شهید آوینی
<
 
تجليل از مادران اساتيد بين المللی قرآن كريم در مشهد

جامعه قاريان مشهد در اقدامی نمادين از مادران اساتيد بين المللی قرآن مشهد تقدير نمود.

براساس برنامه ريزی های صورت گرفته از سوی جامعه قاريان قرآن مشهد به منظور گراميداشت مقام مادر طی هفته جاری از مادران تعدادی از اساتيد قرآن مشهد تقدير می شود.

براساس اين طرح اعضاء هيات مديره جامعه قاريان قرآن و كارشناسان دارالقرآن الكريم استان خراسان رضوی با حضور در منازل مادران قاريان برجسته و بين المللی مشهد و با اهدا هديه از زحمات آنان تقدير می كنند.

در قالب اجرای اين طرح مادر برادران فاطمی و اساتيدی همچون پناهی، گرامی، عابدين زاده، كاشفی و سرابی مورد تقدير قرار خواهند گرفت.

همچنين از مديران زن نمونه مراكز قرآنی نيز با اجرای اين طرح تقدير به عمل خواهد آمد.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo