:32:51
25 دانلود جلسه بیست و پنجم 30,829 00:37:35
26 دانلود جلسه بیست و ششم 27,138 00:33:05

 

پایداری

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود جلسه اول 29,166 00:31:06 پایداری
2 دانلود جلسه دوم 27,325 00:29:09
3 دانلود جلسه سوم 30,384 00:32:24
4 دانلود جلسه چهارم 29,305 00:31:15
5 دانلود جلسه پنجم 30,916 00:32:58
6 دانلود جلسه ششم 30,081 00:32:05
7 دانلود جلسه هفتم 30,791 00:32:50
8 دانلود جلسه هشتم 34,783 00:37:06
9 دانلود جلسه نهم 38,252 00:40:48
10 دانلود جلسه دهم 41,496 00:44:15
11 دانلود جلسه یازدهم 38,939 00:41:32
12 دانلود جلسه دوازدهم 35,478 00:37:50
13 دانلود جلسه سیزدهم 40,228 00:42:54

 

غیرت

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود جلسه اول 24,366 00:29:42 غیرت
2 دانلود جلسه دوم 26,750 00:32:36
3 دانلود جلسه سوم 20,442 00:24:55
4 دانلود جلسه چهارم 23,217 00:28:18
5 دانلود جلسه پنجم 20,317 00:24:46
6 دانلود جلسه ششم 21,936 00:26:44
7 دانلود جلسه هفتم 20,769 00:25:19
8 دانلود جلسه هشتم 20,344 00:24:48
9 دانلود جلسه نهم 21,049 00:25:39
10 دانلود جلسه دهم 29,940 00:36:30
11 دانلود جلسه یازدهم 22,366 00:27:16
12 دانلود جلسه دوازدهم 22,165 00:27:01
13 دانلود جلسه سیزدهم 20,705 00:25:14
14 دانلود جلسه چهاردهم 24,024 00:29:17
15 دانلود جلسه پانزدهم 26,433 00:32:13
16 دانلود جلسه شانزدهم 20,549 00:25:03
17 دانلود جلسه هفدهم 16,759 00:20:26
18 دانلود جلسه هجدهم 20,193 00:24:37
19 دانلود جلسه نوزدهم 19,419 00:23:40
20 دانلود جلسه بیستم 19,273 00:23:29
21 دانلود جلسه بیست و یکم 21,097 00:25:43
22 دانلود جلسه بیست و دوم 22,506 00:27:26

 

تعاون

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود جلسه اول 33,007 00:40:14 تعاون
2 دانلود جلسه دوم 25,197 00:30:43
3 دانلود جلسه سوم 31,189 00:38:01
4 دانلود جلسه چهارم 31,174 00:38:00
5 دانلود جلسه پنجم 30,590 00:37:17
6 دانلود جلسه ششم 30,909 00:37:40
7 دانلود جلسه هفتم 29,375 00:35:48
8 دانلود جلسه هشتم 34,054 00:41:30
9 دانلود جلسه نهم 33,168 00:40:26
10 دانلود جلسه دهم 32,517 00:39:38
11 دانلود جلسه یازدهم 31,336 00:38:12
12 دانلود جلسه دوازدهم 29,395 00:35:50

 

عید سعید فطر

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
1 دانلود جلسه اول 1,134 0:09:09 احکام فطریه
2 دانلود جلسه دوم 1,342 0:10:51

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo