شهید آوینی

 

 

سخنان امام خمینی (ره) با چند تن از اعضای خانواده امام موسی صدر

 

مساله ایران و لبنان یکی است 

«ما و ملتمان و امام صدر، سلمه ‏اللَّه‏ تعالی در خط فكری اسلامی گام برمی‏ داريم. مشكلات ما از آنجا ناشی ‏می‏ شود كه ما بر انجام وظيفه ‏مان به خاطر خدمت به اسلام اصرار می ورزيم.
من سالهای طولانی با امام صدر زندگی كرده و می ‏توانم بگويم كه ‏من او را بزرگ كرده ‏ام و فضيلتهای او را می‏ شناسم همچنان كه از خدمات و دستاوردهايش در لبنان آگاهی دارم. می‏دانم كه لبنان به او نياز دارد. اميدوارم به ‏خواست خدا بزودی به وطنش بازگردد.

بازداشت امام موسی صدر در ليبی به مثابه رنجی است كه او در راه اسلام تحمل ‏می‏ كند و همچون عبادت و پرستش خدا در كارنامه اعمالش ثبت می‏گردد. بايد باسعه ‏صدر اين گونه دشواريها را تحمل كنيم، زيرا ما می‏دانيم كه اوليای خدا و در رأس ‏آنان پيامبر خدا و امامان پس از وی رنجهای فراوان كشيدند، شكنجه ديدند و تلخی زندانها را چشيدند. تمام اينها به خاطر رسيدن به هدف بود.
 امام صدر در بازداشت به سر می ‏برد. بايد به ياد بياوريم كه جدّش امام ‏كاظم (ع) 7 سال و به قولى 14 سال زندانی بود.»

امام خمينی همچنين گفتند: «مسئله لبنان و ايران يكی است. اين گفته كه ما ايرانی ‏هستيم و آنان لبنانی ‏اند در اسلام درست نيست. زيرا اسلام تمام ايمان آورندگان به‏ خدا را برادرانی می‏ داند كه سرنوشت مشتركی دارند. از اين رو بارها گفته ‏ام كه ملت ‏ايران از ملت عراق يا ملت لبنان جدا نيست. البته اسلام برای زادگاه احترام قائل است وآن را روياروی اسلام قرار نمی ‏دهد.
ما امام ‏صدر را كه در زندان به سر می ‏برد، در خدمت اسلام و خدمت خدا می‏ دانيم. از خداوند متعال مسألت دارم كه با بازگشت وی هم ما را شادمان فرمايد و هم او به ‏صحنه جهاد بازگردد. خداوند به خانواده و برادرانش از بابت فراقش صبر عنايت ‏فرمايد.»

صحیفه امام خمینی،
جلد 13 ، صفحه 166

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo