شهید آوینی

 

ترجمه و تفسیر قرآن کریم به زبان فرانسه منتشر می شود
قرآن کریم تاکنون 32 بار به زبان فرانسه منتشر شده که تمامی ترجمه ها دارای نقصهایی هستند، مرکز ترجمه به زبانهای خارجی به منظور رفع این ضعف، ترجمه و تفسیر قرآن کریم به زبان فرانسه را چاپ و منتشر می کند .

مرکز ترجمه قرآن مجید به زبانهای خارجی  ترجمه نوینی از کتاب آسمانی مسلمانان به زبان فرانسه ارائه می کند، با این هدف که نقصهای فعلی را که در ترجمه های پیشین یافت می شود، در این ترجمه راه نیافته و ترجمه ای عاری از ضعف و نقص تهیه و ارائه شود .

نخستین جلد از این اثر در 624 صفحه، ترجمه و شرح سوره های فاتحه و بقره را در بر دارد که نتیجه سه سال کار مشترک قرآن پژوهان و اساتید فلسفه و عرفان است .

شرح مطالعات و تحقیقات مترجمان در مورد هر کلمه یا آیه همراه با بسامد کلمات در سوره های دوگانه، ترجمه کلمه به کلمه آیات در ستونهای دو ردیفی، واژه نامه بسامدی عربی ـ فرانسه سوره های دو گانه، واژه نامه بسامدی عربی ـ فرانسه سوره ها، بخشهای مختلف این ترجمه و تفسیر را شامل می شوند .

ترجمه و تفسیر دیگر سوره ها نیز در دست انجام است که پیش بینی می شود در 5 جلد به چاپ برسند .
 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo