شهید آوینی

 

 پرسمان قرآنی نوجوان منتشر شد
پرسمان قرآنی نوجوان با عنوان "سر سفره‌ خدا "حاوی مجموعه ای از پرسش و پاسخ های قرآنی گروه سنی نوجوان از سوی مرکز فرهنگ و معارف قرآن منتشر شد.

حجت الاسلام علی خراسانی مسئول مرکز فرهنگ و معارف قرآن با اشاره به ویژگی ها این کتاب  گفت : در طول هشت سال فعالیت گروه پاسخ به پرسش ها و شبهات این مرکز، تا کنون به بیش از 53 هزار پرسش قرآنی اقشار مختلف مردم پاسخ داده شده و برای پرسشگران ارسال شده است. از آن جا که این پرسش ها از متن جامعه برخاسته و نمایانگر شبهات و پرسش های رایج در آن است، برنامه ریزی شد تا مجموعه های مکتوب متنوع ای به شکل های موضوعی و نیز صنفی و سنی فراهم آید تا امکان دسترسی به این پرسش ها و پاسخ ها برای گروه بیشتری از اقشار جامعه ایجاد گردد.

وی با اشاره به دشواری های تدوین مجموعه های پرسمانی برای استفاده عمومی از میان پرسش ها و پاسخ هایی که برای افراد و اشخاص با اختلاف روحیات و تنوع سنی و علمی نوشته شده است گفت : مسایل و مشکلاتی چون اختلاف سطح علمی، تفاوت های سنی و تنوع روحیات پرسشگران موجب می شد تا پاسخ ها با توجه به ویژگی های هر پرسشگر سامان یابد ، از این رو گاه با زبانی ساده و عامیانه و گاه با بیان علمی و تخصصی پاسخ ها برای پرسشگران ارسال می شد. برای تدوین یک مجموعه یک دست و منطقی لازم بود تا دوباره پاسخ ها، بازنویسی و بازنگری و حتی بازنگاری شود تا امکان استفاده برای گروه سنی و یا علمی بیشتری از این مجموعه های مکتوب موجود در بانک پرسش و پاسخ فراهم آید.

حجت الاسلام خراسانی از ویژگی های کتاب "سر سفر‌ه‌ خدا" شیوایی، اتقان، اختصار، استناد و نیز ارجاع به نوشته ها و منابع دیگر قابل فهم برای نوجوانان دانست و افزود: این کتاب در هفت فصل با عناوینی چون خداشناسی، اسلام و مسلمانان، قضا و قدر، توسل و شفاعت، فرشتگان، جن و روح، زن و مرد در قرآن و مطالب و پرسش های متفرقه سامان داده شد. بازنویسی این اثر را حجت الاسلام محمدعلی محمدی بر عهده داشته است.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo