شهید آوینی


10 مى 1960

هيچ نمى دانستم كه در دنيا آتشى سوزان تر از آتش وجود دارد! سوختم، سوختم، ولى اى كاش فقط سوزش آتش بود!

اى كاش مرا مى سوزاندند، استخوان هايم راخرد مى كردند و خاكسترم را به باد مى سپردند و از من، بينواى دردمند دل سوخته اثرى باقى نمى گذاردند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo