شهید آوینی

 

افتتاح مرکز اسلامی در شهر فريبورگ سوييس

اعضی انجمن سازمان‌هی اسلامی سوييس بعد از سه سال انتظار موفق شدند تا نظر موافق شهرداری شهر فريبورگ را بری تبديل يکی از ساختمان‌هی قديمی اين شهر به مرکز اسلامی به دست‌آورند.

به نقل از پايگاه اطلاع رسانی محيط، اين مرکز اسلامی شامل مرکز آموزشی بری دانشجويان مسلمان و آموزشگاه زبان عربی و نمازخانه خواهد بود.

بخش داخلی اين مرکزاسلامی هشت اتاق مجزا بری تحصيل دانشجويان، دو سالن نماز، وضوخانه، يک سالن بری ارائه دروس تقويتی بر اساس روش‌هی تحصيلی سوييس و تدريس رايانه، آموزشگاه زبان عربی و سالن غذا دارد.

درپی موافقت «نيکولا دايس» شهردارشهر فريبورگ با تبديل اين ساختمان قديمی به مرکز اسلامی، يک انجمن محلی تندرو بر عليه شهردار اين شهر به دادگاه شکايت کرد.

معترضان مدعی بودند که اين مرکز اسلامی در منطقه مسکونی واقع شده است که هيچ‌گونه تأسيسات عمومی در آن وجود ندارد و باعث ايجاد هرج ومرج در اين منطقه مسکونی می‌شود.

از ديگر ادعاهی اين انجمن محلی اين بود که انجمن سازمان‌هی اسلامی در 100 کيلومتری شهر فريبورگ داری مرکز اسلامی است و دليلی بری تأسيس مرکز اسلامی در شهر ديگری وجود ندارد.

منبع: خبرگزاری قرآنی یران(یکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo