شهید آوینی


 سخنرانی های میرزا اسماعیل آقای دولابی

 

بیانات

ردیف موضوع حجم (KB) زمان
1 قسمت اول (میرزا اسماعیل دولابی) 5,305 0:43:07
2 قسمت دوم (میرزا اسماعیل دولابی) 6,764 0:54:59
3 قسمت سوم (میرزا اسماعیل دولابی) 6,633 0:53:56
4 قسمت چهارم (میرزا اسماعیل دولابی) 7,613 01:01:55
5 قسمت پنجم (میرزا اسماعیل دولابی) 7,558 01:01:28
6 قسمت ششم (میرزا اسماعیل دولابی) 5,442 0:44:14
7 قسمت هفتم (میرزا اسماعیل دولابی) 3,776 0:30:40
8 قسمت هشتم (میرزا اسماعیل دولابی) 3,857 0:31:20
9 قسمت نهم (میرزا اسماعیل دولابی) 1,597 0:12:56
10 قسمت دهم (میرزا اسماعیل دولابی) 3,793 0:030:49
11 قسمت یازدهم (میرزا اسماعیل دولابی) 3,679 0:29:53
12 قسمت دوازدهم (میرزا اسماعیل دولابی) 6,917 0:56:14
13 قسمت سیزدهم (میرزا اسماعیل دولابی) 7,144 0:58:05
14 قسمت چهاردهم (میرزا اسماعیل دولابی) 7,059 0:57:24
15 قسمت پانزدهم (میرزا اسماعیل دولابی) 1,905 0:15:26
16 قسمت شانزدهم (میرزا اسماعیل دولابی) 4,250 0:34:32
17 قسمت هفدهم (میرزا اسماعیل دولابی) 5,570 0:45:17
18 قسمت هجدهم (میرزا اسماعیل دولابی) 4,099 0:33:18
19 قسمت نوزدهم (میرزا اسماعیل دولابی) 4,938 0:40:08
20 قسمت بیستم (میرزا اسماعیل دولابی) 3,932 0:31:56
21 قسمت بیست و یکم (میرزا اسماعیل دولابی) 5,827 0:47:22
22 قسمت بیست و دوم (میرزا اسماعیل دولابی) 7,393 01:00:08
23 قسمت بیست و سوم (میرزا اسماعیل دولابی) 7,416 01:00:18
24 قسمت بیست و چهارم (میرزا اسماعیل دولابی) 7,280 0:59:12
25 قسمت بیست و پنجم (میرزا اسماعیل دولابی) 7,340 0:59:41
26 قسمت بیست و ششم (میرزا اسماعیل دولابی) 11,073 01:30:04
27 قسمت بیست و هفت (میرزا اسماعیل دولابی) 6,549 0:53:15
28 قسمت بیست و هشتم (میرزا اسماعیل دولابی) 5,984 0:48:39
29 قسمت بیست و نهم (میرزا اسماعیل دولابی) 1,585 0:12:50
30 قسمت سی ام (میرزا اسماعیل دولابی) 5,580 0:45:21
31 قسمت سی ویکم (میرزا اسماعیل دولابی) 8,965 01:12:54
32 قسمت سی و دوم (میرزا اسماعیل دولابی) 7,201 0:58:33
33 قسمت سی وسوم (میرزا اسماعیل دولابی) 8,179 01:06:30
34 قسمت سی و چهارم (میرزا اسماعیل دولابی) 4,703 0:38:13
35 قسمت سی و پنجم (میرزا اسماعیل دولابی) 6,796 0:55:15
36 قسمت سی و ششم (میرزا اسماعیل دولابی) 7,819 01:03:35
37 قسمت سی و هفتم (میرزا اسماعیل دولابی) 5,472 0:44:29
38 قسمت سی و هشتم (میرزا اسماعیل دولابی) 9,228 01:15:03
39 قسمت سی و نهم (میرزا اسماعیل دولابی) 5,900 0:47:58
40 قسمت چهلم (میرزا اسماعیل دولابی) 7,099 0:57:43
41 قسمت چهل و یکم (میرزا اسماعیل دولابی) 7,306 0:59:24
 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo