شهید آوینی 
بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات

 حجت الاسلام مرحوم مهندسی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1  درد فراق امام خمینی (ره) – جلسه 1 6,877 00:39:07 شرح کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)
2 سنت عالمان بزرگ در پاسداری از ذخایر معنوی – جلسه 2 6,529 00:37:08
3 سنت عالمان بزرگ در پاسداری از ذخایر معنوی – جلسه 3 6,810 00:38:44
4 پیشینه اربعین نگاری عالمان دین – جلسه 4 6,324 00:35:58
5 حدیث اول در جهاد با نفس – جلسه 5 6,647 00:37:48
6 حدیث اول در جهاد با نفس – جلسه 6 6,692 00:38:04
7 حدیث اول در جهاد با نفس – جلسه 7 6,262 00:35:37
8 حدیث دوم در ریا – جلسه 8 6,526 00:37:07
9 حدیث دوم در ریا – جلسه 9 6,578 00:37:25
10 حدیث سوم در عجب – جلسه 10 6,757 00:38:26
11 حدیث سوم در عجب – جلسه 11 6,671 00:37:56
12 حدیث سوم در عجب – جلسه 12 6,551 00:37:16
13 حدیث چهارم در کبر – جلسه 13 6,241 00:35:30
14  حدیث چهارم در کبر – جلسه 14 6,674 00:37:57
15 حدیث چهارم در کبر – جلسه 15 6,527 00:37:07
16 حدیث پنجم در حسادت – جلسه 16 6,511 0:37:02
17 حدیث پنجم در حسادت – جلسه 17 6,659 0:37:52
18 حدیث پنجم در حسادت – جلسه 18 6,359 0:36:10
19 حدیث پنجم در حسادت – جلسه 19 6,521 0:37:05
20 حدیث ششم در حب دنیا – جلسه 20 6,759 0:38:26
21 حدیث ششم در حب دنیا – جلسه 21 8,743 0:37:18
22 حدیث ششم در حب دنیا – جلسه 22 8,581 0:36:36
23 حدیث هفتم در غضب – جلسه 23 8,382 0:35:45
24 حدیث هشتم در غضب – جلسه 24 11,011 0:37:34
25 حدیث هشتم در عصبیت – جلسه 25 8,602 0:36:42
26 حدیث نهم در عصبیت – جلسه 26 8,042 0:34:18
27 حدیث نهم در نفاق – جلسه 27 8,560 0:36:31
28 حدیث نهم در نفاق – جلسه 28 8,397 0:35:49
29 حدیث دهم در هوای نفس و درازای آرزو – جلسه 29 8,457 0:36:04
30 حدیث دهم در هوای نفس و درازای آرزو – جلسه 30 8,238 0:35:08
31 حدیث یازدهم در فطرت  – جلسه 31 5,987 0:34:03
32 حدیث یازدهم در فطرت – جلسه 32 6,438 0:36:37
33 حدیث یازدهم در فطرت – جلسه 33 4,722 0:26:51
34 حدیث یازدهم در فطرت – جلسه 34 6,230 0:35:26
35 حدیث دوازدهم در تفکر – جلسه 35 6,145 0:34:57
36 حدیث دوازدهم در تفکر – جلسه 36 6,494 0:36:56
37 حدیث دوازدهم در تفکر – جلسه 37 6,589 0:37:28
38 حدیث دوازدهم در تفکر – جلسه 38 5,985 0:34:02
39 حدیث دوازدهم در تفکر – جلسه 39 5,655 0:32:10
40 حدیث دوازدهم در تفکر – جلسه 40 6,112 0:34:46
41 حدیث دوازدهم در تفکر – جلسه 41 5,760 0:32:46
42 حدیث دوازدهم در تفکر – جلسه 42 6,223 0:35:23
43 حدیث سیردهم در توکل – جلسه 43 5,993 0:34:05
44 حدیث سیزدهم در توکل – جلسه 44 6,170 0:35:05
45 حدیث چهاردهم در خوف و رجا – جلسه 45 6,184 0:35:10
46 حدیث چهاردهم در خوف و رجا – جلسه 46 5,936 0:33:46
47 حدیث چهاردهم در خوف و رجا – جلسه 47 6,250 0:35:33
48 حدیث چهاردهم در خوف و رجا – جلسه 48 6,059 0:34:27
49 حدیث پانزدهم در امتحان و آزمایش مومنان – جلسه 49 5,931 0:33:44
50 حدیث پانزدهم در امتحان و آزمایش مومنان – جلسه 50 6,143 0:34:56
51 حدیث پانزدهم در امتحان و آزمایش مومنان – جلسه 51 6,320 0:35:57
52 حدیث پانزدهم در امتحان و آزمایش مومنان – جلسه 52 6,143 0:34:56
53 حدیث پانزدهم در امتحان و آزمایش مومنان – جلسه 53 6,139 0:34:55
54 حدیث پانزدهم در امتحان و آزمایش مومنان – جلسه 54 6,368 0:36:13
55 حدیث شانزدهم در صبر – جلسه 55 6,600 0:37:32
56 حدیث شانزدهم در صبر – جلسه 56 6,544 0:37:13
57 حدیث هفدهم در توبه – جلسه 57 5,970 0:33:57
58 حدیث هفدهم در توبه – جلسه 58 6,083 0:34:36
59 حدیث هفدهم در توبه – جلسه 59 6,428 0:36:33
60 حدیث هفدهم در توبه – جلسه 60 6,285 0:33:45
61 حدیث هجدهم در ذکر خدا – جلسه 61 6,357 0:36:09
62 حدیث هجدهم در ذکر خدا – جلسه 62 6,257 0:35:35
63 حدیث نوزدهم در غیبت – جلسه 63 6,432 0:36:35
64 حدیث نوزدهم در غیبت – جلسه 64 6,358 0:36:09
65 حدیث نوزدهم در غیبت – جلسه 65 6,486 0:36:53
66 حدیث بیستم در اخلاص – جلسه 66 6,107 0:34:44
67 حدیث بیستم در اخلاص – جلسه 67 6,836 0:38:53
68 حدیث بیستم در اخلاص – جلسه 68 6,924 0:39:23
69 حدیث بیستم در اخلاص – جلسه 69 6,888 0:39:10
70 حدیث بیستم در اخلاص – جلسه 70 6,752 0:38:22
71 حدیث بیست و یکم در شکر – جلسه 71 6,792 0:38:38
72 حدیث بیست و یکم در شکر – جلسه 72 7,035 0:40:00
73 حدیث بیست و یکم در شکر – جلسه 73 7,082 0:40:16
74 حدیث بیست و یکم در شکر – جلسه 74 6,731 0:38:17
75 حدیث بیست و دوم در کراهت از مرگ – جلسه 75 6,284 0:35:44
76 حدیث بیست و دوم در کراهت از مرگ – جلسه 76 6,844 0:38:55
77 حدیث بیست و سوم در اصناف جویندگان علم – جلسه 77 6,707 0:38:09
78 حدیث بیست و سوم در اصناف جویندگان علم – جلسه 78 6,583 0:37:26
79 حدیث بیست و چهارم در اقسام علم – جلسه 79 6,753 0:38:24
80 حدیث بیست و چهارم در اقسام علم – جلسه 80 6,273 0:35:41
81 حدیث بیست و پنجم در شک و وسواس – جلسه 81 6,488 0:36:27
82 حدیث بیست و پنجم در  شک و وسواس – جلسه 82 6,382 0:35:51
83 حدیث بیست و ششم در فضیلت علم – جلسه 83 6,780 0:38:07
84 حدیث بیست و ششم در فضیلت علم – جلسه 84 6,578 0:36:58
85 حدیث بیست و هفتم در عبادت و حضور قلب – جلسه 85 6,422 0:36:05
86 حدیث بیست و هفتم در عبادت و حضور قلب – جلسه 86 6,652 0:37:24
87 حدیث بیست و هفتم در عبادت و حضور قلب – جلسه 87 6,564 0:36:54
88 حدیث بیست و هفتم در عبادت و حضور قلب – جلسه 88 6,514 0:36:37
89 حدیث بیست و هفتم در عبادت و حضور قلب – جلسه 89 6,678 0:37:32
90 حدیث بیست و هفتم در عبادت و حضور قلب – جلسه 90 6,726 0:37:49
91 حدیث بیست و هشتم در لقاءالله – جلسه 91 6,927 0:38:58
92 حدیث بیست و هشتم در لقاءالله – جلسه 92 6,563 0:36:53
93 حدیث بیست و هشتم در لقاءالله – جلسه 93 6,796 0:38:13
94 حدیث بیست و نهم در وصای حضرت رسول به امیر المومنین- جلسه 94 6,536 0:36:44
95 حدیث بیست و نهم در وصای حضرت رسول به امیر المومنین- جلسه 95 6,820 0:38:21
96 حدیث بیست و نهم در وصای حضرت رسول به امیر المومنین- جلسه96 6,552 0:36:50
97 حدیث بیست و نهم در وصای حضرت رسول به امیر المومنین- جلسه 97 6,485 0:36:26
98 حدیث بیست و نهم در وصای حضرت رسول به امیر المومنین- جلسه 98 6,394 0:35:55
99 حدیث بیست و نهم در وصای حضرت رسول به امیر المومنین- جلسه 99 6,403 0:35:59
100 حدیث بیست و نهم در وصای حضرت رسول به امیر المومنین- جلسه100 6,607 0:37:08
101 حدیث بیست و نهم در وصای حضرت رسول به امیرالمومنین-جلسه101 6,607 0:37:42
102 حدیث بیست و نهم در وصای حضرت رسول به امیرالمومنین-جلسه102 6,280 0:35:17
103 حدیث بیست و نهم در وصای حضرت رسول به امیرالمومنین-جلسه103 6,404 0:35:59
104 حدیث بیست و نهم در وصای حضرت رسول به امیرالمومنین-جلسه104 6,701 0:37:40
105 حدیث بیست و نهم در وصای حضرت رسول به امیرالمومنین-جلسه105 6,397 0:35:57
106 حدیث بیست و نهم در وصای حضرت رسول به امیرالمومنین-جلسه106 6,247 0:35:05
107 حدیث بیست و نهم در وصای حضرت رسول به امیرالمومنین-جلسه107 6,664 0:37:28
108 حدیث بیست و نهم در وصای حضرت رسول به امیرالمومنین-جلسه108 6,700 0:37:40
109 حدیث بیست و نهم در وصایای حضرت رسول به امیرالمومنین-جلسه109 6,365 0:35:40
110 حدیث سی ام در اقسام قلوب – جلسه 110 6,155 0:35:00
111 حدیث سی ام در اقسام قلوب – جلسه 111 6,431 0:36:34
112 حدیث سی ام در اقسام قلوب – جلسه 112 6,715 0:37:45
113 حدیث سی و یکم در عدم شناخت خدا – جلسه 113 6,417 0:36:30
114 حدیث سی و یکم در عدم شناخت خدا – جلسه 114 6,431 0:36:08
115 حدیث بسی و یکم در عدم شناخت خدا – جلسه 115 6,732 0:37:51
116 حدیث سی و یکم در عدم شناخت خدا – جلسه 116 6,686 0:38:01
117 حدیث سی و دوم در یقین و حرص و رضا – جلسه 117 6,505 0:36:33
118 حدیث سی و دوم در یقین و حرص و رضا – جلسه 118 6,506 0:36:34
119 حدیث سی و سوم در ولایت و اعمال – جلسه 119 6,663 0:37:27
120 حدیث سی و سوم در ولایت و اعمال – جلسه 120 6,752 0:37:58
121 حدیث سی و سوم در ولایت و اعمال – جلسه 121 6,954 0:39:06
122 حدیث سی و سوم در ولایت و اعمال – جلسه 122 6,267 0:35:12
123 حدیث سی و سوم در ولایت و اعمال – جلسه 123 6,738 0:37:53
124 حدیث سی و سوم در ولایت و اعمال – جلسه 124 6,816 0:38:20
125 حدیث سی و سوم در ولایت و اعمال – جلسه 125 6,457 0:36:17
126 حدیث سی و سوم در ولایت و اعمال – جلسه 126 6,697 0:37:39
127 حدیث سی و سوم در ولایت و اعمال – جلسه 127 6,281 0:35:17
128 حدیث سی و سوم در ولایت و اعمال – جلسه 128 6,708 0:37:43
129 حدیث سی و سوم در ولایت و اعمال – جلسه 129 6,347 0:35:40
130 حدیث سی و سوم در ولایت و اعمال – جلسه 130 6,672 0:37:30
131 حدیث سی و سوم در ولایت و اعمال – جلسه 131 6,818 0:38:20
132 حدیث سی و سوم در ولایت و اعمال – جلسه 132 6,443 0:36:12
 
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo