شهید آوینی

 

 

اشعاری در مدح ولادت کریمه اهل بیت علیهم السلام

فاطمه بنت موسي

اين قبه گلبني است به زيور برآمده                                                                    يا پاك گوهري است پر از زيور آمده

اين قبه را چه اوج كه با ارتفاع آن                                                                       صدر فلك به چشم ملك احقر آمده

از دل سؤال كردم و گفتم مرا بگو                                                                      كين صحن از چه روز جنان بهتر آمده

دل در جواب گفت كه اينك درين سؤال                                                                     عقل طويل قاصر و فهم اقصر آمده

بهتر بود به حسن علو از جنان در آن                                                                   مسكن كه بنت موسي بن جعفر آمده

زهرا عفاف فاطمه بنت موسي آنك                                                                        بر وي شرف ز فاطمه و حيدر آمده

معصومه‌اي كه در ره ايوان اقدسش                                                                   از قدر و صدق حور و پري چاكر آمده

شه‌زاده‌اي كه هر دو سرا جدش از عطا                                                                    با طالبان مذهب حق ياور آمده

از اوج علم و فضل و ادب كوكب جميل                                                               وز درج حلم و مجد و شرف گوهر آمده

يك جد او نبي شرف كل كاينات                                                                         كز جود حق ز جمله رسل مهتر آمده

يك جدّ او علي است كه از عون كردگار                                                              در روز جنگ صفدر و نام آور آمده

يك جدّ او حسين كه اندر گه سخا                                                                      مولاي عاصيان و شه محشر آمده

موسي كاظم آمده باب وي و به آن                                                                   احسان و عدل و جود و سخا بي مر آمده

بر مسلمين ز مجد و همم كرد رهبري                                                              بر زائرين به جود و كرم رهبر آمده

روي اميد جمله عالم به اين در است                                                                حاجت هر آنچه بوده از اين در بر آمده

هر مصرعي از اين چو يكي حور لاله رو                                                             هر بيت آن دو ماه پري پيكر آمده

ناطق دعا بگو كه به مرآت طبع و عقل                                                               پيدا دعاي شاه عطا گستر آمده (1)

 

پي‌نوشت:

1- قصيده ميرزا محمد صادق متخلص ناطق . چون مرحوم فتحعلي شاه قاجار در سال 1218 گنبد معلّا را طلا نمود،شاعر نامبرده قصيده اي كه 62 بيت و 124 مصراع است، در مدح آن بي‌بي معظمه و باني گنبدش سروده كه حساب ابجد هر يك 1218 سال تذهيب گنبد معلّا است و اين قصيده موسوم به معجزيه است كه ابيات فوق انتخابي از اين قصيده است .

 منبع: قم در گنجينه دانشمندان،‌ حاج شيخ محمّد شريف رازي .

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo