شهید آوینی
<
 
 اسلام آوردن در آمريکا جريمه خواهد داشت
به نقل از روزنامه التجديد، يکي از سازمانهاي آمريکايي که دشمن مسلمانان در آمريکا به شمار مي رود، طرحي قانوني براي جريمه کساني که تازه مسلمان مي شوند، پيشنهاد داد. در اين طرح براي کساني که به اسلام گرايش مي يابند 20 سال زنداني در نظر گرفته شده است که منجر شده مراقبت و محافظت از مساجدي که ملزم به اجراي شريعت اسلام هستند، شدت يابد.

اين گزارش حاکي است ، در اين طرح براي کساني که به اسلام گرايش مي يابند 20 سال زنداني در نظر گرفته شده است که منجر شده مراقبت و محافظت از مساجدي که ملزم به اجراي شريعت اسلام هستند، شدت يابد.

اين سازمان مسلمان شدن را بحراني مي داند که منجر به فروپاشي و انهدام حکومت آمريکا مي شود. گزارشهاي رسيده از خبرگزاري آمريکا نشان مي دهد که طرح قانوني که سازمان مذکور پيشنهاد داده، به خروج اسلام از آمريکا دعوت مي کند. چرا که اين دين را با فرهنگ يهودي و مسيحي متناسب نمي بينند. اين طرح که براي اولين بار در جهان مطرح شده است، به زودي در مساجد آمريکا اجرا مي شود که هدف آن ارزيابي تهديدي است که دولت آمريکا در داخل مرزهايش با آن مواجه است.

در بيانيه اين سازمان آمده است: در اين طرح همه اطلاعات درباره مسجد آمريکا که بيش از 2 هزار و 300 مسجد و مدارس مرتبط با آن است، از سوي نگهبانان صهيونيستي ارائه مي شود که اين اطلاعات ملت و مسئولان را ملزم به اجراي قانون مذکور مي کند. اين سازمان طرحي براي تجسس در مساجد را نيز دارد تا امکان معرفي مساجد و مدارسي که شريعت اسلام را ترويج مي کنند، فراهم شود.

منبع:خبرگزاری فرهنگ انقلاب اسلامی

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo