شهید آوینی

 

احداث مسجدی در منطقه قطبی روسيه
تصويری از «مورمانسك» روسيه

اولين مسجد در شهر قطبی و شمالی «مورمانسك» روسيه احداث خواهد شد.

به نقل از پايگاه «InterFax»، اولين مسجد در شهر قطبی و شمالی «مورمانسك» روسيه احداث خواهد شد.

شهر قطبی و شملی «مورمانسك» در شمال روسيه قرار دارد و در خود 20000 مسلمان را جای داده است.

شهردار اين شهر «ميخاييل ساوچنكو» در گفتگو با مطبوعات روسيه از اختصاص زمينی برای اين امر خبر داد.

انجمن‌های گوناگونی ساخت اين مسجد را در اين شهرها آغاز كرده‌اند. برخی از مقامات محلی و كليسای ارتودكس نسبت به بلندی اين مسجد نسبت به كليسای جامع و اصلی شهر در طرح پيشنهادی اعتراض كرده اند. اما شهردار شهر می‌گويد: «همه چيز به‌خوبی پيش می‌رود و شهروندان اين شهر چند فرهنگی به استقبال اين مسجد خواهند رفت.»

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo