شهید آوینی

پيام نوروزى رهبر معظم انقلاب در آغاز سال 1379

بسم الله الرحمن الرحيم
يا مقلب القلوب والابصار،يا مدبر الليل و النهار،يا محول الحول و الاحوال،حول حالنا الى احسن الحال.

فرارسيـدن عيـد نــوروز و آغــاز ســال نـو را كه امسال در ميانه ى دو عيد سعيد بـزرگ غــديـر و قـربان واقـع شـده بـه يـكـايـك هـم مـيهـنـان عـزيزمان و ايـرانيـانـى كــه در هـر نـقـطه اى از جهان هستند ، هـمچـنيـن بــه هـمـه ى فــارسـى زبـانان و هـمه ى كسانيكـه ايـن اعـيـاد بــزرگ را ارج مـى گـذارند ، تـبريك عرض ميكنم ، بخصوص تـبريك مــيگـويـم بــه آن كسـانيـكـه درراه سربـلنـدى كشـور و عــظمـت مـلـت ايـران ، تـلاش و ايثارگرى كردند و همه ى اين ملـت رامــرهـون مـجاهدات و خـدمات خـودشـان قــرار دادنــد ، و بـه خانواده ى معظم شهيدان وايثارگران درود مى فرستم واميدوارم سالـى راكــه در پـيـش داريــم بــراى هـمـه ، سـالـى سـراسـر خيـر و بــركــت و مـشحون از تفضلات الهى باشد. اگر نگاهى به سال گذشته بـياندازيم خـواهيـم ديـد كـه سـال گـذشتـه ، مثـل همـه ى عمـر، شــامـل شيرينيها و تلخى هايى بود و مجموع و محصول اين شيرينى ها و تـلخيهاست كـه بايد براى مـا درس باشد و مارا براى جلوگذاشتن گـام بـزرگـى درراه اعتــلاى روحــى و مــعنــوى و مـــادى خود و كـشورمان ، يارى بدهد .

سال گـذشتـه بـه اسم مبارك امام خمينـى مــزيــن بــود و عــمـلا در سـرتاسر سـال ، يـاد آن بــزرگـوار درهــمـه ى گـوشه و كـنارهاى كشـورمـان و در ذهـن و آفـاق زندگى مـردم ، مــحسـوس بـود و شـايـد بتـوان اميدوار بود كه مردم ما از لـحاظ ذهـنى و عــملـى ، گامى به امام بزرگوار خودشان نزديك شــده بـاشند.

اگـر بـخواهيم شـيرينيهاى ايـن سـال را بشمريـم، بـرترينش عـبـارت بــود از حضـور مـردم ، گـرمـى و شوروشوقى كه مـردم درهـرصحنـه اى كــه بــه آنهاارتباط پيدا ميكرد و از آنها مسووليتى مى طلبيد از خود نشان دادند.

آخرينش حضور پرشور و متين مـردم درانـتخـابـات مجلس شـوراى اسـلامـى بـود كـه بـراى مـلـت مـااحترام آفريـد و نـظام جـمهـورى اسـلامـى را مفتخر و سرافراز كرد. از اول سال تاامروز هم به همين ترتيب مشاهده مى كنيـم كـه مـردم در هر نقطه و در هر زمانى كه حضور خـود را در عـرصـه هـاى انقلاب لازم دانستند حضور پيدا كردند در راهپيماييهاى روز قـدس ، بــيسـت ودوم بـهمـن و بـخصوص در را هپيمايى پرشور و ميليـونـى بــيسـت و ســوم تـير كـه مـردم بــراى دفـاع ازهـويـت اسـلامـى كشورشان به صحنه آمدند و حضور خودشان را نشـان دادند . تلاشگران در سرتاسر اين سال، تـلاشهـاى زيـادى كردند، مردم مومن و مسوولان متعهد كـارهـاى خوب و باارزشى راانجام دادنـد كـه ان شـاء الله آثارخودرادرزندگى مردم خواهد بخشيد.

الـبته تـلخى هـايى هـم داشـتيم، تـلخى ها نـاشى از ضعفهاى ما و تـوطئه هاى دشـمنان مـاست . ســال گذشته، سالى بود كه همه در آن بـروز تــوطئه ى دشـمنان را مـشاهده كـردند ، همه بـه چشـم خـود تهديد امنيت ملى را كه باسلسلـه جـنبـانى دشمنان انجام ميگرفت، ديـدند . مـردم ازلحـاظ وضع معيشت و مسايل اقتصادى دشواريهاى بـزرگى داشتند و تلاشهايى كه انجام گرفـت نتـوانسـت اين مشكل را بـراى مـردم ، آن چـنان كـه شايستـه و مورد انتظار بود ، برطرف بـكند . سـال جديدى را در پيش رو داريم و همانطورى كه ميـدانيد امسال هم در آغاز ، هم در پايان خود، مزين به عيدمبارك غديراست ســـال 1379 دوعيـد غدير دارد ،خيلى مناسب است كه مـاايـن سـال را بـه ايـن منـاسبـت سال امام اميرالمومنين على بن ابى طالب ، بـدانيـم و بناميم و خودمان را بــه آن بزرگوار نـزديـك كنيم . امـيرالمومنين عليـه السلام ، يك الگوى كــامــل بــراى همــه اســت . جـــوانــى پـرشور و پـر حماسـه ى او ، الگـوى جـوانـان اســت ، حكومـت سراسر عـدل و انصاف او ، الگوى دولتمردان است ، زنـدگى سراپا مجاهـدت و سراپا مسووليت او ، الگوى همه اى مومنان اسـت آزادگـى او ، الـگوى هـمه ى آزادگـان جـهان اســت ، سـخنان حـكمتآميز و درسـهاى مـاندگار او ، الگوى عالمان و دانشمندان و روشـنـفكران اسـت . اميرالمومنين در زندگى حكومتى خود نسبـت به عـدالت ، نـسبت بـه حـقوق ضعفا و درمانـدگـان و پابرهنگان ، بى اغماض وبى گذشت بود ما هـم بايد همين جور باشيم اما نسبت به حق خـود و بـه سـهم خـود ، بسيار پرگذشت بود ، ماهم همه بايد همين جــور بــاشيـم . درهـمـه ى عـمـر ، مـظهـرى از خداپرستى و صفاى مـعنـوى و مـجـاهـدت و تــلاش و سرزندگى و نشاط بود و با تلخى ها غـمها و دردها، شادمانانه برخورد كرد و مسـوولانـه وظيفه ى خـودش را انـجـام داد . ايـن الــگـوى بـسيار خــوبى است ما ميتوانيم درسـايه ى نـزديكى بــه امـيـرالمـومـنيـن ، بــه آرزوى بـــزرگ كـشــــور و مـلتمان و نـظام جـمهورى اسـلامـى ، يـعـنى عــدالت اجـتماعى نـزديك بـشويـم . امـيـدوارم كــه مــا مـسوولان كشور، دردرجـه ى اول وهـمه ى آحــاد مـردم تـلاش كنند تا بتوانيم عدالـت اجــتمـاعـى را درايــن كـشـور مـسـتقـر كـنيـم كـه ايـن آرزوى بـزرگ هـمه ى عـدالتخواهان ، هـمه ى مـبـارزان و شـهيـدان وهمـه ى رادمــردان عـالم در تاريخ ما و در تاريخ عالم بوده و هست . من گمان مى كنم بزرگترين شعار ما در سالى كه در پيش داريم ميتواند وحدت ملـى و امنيت ملى باشد، اين براى ما دو شعار اسـاسـى اسـت وحـدت مـلى ، هـمان چيزى است كـه ميتوانـد پشتوانه ى همه تلاشهاى دولـتمردان و مــسـوولان و مـبارزان و دلـسوزان اين كشور و ايـن انــقـلاب باشد . بدون وحدت ملى ، اين كشور بزرگتريـن نيروى خود و مـايه ى عـظمت خـودش رانخـواهـد داشت و مى بينيم كه كسانى تلاش مـيكنند ايــن وحدت را خدشه دار كنند كه يقيانا آنها دوستان اين مـلت نـيستند . وحـدت ملـى ، شعـاراساسـى و حياتـى بـراى كشـور مـاسـت و مـخـاطب ايــن شـعـار افـراد خاصى نيستند همه هستند ، آحاد مردم مسوولند ، بخصوص مسوولان كشور ، بيش از همه مسوولند ، سـياستمداران و كسانى كه در صحنه ى سياسـت حضور و فعاليت دارند، بـسيار مـسوولند . وحـدت ملى براى همه ى ملت شعار بزرگى است و ديگر امنيت ملى است . اگر امنيت نباشد اقتصاد هـم نيسـت ، تـلاش بـراى سـازندگى و براى افتخار آفرينى هم نيسـت ناامنى بزرگترين خــطرى اســت كــه يــك ملـت را تهديد ميكند . اگـر بـه بـعضـى ازمـلـتهـاى ديگر نگاه كنيد و ببينيد كه در زير آوار ناامنى چه مشكلاتى برايشان بوجود آمده و امنيتى كه ما در طول سالهاى گذشته داشـتيم ، چـه فرصتهـاى خوبى را در اختيار ملت ايران قرار داده اســت ، آن وقـت اهـميت امنيت ملى براى كشـور و مـردم ما آشكار خواهد شد.

امـيدوارم هـمه ى مـسوولان ، هـمه ى آحـاد مــردم ، همه ى شخصيتهاى اثـرگذار بـر روى ذهـن و دل مردم و هدايت كـننده ى عمـل مـردم ، ايــن دو شـعار ، امنيت ملـى و وحـدت ملـى را پـاس بدارند و نه فقط به صورت يـك شعـار زبـانى بلكه بصورت يك شعار عملى و بصورت يك حـركـت در راه اين دو هدف بزرگ تلاش كنند.

امـيدوارم خـداى متعال تفضل بكند و اين ملـت در سايه ى اخلاص خد در سايه ى ايمان و مجـاهـدت خود ، در سايه ى عظمتى كه خون مـطهـر شـهـدا بـراى ايـن ملـت بـوجـود آورد ، درراه امـام بزرگوارمان كـه امـام نـيكيهـا و ســرچـشمـه ى عـظمتها براى ملت ما بود راه خــودش را ادامــه بـدهد . با درود به همه ى ملـت ايـران و درود بــه ارواح مــطهـر شــهيدان و روح مـطهرامام بـزرگوار ، سخنان خـودم را پـايـان مي دهم .

و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo