شهید آوینی

حجت الاسلام سید محمد باقر علوی تهرانی

بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات

 

(دهه اول محرم 1394)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع : امام حسین (علیه السلام)
1 جلسه اول 20,580  43:44  
2 جلسه دوم 20,400  43:21  
3 جلسه سوم 20,355  43:21

 

4 جلسه چهارم 22,249  47:27

 

5 جلسه پنجم 22,195  47:20

 

6 جلسه ششم 22,863  48:36

 

7 جلسه هفتم 24,584  52:16

 

8 جلسه هشتم 22,894  48:50

 

9 جلسه نهم 25,001  53:10

 

10 جلسه دهم 21,624  46:06

11 جلسه یازدهم 21,624  46:06

12 جلسه دوازدهم 21,624  46:06

13 جلسه سیزدهم 21,624  46:06

14 جلسه چهاردهم 21,624  46:06

15 جلسه پانزدهم 21,624  46:06

16 جلسه شانزدهم 21,624  46:06

17 جلسه هفدهم 21,624  46:06

18 جلسه هجدهم 21,624  46:06

19 جلسه نوزدهم 21,624  46:06

20 جلسه بیستم 21,624  46:06

21 جلسه بیست و یکم 21,624  46:06

22 جلسه بیست و دوم 21,624  46:06

23 جلسه بیست و سوم 21,624  46:06

24 جلسه بیست و چهارم 21,624  46:06

 

(دهه اول محرم 1394)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع : امام حسین (علیه السلام)
1 جلسه اول 20,580  43:44  
2 جلسه دوم 20,400  43:21  
3 جلسه سوم 20,355  43:21

 

4 جلسه چهارم 22,249  47:27

 

5 جلسه پنجم 22,195  47:20

 

6 جلسه ششم 22,863  48:36

 

7 جلسه هفتم 24,584  52:16

 

8 جلسه هشتم 22,894  48:50

 

9 جلسه نهم 25,001  53:10

 

10 جلسه دهم 21,624  46:06

 

(دهه سوم صفر سال 1393)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع :دلایل غیبت امام عصر (عج)
1 جلسه اول 20,088  42:41  
2 جلسه دوم 20,736  42:41  
3 جلسه سوم 20,464 43:29

 

4 جلسه چهارم 20,498 43:33

 

5 جلسه پنجم 22,958  48:48

 

6 جلسه ششم 23,532  50:02

 

7 جلسه هفتم 22,927  48:44

 

8 جلسه هشتم 23,183  49:17

 

 

(دهه اول محرم 1393)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان متن سخنرانی موضوع : آنچه در کربلا گذشت
1 جلسه اول 14,028  34:12 شب اول  
2 جلسه دوم 16,928  41:16 شب دوم  
3 جلسه سوم 15,457  37:41 شب سوم

 

4 جلسه چهارم 17,019  41:29 شب چهارم

 

5 جلسه پنجم 15,276  37:14 شب پنجم

 

6 جلسه ششم 19,133  46:38 شب ششم

 

7 جلسه هفتم 20,179  49:11 شب هفتم

 

8 جلسه هشتم 17929  43:42  

 

9 جلسه نهم 18,738  45:40  

 

10 جلسه دهم 19,765  48:11  


 

(ماه رمضان سال 1393)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع : شیطان
1 جلسه اول 7,988  22:30  
2 جلسه دوم 8,633  24:20  
3 جلسه سوم 8,814  24:51

 

4 جلسه چهارم 9,665  27:16

 

5 جلسه پنجم 9,179  25:53

 

6 جلسه ششم 6,123  17:11

 

7 جلسه هفتم 2,866  07:55

 

8 جلسه هشتم 4,094  11:25

 

9 جلسه نهم 5,333  14:56

 

10 جلسه دهم 5,486  15:23

11 جلسه یازدهم 6,417  18:01

12 جلسه دوازدهم 7,076  19:54

13 جلسه سیزدهم 7,929  22:20

14 جلسه چهاردهم 4,398  12:17

15 جلسه پانزدهم 7,291  20:31

 

(رمضان 1387)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع : معاد (فصل 2)
1 جلسه اول 7,446  15:43  
2 جلسه دوم 11,871  25:09  
3 جلسه سوم 11,756  24:54

 

4 جلسه چهارم 13,416  28:27

 

5 جلسه پنجم 11,639  24:39

 

6 جلسه ششم 12,506  26:30

 

7 جلسه هفتم 14,596  30:58

 

8 جلسه هشتم 11,413  24:10

 

9 جلسه نهم 11,427  24:12

 

10 جلسه دهم 12,856  27:15

11 جلسه یازدهم 10,893  23:04

12 جلسه دوازدهم 11,597  24:34

13 جلسه سیزدهم 12,749  27:01

14 جلسه چهاردهم 13,055  27:41

15 جلسه پانزدهم 13,023  27:37

16 جلسه شانزدهم 14,062  29:49

17 جلسه هفدهم 12,764  27:03

18 جلسه هجدهم 11,910  25:14

19 جلسه نوزدهم 14,322  30:23

20 جلسه بیستم 8,636  18:15

21 جلسه بیست و یکم 12,310  26:05

22 جلسه بیست و دوم 12,256  25:58

23 جلسه بیست و سوم 10,656  22:34

24 جلسه بیست و چهارم 12,677  26:52

 

(رمضان 1386)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع :معاد(فصل 1)
1 جلسه اول 12,147  25:54  
2 جلسه دوم 6,237  13:18  
3 جلسه سوم 11,043  23:33

 

4 جلسه چهارم 13,080  27:54

 

5 جلسه پنجم 11,509  24:33

 

6 جلسه ششم 11,727  25:00

 

7 جلسه هفتم 12,365  26:22

 

8 جلسه هشتم 12,909  27:32

 

9 جلسه نهم 14,075  30:01

 

10 جلسه دهم 14,340  30:35

 

 

  لینک های مرتبط:
1.

 صفحه ابتدایی سخنرانی ها

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo