شهید آوینی

 

کتاب "بحران، علل و موجبات آن" منتشر شد
کتاب "بحران، علل و موجبات آن" در پی بحرانهای اخیر که به واسطه انتشار کاریکاتورهای موهن پیامبر اکرم(ص) ایجاد شده، توسط دکتر عبدالرحیم عبدالواحد و مصطفی محمد تألیف و از سوی انتشارات مدیا اینترنشنال دبی منتشر شد .

به نقل از محیط، به تازگی کتابی درباره بحرانهای ناشی از کاریکاتورهای موهن نبی اکرم(ص) منتشر شده است که نویسندگان آن سعی دارند ضمن ارائه تحلیلی از این اقدام و بررسی ابعاد مختلف آن، تأثیری که این تصاویر بر روابط بین الملل کشورهای جهان اسلام و غرب گذاشته را بررسی کنند.

این کتاب از سوی دکتر عبدالرحیم عبدالواحد و مصطفی محمد تألیف شده است که نویسندگان هر فصل را به موضوعی اختصاص داده اند و به بررسی بحرانها، علل و عوامل آن، دستاوردهای ناشی از آن و تیرگی روابط بین الملل میان کشورها می پردازند.

در فصل اول این کتاب نویسندگان ضمن بررسی تفکرات و اندیشه های پشت پرده، چگونگی آماده سازی تصاویر موهن نبی اکرم(ص) در سپتامبر 2005 را با توجه به اینکه این مسئله را به آزادی بیان نسبت داده اند بررسی می کنند و عللی که روزنامه های دیگر از آن استفاده کرده و به منظور تأیید آزادی بیان کار آنها را ادامه دادند را نیز مورد تحلیل قرار می دهند.

عکس العملهای مختلف درباره این بحران از موضوعاتی است که در فصل بعدی به آن اشاره شده که برخی از کشورها آن را تأیید و برخی دیگر آن را تقبیح کردند.

بررسی سیاستهای مختلف درباره این بحران، غضب ملتها، واکنشها و تظاهراتهای آنها از دیگر موضوعات فصلهای مختلف این کتاب هستند .

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo