شهید آوینی
 
«فرهنگنامه‌ی علوم قرآن» با رويكردی ويژه به علوم بلاغی قرآن منتشر شد

«فرهنگنامه‌ی علوم قرآن» با بررسی كامل دانشنامه‌ها و فرهنگنامه‌ها و علوم بلاغی قرآن از تاريخ پس از اسلام توسط نشر بين‌الملل منتشر شد.

دكتر «ابراهيم اقبال» مؤلف فرهنگنامه‌ی علوم قرآن ضمن ارائه‌ی توضيحاتی كامل درباره‌ی اين پژوهش گفت: فرهنگنامه‌ی علوم قرآن به سير تطور دانش‌های قرآنی، تك‌جلدی‌ها، فرهنگ‌ها و فهرست‌های تهيه‌شده‌ی آثار قرآنی پس از تاريخ اسلام با رويكردی ابتكاری به اطلاعات كتاب‌های كهن واژه‌شناسی و مباحث پيرامونی آن می‌پردازد.

وی افزود: اين كتاب به دو دوره‌ی پس از اسلام تا قرن سيزدهم و دوران معاصر تقسيم شده و در آن نام مؤلف و فهرست الفبايی آثار مؤلفان گردآوری شده است كه همراه با بررسی موضوعات قرآن و فهرست اعلام ذكر می‌شود.

اين پژوهشگر تصريح كرد: اين كتاب در سه سطح تأليف، مقدمه و كليات تقسيم‌بندی شده كه فصل اول آن با عنوان تعريف و تقسيم علوم قرآن به علوم و واژه‌های قرآنی، اصطلاحات علوم قرآن و سير تاريخی منابع علوم تاريخی پرداخته است.

عضو هئيت علمی دانشگاه تهران با توجه به ساير فصل‌های اين فرهنگنامه اظهار كرد: فصل دوم اين پژوهش با نام تك‌جلدها و تك‌نگاری در 9 بخش تنظيم شده است و دو موضوع كلی، نزول قرآن و قراعات قرآن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

اقبال ادامه داد: بخش سوم اين كتاب به كتابت و تقسيمات قرآن اشاره دارد و مباحثی مانند رسم‌الخط، صور تناسب آيات و تحريف‌ناپذيری در ذيل اين بخش ارائه می‌شود.

مؤلف فرهنگنامه‌ی علوم قرآن با اشاره به بخش‌های چهارم و پنجم اين دايرة‌المعارف افزود: بخش چهارم به اعراب قرآن و بخش پنجم با نام «علم واژ‌ه‌شناسی» موضوعات قريب‌القرآن، معانی‌القرآن، مفردات‌ها، لغات، المعجم‌المفهرس‌ها و علم لفظ را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

وی افزود: محكم و متشابه با دو رويكرد متشابه معنوی و متشابه لفظی، ناسخ و منسوخ و بلاغت قرآن از مطالب بخش پايانی اين فرهنگنامه است.

يادآوری می‌شود فرهنگنامه‌ی علوم قرآن به تازگی و برای نخستين‌بار توسط نشر بين‌الملل عرضه شده است.


منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo