شهید آوینی


یادداشت هاى امریكا، اوایل تابستان 1959

من تصمیم دارم كه از این به بعد آدم خوبى باشم، دست از گناهان بشویم، قلب خود را یكسره تسلیم خدا كنم، از دنیا و مافیها چشم بپوشم. تنها، آرى تنها لذت خویش را در آبِ دیده قرار دهم. من روزگار كودكى خود را در بزرگوارى و شرف و زهد و تقوى سپرى كرده ام. من آدم خوبى بوده ام، باید تصمیم بگیرم كه من بعد نیز خود را عوض كنم.

حوادث روزگار آدمى را پخته مى كند. حتى گناهان مانند آتشى آدمى را مى سوزاند.

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo