شهید آوینی

 

كتاب «فقه پاسخگو» منتشر شد

در مقدمه اين كتاب می‌خوانيم: «اين كتاب بر آن است كه فرصت‌های فقه را برای پوشاندن آسيب‌های احتمالی شناسايی كرده و نشان دهد تا بتوان راهكارهايی را برای كارا شدن فقه بيان كرد و در حقيقت نويسنده در پی آن است كه درحد توان، تبيين دقيقی از قابليت‌های درون‌سيستمی فقه برای هماهنگ‌سازی خود با مسائل جديد ارائه دهد و اثبات كند كه می‌توان فقه را به آينده‌نگری، پيشروی و پويا‌شدن رهنمون ساخت.»

كتاب «فقه پاسخگو» مشتمل بر سه فصل است كه فصل اول آن در كليات است. در اين فصل به مباحثی از قبيل قلمرو فقه، تقسيم قلمرو فقه، هدف فقه، انفتاح باب اجتهاد پرداخته شده است.

فصل دوم با عنوان «حيات مرجع تقليد» مباحثی از قبيل مجتهد و موضوع‌شناسی، اقسام موضوع، موضوع‌شناسی و موضوع حكم، موضوع و مصداق، تبديل موضوع، موضوعات جديد، مجتهد و حكم‌شناسی، اقسام حكم، رابطه حكم اولی با حكم ثانوی، پويايی فقه در سايه احكام اولی و ثانوی، حكم حكومتی، تفاوت حكم حكومتی با حكم اولی و ثانوی، نسبت حكم حكومتی با حكم اولی و ثانوی، نسبت حكم حكومتی با حكم اولی و ثانوی، پويايی فقه و حكم حكومتی، نقش ملاكات احكام، ملاك تحريم غنا، مجسمه‌سازی، ازدواج با غير مسلمان، بهره بانكی، مجتهد و روش‌شناسی، تخصصی‌كردن آموزش و پژوهش در رشته‌های گوناگون فقه، اجتهاد برای عرف مردم، آشنايی و تسلط بر فقه اهل سنت، آشنايی با مكاتب حقوقی، استفاده از كارشناس در موضوعات، كشف قواعد جديد اجتماعی فقهی، اجتهاد مستمر است.

فصل سوم با عنوان «منابع فقه در جهت پويايی فقه» به مباحثی از قبيل كتاب، كلام خدايی و فهم بشری، سنت، اجماع و عقل می‌پردازد.

كتاب «فقه پاسخگو»‌، تأليف «سيدعلی سادات فخر» توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی در 120 صفحه به شمارگان 2000 نسخه منتشر شده است و با بهای 11000 ريال در اختيار علاقه‌مندان قرار گرفته است.
 

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo