شهید آوینی
 

چهل داستان و چهل حديث از امام محمد باقر عليه السلام
مؤ لّف : عبداللّه صالحى


پيشگفتار
خلاصه حالات هفتمين معصوم، پنجمين اختر امامت
مدح هفتمين ستاره فروزنده
بشارت بر نور هدايت و نشر علوم
شهامت و خطاب به كودكى معصوم
آئينه تمام نماى پيامبر خدا
نجات نسل دو پرنده و تسليم نخل خشكيده
دخالت بيجا و خواسته هركس
پدر مرده و گنج مخفى
موقعيّت و منزلت ائمّه عليهم السلام
شرمسارى دشمن در كنار كعبه
ملكوت آسمان ها و طبقات زمين
توجيه مغرضان و بى خردان
جنّ در طواف كعبه و تبعيّت از ولايت
كليد بدبختى و شرارت ها
چهار مطلب يا مباحثه تكان دهنده
نفرين در جايگاه حضرت شعيب عليه السلام
پيش گوئى از كشتار
مرگ شامى و حياتى دوباره
حاجيان انسان نما
نصيحت به عمر بن عبدالعزيز و بازگشت فدك
آسايش دنيا و يا سعادت آخرت
خدا را چگونه مى توان ديد؟!
كشاورزى و كار افتخار است
ارزش و اهميّت خوردنى ها
اطّلاع از جريانات و افشاى خيانت
هديه به شاعر از خزينه خالى
بهترين دارو و درمان
اهميّت افطارى دادن
خودآرائى براى همسر
زائيدن گرگ باوفا
شرايط و حدود سفره
خوردن انگور و خريد بهترين مادر
پيرزنى ، جوان شد
اعتراض و پاسخى دندان شكن
دو سؤ ال درباره قيامت
بهترين كلام در آخرين فرصت
تسليم در مقابل حوادث
چهارده معمّا و پاسخ
انقراض بنى عبّاس توسط هلاكو
تيراندازى در كهولت سنّ
تواضع و فروتنى
مرورى بر لحظات حسّاس
در رثاى پنجمين اختر تابناك
پنج درس ارزشمند و آموزنده
چهل حديث گهربار منتخب
مدح و ثناى پنجمين اختر فروزنده

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo