شهید آوینی

 

 عکاسی جنگ رو به فراموشی است
عکاسان در عرصه دفاع مقدس توانستند تاریخ یک کشور را ثبت کنند ، اما متاسفانه حمایت از این مقوله در حد صفر است .

رضا برجی با اعلام این مطلب گفت: عمده کارعکاسی من بعد ازجنگ بود. عکاسی ایران تا زمان وقوع پیروزی انقلاب اسلامی دارای سبک خاصی نبود وتنها به مجموعه ای از عکاسان حرفه ای مطبوعات اختصاص داشت، اما با اتفاق افتادن دو رویداد مهم یعنی پیروزی انقلاب و دفاع مقدس روند عکاسی در ایران در بسترحوادثی که وجود داشت تغییرکرد . به این معنی که دوربین به مثابه یک سلاح درمیدان جنگ برای عکاس به شمار می رفت والحق هم عکاسانی که دروادی جنگ به جبهه ها شتافتند به خوبی ازاین سلاح در راه ماندگاری وقایع استفاده کردند.

وی افزود : در طول هشت سال دفاع مقدس عکاسان با رویکرد عکاسی حرفه ای همپای یک رزمنده به جنگ پرداختند. این اتفاق جالب و قابل توجهی درعرصه عکاسی ایران بود که به دنبال آن توانست برای امروز عکس های زیادی را به یادگار بگذارد. درواقع بسیاری ازعکاسانی که امروز درجشنواره های بین المللی حضور دارند و برای ایران افتخارآفرین هستند همان افرادی بودند که سال های جنگ را با هرسختی و مشکلی که بود تاب آوردند و به عکاسی از وقایع دردناک پرداختند. می توان گفت شرکت کردن نسل عکاسانی که درعرصه دفاع مقدس خدمت کردند نوعی آزمون و خطا به شمار می رفت واگر امروز این عکاسان در کارخود موفق هستند به همین دلیل است . اما در این میان یعنی بعد از پایان جنگ دست اندرکاران دولتی نیز در زمینه تقویت عکاسی جنگ کوتاهی کردند . عکس هایی باید از این عکاسان منتشرمی شد و نشد ، نگاتیوهایی باید به وسیله وزارت فرهنگ وارشاد و سازمان های مربوطه مورد حمایت قرارمی گرفت که میسرنشد.

برجی خاطرنشان کرد : امروز هنرعکاسی در ردیف هنرهای هفت گانه قرارگرفته است اما ما به این هنر به خصوص درشاخه جنگ بی توجه هستیم واین مقوله روزبه روز بیشتر درسایه فراموشی قرارمی گیرد. سه سال پیش که به همراه مجید کلهربرای انجام فعالیت عکاسی به کشورعراق رفته بودیم من از عکاسان کشورهای دیگر آماری به دست آوردم که باعث تعجبم شد. در هتلی که اقامت داشتیم ، 65 عکاس از کشورفرانسه و بیش از پانصد عکاس دیگر از کشورهای کره، چین وژاپن آمده بودند درحالی که کشورهایشان به لحاظ بعد مسافت با عراق فاصله زیادی داشت . اما ازایران فقط ما چند نفر به تعداد انگشتان دست آمده بودیم با این که عراق درهمسایگی ما بود . البته این را هم باید درنظرگرفت که عکاسان ایرانی درقیاس با عکاسان خبرگزاری های خارجی ازامکانات مالی کمتری برخوردارهستند.

این عکاس ادامه داد : با  وجود این، مسئله دفاع مقدس درعکاسی باعث شد تا عکاسانی که دراین فضا قرارداشتند کاریاد بگیرند و بارعکس های خود را به لحاظ محتوایی ارتقاء بخشند. گذشته ازاین ها عکاسان ما توانستند تاریخ یک کشور را ثبت کنند. اما متاسفانه حمایت دولت از این مقوله صفراست و باید گفت حتی اگرحرکتی هم دراین زمینه تا کنون صورت گرفته است حرکت های خوجوش خودعکاسان بوده که توانسته نقش عکاسی جنگ را مهم جلوه دهد.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo