شهید آوینی

سخنرانی,قاسمیان,سخنرانی قاسمیان,غلامرضا قاسمیان,دانلود سخنرانی,ghasemian,qasemian,دانلود,حجت الاسلام قاسمیان,استاد قاسمیان 

سخنرانی های حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا قاسمیان
تفسیر سوره بقره
ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 جلسه اول 26,462 01:52:34
2 جلسه دوم 26,932 01:54:34
3 جلسه سوم 23,015 01:37:52
4 جلسه چهارم 22,858 01:37:11
5 جلسه پنجم 25,324 01:47:43
6 جلسه ششم 22,345 01:35:00
7 جلسه هفتم 18,128 00:17:00
8 جلسه هشتم 15,239 01:04:41
9 جلسه نهم 16,389 01:09:35
10 جلسه دهم 39,135 01:23:19
11 جلسه یازدهم 22,830 01:37:04
12 جلسه دوازدهم 27,938 00:59:26
13 جلسه سیزدهم 45,806 01:37:33
14 جلسه چهاردهم 45,138 01:36:07
15 جلسه پانزدهم 49,304 01:45:00
16 جلسه شانزدهم 42,983 01:31:31
17 جلسه هفدهم 50,992 01:48:37
18 جلسه هجدهم 55,679 01:58:37
19 جلسه نوزدهم 50,488 01:47:32
تفسیر سوره توبه
ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 جلسه اول 20,969 01:29:08
2 جلسه دوم 24,478 01:44:06
3 جلسه سوم 23,727 01:40:54
4 جلسه چهارم 23,816 01:41:17
5 جلسه پنجم 23,964 01:41:54
6 جلسه ششم 22,071 01:33:50
7 جلسه هفتم 23,821 01:41:18
8 جلسه هشتم 22,617 01:36:10
9 جلسه نهم 22,935 01:37:31
10 جلسه دهم 20,718 01:28:03
11 جلسه یازدهم 17,911 01:16:05
12 جلسه دوازدهم 20,636 01:27:43
13 جلسه سیزدهم 21,010 01:29:18
14 جلسه چهاردهم 23,846 01:41:24
15 جلسه پانزدهم 20,610 01:27:36
16 جلسه شانزدهم 25,031 01:46:28
17 جلسه هفدهم 23,750 01:41:00
18 جلسه هجدهم 22,969 01:37:40
19 جلسه نوزدهم 23,389 01:39:27
20 جلسه بیستم 24,364 01:43:37
21 جلسه بیست و یکم 27,890 01:58:40
22 جلسه بیست و دوم 25,395 01:47:01
23 جلسه بیست و سوم 26,352 01:52:06
24 جلسه بیست و چهارم 26,183 01:51:53
25 جلسه  بیست و پنجم 24,484 01:44:07
26 جلسه بیست و ششم 24,665 01:44:54
27 جلسه بیست و هفتم 24,436 01:43:55
28 جلسه بیست و هشتم 17,296 01:13:27
29 جلسه بیست و نهم 21,284 01:30:28
30 جلسه سی ام 19,939 01:24:44
31 جلسه سی و یکم 24,310 01:43:23
32 جلسه سی و دوم 24,482 01:44:07
33 جلسه سی وسوم 22,926 01:37:29
34 جلسه سی و چهارم 23,998 01:42:03
35 جلسه سی و پنجم 19,755 01:23:57
36 جلسه سی و ششم 24,408 01:43:48
37 جلسه سی و هفتم 25,287 01:47:33
38 جلسه سی و هشتم 21,095 01:29:40
39 جلسه سی و نهم 19,738 01:23:52
40 جلسه چهلم 22,227 01:34:30
41 جلسه چهل و یکم 20,681 01:27:54
42 جلسه چهل و دوم 21,825 01:32:47
43 جلسه چهل و سوم 15,962 01:07:46
تفسیر سوره نساء
ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 جلسه اول 20,969 01:29:08
2 جلسه دوم 24,478 01:44:06
3 جلسه سوم 23,727 01:40:54
4 جلسه چهارم 23,816 01:41:17
5 جلسه پنجم 23,964 01:41:54
6 جلسه ششم 22,071 01:33:50
7 جلسه هفتم 23,821 01:41:18
8 جلسه هشتم 22,617 01:36:10
9 جلسه نهم 22,935 01:37:31
10 جلسه دهم 20,718 01:28:03
11 جلسه یازدهم 17,911 01:16:05
12 جلسه دوازدهم 20,636 01:27:43
13 جلسه سیزدهم 21,010 01:29:18
14 جلسه چهاردهم 23,846 01:41:24
15 جلسه پانزدهم 20,610 01:27:36
16 جلسه شانزدهم 25,031 01:46:28
17 جلسه هفدهم 23,750 01:41:00
18 جلسه هجدهم 22,969 01:37:40
19 جلسه نوزدهم 23,389 01:39:27
20 جلسه بیستم 24,364 01:43:37
21 جلسه بیست و یکم 27,890 01:58:40
22 جلسه بیست و دوم 25,395 01:47:01
23 جلسه بیست و سوم 26,352 01:52:06
24 جلسه بیست و چهارم 26,183 01:51:53
25 جلسه  بیست و پنجم 24,484 01:44:07
26 جلسه بیست و ششم 24,665 01:44:54
27 جلسه بیست و هفتم 24,436 01:43:55
28 جلسه بیست و هشتم 17,296 01:13:27
29 جلسه بیست و نهم 21,284 01:30:28
30 جلسه سی ام 19,939 01:24:44
31 جلسه سی و یکم 24,310 01:43:23
32 جلسه سی و دوم 24,482 01:44:07
33 جلسه سی وسوم 22,926 01:37:29
34 جلسه سی و چهارم 23,998 01:42:03
35 جلسه سی و پنجم 19,755 01:23:57
36 جلسه سی و ششم 24,408 01:43:48
37 جلسه سی و هفتم 25,287 01:47:33
38 جلسه سی و هشتم 21,095 01:29:40
39 جلسه سی و نهم 19,738 01:23:52
40 جلسه چهلم 22,227 01:34:30
41 جلسه چهل و یکم 20,681 01:27:54
42 جلسه چهل و دوم 21,825 01:32:47
43 جلسه چهل و سوم 21,924 01:33:12
تفسیر سوره مائده
ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 جلسه اول 18,281 01:17:40
2 جلسه دوم 21,307 01:30:34
3 جلسه سوم 21,607 01:31:51
4 جلسه چهارم 25,907 01:50:12
5 جلسه پنجم 24,014 01:42:07
6 جلسه ششم 23,053 01:38:01
7 جلسه هفتم 17,483 01:14:15
8 جلسه هشتم 20,929 01:28:58
9 جلسه نهم 18,389 01:18:07
10 جلسه دهم 12,044 00:51:03
11 جلسه یازدهم 25,301 01:47:37
12 جلسه دوازدهم 20,746 01:28:11
13 جلسه سیزدهم 17,258 01:13:18
14 جلسه چهاردهم 22,140 01:34:07
15 جلسه پانزدهم 22,853 01:37:10
16 جلسه شانزدهم 26,497 01:52:43
17 جلسه هفدهم 21,738 01:32:25
18 جلسه هجدهم 22,884 01:37:18
19 جلسه نوزدهم 26,497 01:52:43
20 جلسه بیستم 21,738 01:32:25
21 جلسه بیست و یکم 22,884 01:37:18
22 جلسه بیست و دوم 22,717 01:36:35
23 جلسه بیست و سوم 23,202 01:38:39
24 جلسه بیست و چهارم 20,921 01:28:55
25 جلسه  بیست و پنجم 24,228 01:43:02
26 جلسه بیست و ششم 14,986 01:03:36
27 جلسه بیست و هفتم 15,252 01:04:44
28 جلسه بیست و هشتم 15,598 01:06:13
29 جلسه بیست و نهم 15,225 01:04:37
30 جلسه سی ام 24,350 01:43:33
31 جلسه سی و یکم 11,958 00:50:41
32 جلسه سی و دوم 13,113 00:55:37
33 جلسه سی وسوم 13,226 00:56:06
34 جلسه سی و چهارم 11,662 00:49:25
35 جلسه سی و پنجم 12,576 00:53:19
36 جلسه سی و ششم 2,933 00:12:11
37 جلسه سی و هفتم 9,251 00:39:08
38 جلسه سی و هشتم 11,634 00:49:18
39 جلسه سی و نهم 10,547 00:44:40
40 جلسه چهل ام 23,063 01:38:04
41 جلسه چهل و یکم 23,966 01:41:55
42 جلسه چهل و دوم 21,929 01:33:14
43 جلسه چهل و سوم 22,370 01:35:06
44 جلسه چهل و چهارم 22,858 01:37:11
45 جلسه چهل و پنجم 20,862 01:28:40
46 جلسه چهل و ششم 22,460 01:35:29
47 جلسه چهل و هفتم 22,661 01:36:21
48 جلسه چهل و هشتم 34,066 02:25:00
49 جلسه چهل و نهم 43,008 03:03:10
50 جلسه پنجاه ام 24,838 01:45:38
51 جلسه پنجاه و یکم 23,511 01:39:58
52 جلسه پنجاه و دوم 22,875 01:37:16
53 جلسه پنجاه و سوم 21,866 01:32:57
54 جلسه پنجاه و چهارم 2239795 01:41:10
55 جلسه پنجاه و پنجم 23,220 01:38:44
56 جلسه پنجاه و ششم 22,433 01:35:23
57 جلسه پنجاه و هفتم 24,842 01:45:39
58 جلسه پنجاه و هشتم 25,914 01:50:13
59 جلسه پنجاه و نهم 26,205 01:51:27
60 جلسه شصت ام 141,809 01:40:47
61 جلسه شصت و یکم 12,253 01:43:53
62 جلسه شصت و دوم 12,377 01:44:57
63 جلسه شصت و سوم 11,738 01:39:29
64 جلسه شصت و چهارم 11,007 01:33:15
65 جلسه شصت و پنجم 11,391 01:36:32
66 جلسه شصت و ششم 125,633 01:29:17
67 جلسه شصت و هفتم 128,004 01:30:58
68 جلسه شصت و هشتم 96,419 01:08:30
69 جلسه شصت و نهم 25,224 01:47:17
70 جلسه هفتاد ام 93,036 01:39:09
71 جلسه هفتاد و یکم 139,549 01:39:10
72 جلسه هفتاد و دوم 18,865 01:20:09
73 جلسه هفتاد و سوم 46,284 01:18:51
74 جلسه هفتاد و چهارم 142,389 01:41:11
75 جلسه هفتاد و پنجم 135,829 01:36:32
تفسیر سوره ابراهیم
ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 جلسه اول 14,875 01:03:08
2 جلسه دوم 12,793 00:54:15
3 جلسه سوم 15,947 01:07:42
4 جلسه چهارم 15,701 01:06:39
5 جلسه پنجم 19,847 01:24:20
6 جلسه ششم 14,241 01:00:25
7 جلسه هفتم 12,868 00:54:34
8 جلسه هشتم 13,039 00:55:18
9 جلسه نهم 13,947 00:59:10
10 جلسه دهم 15,686 01:06:35
11 جلسه یازدهم 18,470 01:18:28
12 جلسه دوازدهم 23,874 01:41:31
13 جلسه سیزدهم 13,219 00:56:04
14 جلسه چهاردهم 13,278 00:56:19
15 جلسه پانزدهم 12,789 00:54:14
16 جلسه شانزدهم 12,078 00:51:14
17 جلسه هفدهم 13,126 00:55:40
18 جلسه هجدهم 14,883 01:03:10
19 جلسه نوزدهم 12,157 00:51:32
20 جلسه بیستم 14,948 01:03:26
21 جلسه بیست و یکم 20,004 01:25:01
22 جلسه بیست و دوم 12,467 00:52:51
23 جلسه بیست و سوم 12,970 00:55:20
24 جلسه بیست و چهارم 13,121 00:55:58
25 جلسه  بیست و پنجم 24,757 01:45:37
26 جلسه بیست و ششم 22,157 01:34:32
27 جلسه بیست و هفتم 16,292 01:09:30
28 جلسه بیست و هشتم 22,502 01:36:00
29 جلسه بیست و نهم 23,709 01:41:09
30 جلسه سی ام 19,266 01:22:11
31 جلسه سی و یکم 20,759 01:28:34
32 جلسه سی و دوم 19,266 01:22:11
33 جلسه سی وسوم 20,547 01:27:39
34 جلسه سی و چهارم 18,209 01:17:41
35 جلسه سی و پنجم 14,024 00:59:50
36 جلسه سی و ششم 16998 01:12:31
37 جلسه سی و هفتم 21217 01:30:31
38 جلسه سی و هشتم 20,729 01:28:26
39 جلسه سی و نهم 21,706 01:32:36
40 جلسه چهل ام 21,738 01:32:44
41 جلسه چهل و یکم 22,285 01:35:04
42 جلسه چهل و دوم 23,182 01:38:54
43 جلسه چهل و سوم 23,989 01:42:21
44 جلسه چهل و چهارم 22,856 01:37:31
45 جلسه چهل و پنجم 20,973 01:29:29
46 جلسه چهل و ششم 21,848 01:33:12
47 جلسه چهل و هفتم 23,397 01:39:49
48 جلسه چهل و هشتم 24,472 01:44:24
49 جلسه چهل و نهم 24,016 01:42:27
50 جلسه پنجاه ام 20,300 01:26:36
51 جلسه پنجاه و یکم 22,973 01:38:01
52 جلسه پنجاه و دوم 23,158 01:38:48
53 جلسه پنجاه و سوم 23,985 01:42:20
54 جلسه پنجاه و چهارم 20،735 01:28:27
55 جلسه پنجاه و پنجم 21,282 01:30:48
56 جلسه پنجاه و ششم 21,231 01:30:35
57 جلسه پنجاه و هفتم 20,209 01:26:13
58 جلسه پنجاه و هشتم 19,389 01:22:42
59 جلسه پنجاه و نهم 18,816 01:20:16
60 جلسه شصت ام 20,565 01:27:44
61 جلسه شصت و یکم 25,108 01:47:07
محرم سال 94(دانشگاه شریف،دانشگاه علم وصنعت،بیت الزهرا(سلام الله علیها))
ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 شب اول - دانشگاه علم و صنعت 38,904 00:47:19
2 شب دوم - دانشگاه علم و صنعت 27,969 00:59:30
3 شب سوم - دانشگاه علم و صنعت 47,904 00:51:00
4 شب چهارم - دانشگاه علم و صنعت 65,644 00:46:37
5 شب پنجم - دانشگاه علم و صنعت 27,186 00:57:49
6 شب هفتم - دانشگاه شریف 23,371 00:49:41
7 شب هشتم - دانشگاه شریف 22,371 00:48:33
8 شب تاسوعا - دانشگاه شریف 21,895 00:48:15
9 روز تاسوعا - دانشگاه شریف 20,134 00:45:18
10 شب عاشورا - دانشگاه شریف 23,528 00:50:01
11 ظهر عاشورا - دانشگاه شریف 22,344 00:47:58
12 شام غریبان - دانشگاه شریف 23,681 00:50:21
13 شب بیست و یکم - بیت الزهرا(س) 42,992 00:45:46
14 شب بیست و دوم - بیت الزهرا(س) 47,573 00:50:39
15 شب بیست و چهارم - بیت الزهرا(س) 42,533 00:45:17
16 شب بیست و پنجم - بیت الزهرا(س) 41,925 00:44:38
17 شب بیست و هفتم - بیت الزهرا(س) 49,539 00:52:45
18 شب بیست و هشتم - بیت الزهرا(س) 47,931 00:51:02
19 شب بیست و نهم  - بیت الزهرا(س) 54,141 00:57:40
20 شب آخر محرم  - بیت الزهرا(س) 44,078 00:46:56
توبه (رمضان 88)
ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 جلسه اول 47,704 00:50:48
2 جلسه دوم 51,266 00:54:36
3 جلسه سوم 48,491 00:51:38
4 جلسه چهارم 50,745 00:54:02
5 جلسه پنجم 66,605 01:10:57
6 جلسه ششم 62,905 01:07:00
7 جلسه هفتم 60,023 01:03:56
8 جلسه هشتم 60,858 01:04:49
9 جلسه نهم 57,067 01:00:47
10 جلسه دهم 59,274 01:03:08
11 جلسه یازدهم 57,595 01:01:21
12 جلسه دوازدهم 75,413 01:20:21
13 جلسه سیزدهم 81,364 01:26:42
14 جلسه چهاردهم 61,266 01:05:16
15 جلسه پانزدهم 63,436 01:07:34
16 جلسه شانزدهم 69,397 01:13:56

موضوع : انسان کامل از منظر قرآن کریم

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 جلسه اول 41,045 01:27:23
2 جلسه دوم 36,086 01:16:49
3 جلسه سوم 35,619 01:15:49
4 جلسه چهارم 29,863 01:03:32
5 جلسه پنجم 36,338 01:17:21
6 جلسه ششم 36,227 01:17:07
7 جلسه هفتم 38,795 01:22:35
8 جلسه هشتم 48,055 01:42:21
9 جلسه نهم 36,982 01:18:43
10 جلسه دهم 34,122 01:12:37
11 جلسه یازدهم 47,943 01:42:06
12 جلسه دوازدهم 52,476 01:51:47
13 جلسه سیزدهم 46,669 01:39:23
14 جلسه چهاردهم 50,183 01:46:53
15 جلسه پانزدهم 45,036 01:35:54
16 جلسه شانزدهم 48,112 01:42:28
17 جلسه هفدهم 47,212 01:40:33
18 جلسه هجدهم 47,413 01:40:59
19 جلسه نوزدهم 49,093 01:44:33
20 جلسه بیستم 45,676 01:37:16
21 جلسه بیست و یکم 47,797 01:41:48
22 جلسه بیست و دوم 45,102 01:36:03
23 جلسه بیست و سوم 46,598 01:39:14
24 جلسه بیست و چهارم 46,908 01:39:54
25 جلسه  بیست و پنجم 51,232 01:49:07
26 جلسه بیست و ششم 46,569 01:39:10
27 جلسه بیست و هفتم 40,180 01:25:33
28 جلسه بیست و هشتم 49,181 01:44:45
29 جلسه بیست و نهم 42,636 01:30:47
30 جلسه سی ام 44,532 01:34:50

موضوع : آشنایی با اصول فقه

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 جلسه اول 11,143 00:47:12
2 جلسه دوم 19,326 00:54:44
3 جلسه سوم 21,538 01:01:02
4 جلسه چهارم 23,682 01:07:08
5 جلسه پنجم 23,613 01:06:56
6 جلسه ششم 24,485 00:52:04
7 جلسه هفتم 25,864 00:55:00
8 جلسه هشتم 23,866 00:50:44
9 جلسه نهم 24,022 00:51:04
10 جلسه دهم 26,857 00:57:07
11 جلسه یازدهم 23,979 00:50:59
12 جلسه دوازدهم 27,839 00:59:13
13 جلسه سیزدهم 27,820 00:59:11
14 جلسه چهاردهم 24,379 00:51:50
15 جلسه پانزدهم 26,710 00:56:48
16 جلسه شانزدهم 29,718 01:03:14
17 جلسه هفدهم 29,506 01:02:46
18 جلسه هجدهم 25,146 00:53:28
19 جلسه نوزدهم 28,469 01:00:34
20 جلسه بیستم 23,451 00:49:51
21 جلسه بیست و یکم 28,807 01:01:17
22 جلسه بیست و دوم 26,663 00:56:42
23 جلسه بیست و سوم 30,143 01:04:08


برای دانلود کردن مرثیه ها، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.


Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo