شهید آوینی

ورود به ویژه نامه ماه رمضان

 
خوشا راز گفتن و پاسخ شنیدن

 


 

برداشتى از دعاى روزهاى ماه رمضان

امشب نخستین بار است كه تو را مى‏بینم چهره‏ات بهزیبایى مى‏درخشید. سر بر آسمان برداشته‏اى، هلال ماه را مى‏نگرى و زمزمه مى ‏كنى : خدایا این ماه را بر ما به امنیت و ایمان، سلامت و اسلام، عافیت و دفع درد و... نوگردان .

-اولین روز رمضان بر تو مباركباد. مى‏دانى میهمان چه كسى هستى؟ او كه معبود جهانیان است و عفوكننده گنهكاران. از او درخواست‏سلامت روزه و شب زنده‏ داریت را بنما!

-دو روز است كه لب از خوردن فرو بسته‏اى. تلاش كن تا به خشنودى پروردگارت نزدیكتر و از خشم او دور شوى. از مهربانترین مهربانان توفیق خواندن آیاتش را طلب كن!

-امروز سوم رمضان است. براى تیزهوشى و بیداریت دعا كن و از هر چه در آن بى‏خردى و اشتباه‏ است‏بپرهیز. سهمت را از خیر و بركت این ماه افزونتر بخواه كه او بخشنده ‏ترین بخشندگان است.

-چهار روز است كه درهاى آسمان به رویت گشوده شده. براى برپاداشتن فرمان و دستور خدا برخیز آنگونه كه شایسته است و سپاسگزارش باش. بى‏شك پروردگارت به احوال تو بیناترین بینایان است.

-پنجمین روز رمضان است ومیزبان گوش به دل تو دارد. دست‏به دعا بردار: خدایا در این ماه مرا از آمرزش خواهان، از بندگان شایسته فرمانبردارت، از اولیاء مقرب درگاهت، از... قرار ده.

-شش روز است صبرت را مى‏آزمایى. تردید، لحظه‏اىتو را وانمی گذارد. از نافرمانى او مى‏ترسى، از تازیانه‏هاى عذابش بیمناكى، از موجبات خشمش گریزانى... و سخت دوستش دارى كه نهایت اشتیاق مشتاقان است.

-هفت روز تشنگى جسم را تاب آوردى و جانت را به ذكر او سیراب ساختى. از هر چه سستى و لغزش است‏به راهنماى گمراهان پناه ببر!

-هشتم رمضان آمده. مبادا مهرت را از یتیمان دریغ كنى. طعامت را با آنان تقسیم كن. سلامت را آشكار كن و همنشینى با كریمان را بیاموز!

-نه روز است‏با روزه‏دارانى. رحمت گسترده او را دریافته‏اى؟ دلیلهاى درخشانش را دیده‏اى؟ اسباب خشنودیش را فراهم ساخته‏اى؟ او آرزوى مشتاقان است.

-یك سوم رمضان گذشت. بر خدا توكل كن تا از سعادتمندان درگاه و مقربان پیشگاهش باشى. او را بطلب كه هدف نهایى جویندگان است.

-یازدهم رمضان است. از او بخواه كه تو را دوستدار احسان و نیكى گرداند و از فسق و نافرمانى دور شوى. از او بخواه كه سوز آتش را بر تو حرام گرداند. او فریادرس فریادخواهان است.

-دوازده روز از رمضان مى‏گذرد. جامه ستر و عفاف برازنده‏ات باد. قناعت را پیشه كن و عدالت و انصاف را از نظر دور مدار.

-امروز، سیزدهمین روز رمضان است. و توسعادتمندتر از دیگرانى، اگر از آلودگى پاك شوى و بر مقدراتت‏شكیبایى ورزى، اگر پرهیزكار باشى و همزبانى با نیكان را برگزینى.

-چهارده روز است كه میهمان خدایى! پروردگارى كه عزت‏بخش مسلمانان است و تو را از خطا و لغزش باز مى‏دارد. امید كه هدف بلاها و آفات قرار نگیرى.

-رمضان به نیمه رسید. خدایا! اطاعت فروتنان را روزى ما بگردان و سینه‏مان را براى بازگشت‏به سوى خویش گشاده ساز! اى امان‏بخشآنانی که می ترسند!

-شانزدهم رمضان است. مهیا شو تا همراهى نیكان كنى، از اشرار دورى گزین و ساكن منزل امن آرامش شو!

-هفده روز است رمضانى شده‏اى، و بهره‏مند از راهنمایى‏هاى پروردگارت. از او - كه داناست ‏به آنچه در دل توست و بى‏نیاز است از سؤال و تفسیر- بخواه تا حاجات و آرزوهاى تو را برآورد.

-هجده روز را پشت‏سر گذاشته‏اى. چه بركتى است در سحرهاى رمضان، چه نورى است در دلهاى رمضانیان، و چه لذتى است در پیروى او كه روشنى‏بخش قلبهاى عارفان است!

-امروز نوزدهم رمضان است. تنها خدا مى‏داند بر ما چه گذشته و قدرمان چه بوده. اى هدایت‏كننده مهربان به سوى حقیقت آشكار، راهنمایمان باش!

-بیست روز از رمضان مى‏گذرد. فرصت مناجات را از دست مده از او كه آرامش را در دلهاى مؤمنان فرو مى‏فرستد طلب گشایش درهاى بهشت را براى امشب و همیشه بنما!

-قدرى دیگر گذشت امروز بیست و یكم رمضان است. راه تسلط شیطان را بر خود ببند و دلیلى براى رسیدن به خشنودى او بیاب!

-براى بیست و دومین بار او را بخوان: اى پاسخ دهنده دعاى درماندگان، فضل و بركت‏خود را بر ما نازل فرما وما رادر دلرضوانت‏ساكنمان گردان!

-باورتمیشدکهتوفیق سه «قدر» را داشته باشى؟ از او كه لغزشهاى گنهكاران را نادیده مى‏گیرد تمنا كن تا تو را نیز در این ماه از گناهان شستشو دهد و از عیبها پاكت گرداند.

-بیست و چهار روز از رمضان گذشت. پناه ببر به او از آنچه بیازاردش و پیرویش كن در آنچه فرمانت داده. هزار بار نامش را فریاد كنکهبخشنده‏ترین است‏به درخواست‏كنندگان.

-مى‏دانم دلت گرفته پنج روز بیشتر به پایان رمضان نمانده و تو همچنان به دوستدارى دوستان او و دشمنى دشمنانش مى‏اندیشى. پیمان سبزت جاودانه باد!

-امروز كه بگذرد تنها چهار سحر دیگر با هم بیدار مى‏شویم. ایكاش در این ماه تلاشمان مورد تقدیر قرار گیرد و گناهانمان آمرزیده گردد، عملمان پذیرفته شود و عیب هایمان پوشیده بماند!

-دیشب آخرین شب «قدر» بود. از رافت پروردگار دور نیست كه عذرهایمان را پذیرفته باشد و امورمان را به سوى آسانى پیش براند. آرى اونسبتبه بندگان صالحش مهربانترین است‏.

-روز ما چه زود مى‏گذرد و سخت است‏به این روزها، زندگى را گذراندن. دو روز دیگر رمضان مى‏رود. نكند از انجام مستحبات و نوافل بى‏بهره مانده باشى.

-تنها یك روز مانده، امروز بیست و نهم رمضان است: خدایا ما را در این ماه به مهر خود فراگیر و دلهامان را از تیرگی هاى تهمت پاك گردان! اى مهربان به بندگان مومن!

-امشب هنگامه وداع است. چه لذتى داشت آمدن رمضان و چه دردى است رفتنش. دل بسته‏ایم كه پذیراى بندگی مان گردد و بهره طاعتمان، خشنودى او و رسول پاكش باشد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo