شهید آوینی


امروز شنبه بیست و پنجم شهریور ماه سال 1385 هجری شمسی ، مقارن است با بیست و دوم شعبان المعظم سال 1427 هجری قمری و برابر است با شانزدهم سپتامبر 2006 میلادی .

آغازسلطنت پهلوی دوم :  


پس ازتبعید رضاخان درشهریور1320 به جزیره موریس درآفریقای جنوبی ، پسرش محمد رضا درچنین روزی درسال 1320ه ش ودرسن بیست ودوسالگی باحمایت قوای اشغالگرشوروی، انگلیس وآمریکا وتلاش های شماری ازدولتمردان درباری ازجمله محمد علی فروغی بدون پشتوانه مردمی براریکه قدرت تکیه زد. اوتجربه ای دراداره امورکشورنداشت وعملا اداره امورکشوررا به سفارتخانه های قوای اشغالگر سپرد. به علت فروپاشی دستگاه اداری ناشی ازاشغال ایران به دست متفقین و همچنین خلاء قدرت ناشی ازعدم حضوردیکتاتوررضا خان میرپنج ، محمد رضا پس ازدستیابی به قدرت نتوانست باهمان قدرت پدربه حکومت دیکتاتوری ادامه دهد ومجبور شد که به برخی آزادی های سیاسی واجتماعی تن دهد. دراین دوره احزاب سیاسی فعالیت خود را آغازکردند وقریب به شانزده حزب درچنین فضایی پدیدارشدند. البته به دلیل فقدان پایگاه مردمی، چنین احزابی غیرازچند حزب اصلی دست ازفعالیت کشیدند ویا مجبوربه کناره گیری ازصحنه شدند .

نخست وزیری محمد علی فروغی :

پس ازاشغال ایران توسط قوای شوروی وانگلیس ، با فرمان ترک جنگ ازسوی رضاخان که به تحریک انگلیسی ها وازترس قوای روس که تا قزوین پیش آمده بودند ، صورت گرفت وملت ایران را به دست گرگان درنده خارجی رها کرد ، رضا شاه به محمد علی فروغی (ذکاء الملک ) که مدتی خانه نشین شده بود،  مراجعه کرد و از او خواست که پست نخست وزیری را بپذیرد.   فروغی این وظیفه را داشت که مقدمات به سلطنت رسیدن ولیعهد را فراهم نماید و توانست در این مدت نیر وهای متفقین را راضی کند که محمد رضا شاه را به عنوان شاه ایران بپذیرند . محمد علی فروغی از نویسندگان مطرح معاصر کشور نیز است . او پس از تحصیل فیزیک و زبان فرانسه به ریاست مدرسه سایسی بر گزیده شد . وی وکالت  مجلس ، ریاست وزرا ، ریاست جامعه ملل و ریاست دیوان کیفر کشور را در دوره های مختلف به عهده داشت . سیر حکمت در اروپا از مهمترین عناوین آثار اوست . 

زلزله طبس :
 


درچنین روزی درسال 1357 ه ش درطبس زلزله شدیدی رخ داد  که منجربه مرگ شماری زیادی ازهموطنان  شد . براساس  برخی آمارها دراین حادثه بیست وپنج هزار نفرازمردم کشورمان دارفانی را وداع گفتند. این زلزله درساعت هفت وسی وشش دقیقه عصر روی داد .

درگذشت عبدالله توکل :
درچنین روزی در سال 1378 ه ش دکتر عبدالله توکل مترجم برجسته ایرانی دار فانی را وداع گفت . وی به زبانهای انگلیسی  و فرانسوی تسلط کامل داشت . او برخی از ارزشمندترین آثار ادبیات جهان را به زبان فارسی ترجمه کرده است که از میان آنها می توان به  سرخ و سیاه اثراستاندال اشاره کرد .

کشف پنی سیلین :
 


الکساندرفلمینگ درچنین روزی درسال 1928میلادی موفق شد ماده معروف پنی سیلین را کشف کند. این ماده بعدها کمک  شایانی به پزشکان برای جلوگیری ازرشد عفونت های میکروبی دربدن بیماران کرد. مورخان درباره جریان کشف این ماده دارویی نوشته اند : فلمینگ ، استاد دانشکده پزشکی لندن پس ازگذشت مدتی طولانی ، به سراغ بشقاب کشت باکتری استافیلوکوکوس که بدون پوشش درآزمایشگاهش مانده بود ، رفت ودید که روی بشقاب مقداری کپک جمع شده است . وی پس از آزمایشات متوالی دریافت که باکتریهای یاد شده مرده اند وبه این ترتیب ، موفق به کشف ماده ای شد که تاکنون صدها میلیون بیماررا نجات داده است . وی این ماده را پنی سیلینیوم نام نهاد. این ماده بعدها برای درمان عفونت ها بسیارمورد استفاده قرارگرفت .

روزاستقلال گواتمالا :
گواتمالا کشوری است درنیمکره شمالی - غربی واقع درقاره آمریکای مرکزی . این کشوردرکنارخلیج هندوراس واقیانوس آرام ودرهمسایگی کشورهایی چون مکزیک ، بلز، هندوراس و السالوادور قراردارد . برخی ازمردم این کشورسرخ پوست ، شماری ازآنها دورگه واندکی نیزسفید پوست اند . اکثریت قریب به اتفاق مردم این کشورپیروآیین مسیحیت کاتولیک اند وتنها دودرصد از آنان ازمذهب مسیحیت پروتستان پیروی می کنند . زبان رسمی این کشور اسپانیولی وخط رایج آن لاتین است . نوع حکومت این کشورجمهوری بوده وواحد پول آن کتسال نام دارد . گواتمالا درچنین روزی درسال 1821 میلادی ازاسپانیا مستقل شد ودرسال 1945میلادی به عضویت سازمان ملل متحد درآمد .

روزاستقلال السالوادور :
السالوادورکشوری است درنیمکره شمالی-غربی درمیانه قاره آمریکای مرکزی . این کشوردرکناراقیانوس کبیرواقع شده وبا کشورهای هندوراس وگواتمالا همسایه است . پایتخت این کشورسان سالوادورنام دارد وازشهرهای مهم آن می توان به سانتانا و سائومیگل اشاره کرد . نزدیک به نود درصد ازمردم این کشورازنژاد دورگه اند وبقیه سرخ پوست وسفید پوست می باشند. زبان رسمی السالوادوراسپانیولی است وخط رایج آن هم لاتین است . بیشترمردم این کشورپیرودین مسیحیت کاتولیک اند . نوع حکومت این کشورجمهوری بوده وواحد پول آن کولون نام دارد . السالوادوردرچنین روزی درسال 1821 میلادی ازاسپانیا مستقل شد ودر سال 1945 میلادی به عضویت سازمان ملل متحد درآمد .

روزاستقلال کاستاریکا :
کاستاریکا کشوری است درنیمکره شمالی - غربی درقاره آمریکای مرکزی . این کشوردرغرب دریای کاراییب قراردارد واز شرق نیزبه اقیانوس آرام ختم می شود . کشورهای نیکاراگوئه وپاناما درهمسایگی این کشورآمریکایی قرار دارند . پایتخت کاستاریکا سان خوزه نام دارد ولیمون وپونتارناس ازمهمترین شهرهای مهم آن هستند . دورگه ها، سرخ پوست ها و اهالی جاماییکا به ترتیب دارای بیشترین جمعیت نژادی دراین کشور اند . مذهب اکثریت اهالی این کشور مسیحیت کاتولیک بوده وزبان رسمی آنان اسپانیولی است . نوع حکومت کاستاریکا نیزجمهوری است وواحد پول آن کولون نام دارد . این کشوردرچنین روزی درسال 1821 میلادی از اسپانیا مستقل شد ودرسال 1945 میلادی به عضویت سازمان ملل متحد در آمد .

روز استقلال نیکاراگوئه :
نیکاراگوئه کشوری است در نیمکره شمالی – غربی و در قاره  آمریکایی مرکزی . این کشور در کنار در یای کاراییب واقیانوس کبیر واقع شده است و کشوهای هندوراس و کاستاریکا از همسایگان آنند . پایتخت  نیکاراگوئه ،  ماناگوا نام دارد و گراناوا و ماسایا از مهمترین شهر های این کشورند . بیشتر مردم نیکاراگوئه  دو رگه  و بقیه سفید ، سیاه و سرخ پوست اند . نزدیک به شصت در صدر مردم این کشور از دین مسیحیت کاتولیک پیروی می کنند و زبان رسمی غالب آنان نیز اسپانیولی است . حکومت این کشور جمهوری بوده و واحد پول آن نیز کورووا نام دارد .  نیکاراگوئه  در چنین روزی در سال 1821 میلادی از اسپانیا مستقل شد و در سال 1945 میلادی به عضویت ساز مان ملل متحد در آمد .

روز استقلال هندو راس :
هندوراس، کشوری است درنیمکره شمالی-غربی ودرآمریکای مرکزی. این کشوردرکنارخلیج هندوراس وفونسکا ودریای کاراییب واقع شده  وکشورهای گواتمالا، السالوادورونیکاراگوئه ازهمسایگان آن هستند. پایتخت هندوراس ، تگوسیگالپانام دارد وسان پدرو، سولا ولاسیباازشهرهای این کشورند. بیشترمردم این کشوردورگه وبقیه سفید ، سیاه وسرخ پوست اند . اکثریت مردم این کشورازدین مسیحیت کاتولیک پیروی می کنند وزبان رسمی آنان نیز اسپانیولی است اما دربرخی مناطق زبان انگلیسی هم رواج دارد . حکومت این کشور جمهوری بوده و واحد پول آن نیز لمپیرا نام دارد .  این کشوردرچنین روزی درسال 1821 میلادی از اسپانیا مستقل شد و در سال 1945 میلادی به عضویت ساز مان ملل متحد در آمد .

شکست چین ازژاپن :
 


در چنین روزی در  سال 1894 ژاپن در جنگ  پینگ یانگ   چین را شکست داد. ژاپن قصد داشت در این جنگ چین را از توسعه   به سمت  شبه جزیره کره و  تایوان بازدارد که در این کار موفق نیز شد .

پایان امپراطوری روم بر یونان :
در چنین روزی در سال 1453 میلادی امپراطوری هزار و دویست  ساله  روم برسرزمین یونان پایان گرفت .

تولد تراجان :
تراجان سیزدهمین امپراطور روم در چنین روزی در سال 53 بعد از میلاد به دنیا آمد . وی بین سالهای 98 تا 117 بر این کشور حکومت کرد . او امپراطوری خود را به سمت شرق گسترش داد .

تولد فرانسوا دوک دو لا روشفوکالد :
دوک دو لا روشفوکالد نویسنده بر جسته فرانسوی در چنین روزی  در سال 1613 میلادی دیده به جهان گشود . خاطرات عنوان مهمترین اثر اوست .

تولد جیمز فنیمور کوپر :
کوپر نخستین نویسنده بزرگ آمریکایی در چنین روزی در سال 1789 میلادی متولد شد . ستایش عنوان مهمترین اثر داستانی اوست .

تولد پرفیریو دیاز :
دیاز ، رییس جمهور مکزیک در چنین روزی در سال 1830 میلادی دیده به جهان گشود . او در بین سالهای 1877 تا 1911 میلادی براین کشور حکومت کرد .

تولد روبرت بنچلی :
بنچلی نویسنده بر جسته آمریکایی در چنین روزی در سال 1889 میلادی دیده به جهان گشود . ده سال دو دلی من عنوان مهمترین اثر داستانی اوست .

تولد مادام آگاتا کریستی :
آگاتا کریستی نویسنده توانای  انگلیسی در چنین روزی  در سال 1890 میلادی به دنیا آمد . کریستی- نویسنده داستانهای جنایی و خالق بسیاری از آثار بسیار جذاب پلیسی دنیا -  توانسته است با خلق موقعیت های نمایشی فوق العاده ،   خوانندگان بسیاری  را به سوی آثار خود جلب کند . مهمان ناخوانده ، تار عنکبوت ، انگشت متحرک ، گربه ای در میان کبوتران ، به طرف سفر ، حماقت مرده ، پس از تشییع چنازه ، مرگ در رود نیل ،  کار تهای روی میز ، چهارتبهکار مخوف و سرودهای غم انگیز از جمله آثار این نویسنده جنایی نویس غربی است .

تولد فرانک مارتین :

آهنگساز توانای سویس در چنین روزی در سال 1890 میلادی متولد شد . در سرزمین فاکس عنوان مهمترین اثر موسیقایی اوست . 

تولد  امبرتودوم :
امبرتو دوم پادشاه ایتالیا درچنین روزی در سال 1904 میلادی به دنیا آمد . او در سال 1946 بر مردم این کشورحکومت کرد .

تولد هنری دریفوس برانت :
برانت آهنگساز بر جسته کانادایی درچنین روزی درسال 1913 ممیلادی به دنیا آمد . گوت آمریکایی بزرگعنوان مهمترین اثر موسیقایی اوست .

تولد الیور استون :


استون کارگردان  بر جسته ، توانا و معاصر آمریکایی در چنین روزی در سال 1946 میلادی به دنیا آمد . وال استریت ، صبح بخیر ویتنام و جوخه عناوین مهمترین آثار سینمایی اویند .

مرگ صادق قطب زاده :
قطب زاده وزیرامورخارجه سابق جمهوری اسلامی ایران درچنین روزی به دلیل برخی خیانت ها به کشورازجمله توطئه علیه  نظام جمهوری اسلامی درسال 1982به اعدام محکوم شد . وی همچنین یک دوره  رییس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی بود .


 

منبع: خبرگزاری مهر

 

25/06/60

ايران در كنفرانس جبهه پايداري شركت مي‌كند.25 – محور نقده – اشنويه پس از يك سال آزاد شد.

ايران در كنفرانس بين‌المجالس در هاناوا شركت مي‌كند.
25/06/65
از سرگيري تهاجم هوايي عراق به خارك. تجاوز هواپيماهاي عراقي به اهواز و باختران.

ستاد فرماندهي ارتش عراق: نيروهاي عراقي براي قطع جريان نفت ايران، جزاير سيري، فارسي، لاوان و خارك را هدف قرار دادند.

نفتكش كويتي آلفونتاس هدف قرارگرفت كه اين حمله به ايران نسبت داده شد.

قرارگاه خاتم الانبيا اعلام كرد كه نيروي زميني ارتش با اجراي عمليات در منطقه مهران، تپه 270 و بلنديهاي اطراف آن را آزاد كرد. در اين حمله، 50 تن از عراقيها اسير شدند. بحث و بررسي مجدد فرماندهان سپاه درباره عمليات بزرگ حيدر در شرق بصره. فرمانده سپاه سوم عراق هدف حملات آتي ايران را تصرف بصره اعلام و يگانهاي تابعه را موظف كرد تا تدابيري جهت خنثي كردن اقدام ايران انجام دهند.

استفاده عراق از جزيره بوبيان كويت براي شناسايي مواضع نيروهاي ايران. ادامه درگيريهاي كومهله و دمكرات در منطقه بوكان. اعزام نيروهاي داوطلب بسيجي از شهرهاي كشور به جبهه ها. خبرگزاري فرانسه: اگر ايران در عمليات آتي خود موفق شود، احتمال تغييرات و سرنگوني رژيم بعث به وجود ميآيد و اين امر تعادل سياسي خاورميانه را بر هم خواهد زد. اهداي خون، ارسال دارو و اعلام آمادگي جوانان پاكستاني براي حضور در جبهه ايران.

كشيش عراقي: تا كنون 38هزار مسيحي عراق در جنگ كشته و يا مفقودالاثر شدهاند. نمايندگان ايران و عراق در سازمان ملل، حملات كشور متقابل به مناطق مسكوني را به اطلاع دبيركل اين سازمان رساندند.

25/06/66

به نقل از منابع پكن، چين در سياست فروش اسلحه به ايران تجديد نظر مي‌كند و به نظر مي‌رسد كه مي‌كوشد ايران را از به كار بردن موشكهاي ساخت چين عليه كشتيهاي آمريكا در خليج فارس منع كند

مورفي معاون وزيرخارجه امريكا: ما نگران ازسرگيري جنگ نفتكشها هستيم زيرا در زمان كه ما از يك آتش‌بس همه‌جانبه در زمين، هوا و دريا حمايت مي‌كنيم اين حملات آن را به مخاطره مي‌اندازد.

وزارت دفاع انگليس: چهار كشتي مين جمع كن متعلق به نيروي دريايي سلطنتي انگليس سه شنبه 24/06/66 وارد درياي عمان شدند

آغاز مجدد حملات هوايي عراق به مراكز صنعتي ـ كارگري ايران با حمله به جزيره خارك ، تأسيسات نفتي كرنج و باغ‌ملك .

تأكيد وزير اطلاعات و فرهنگ عراق بر تحميل صلح به ايران از طريق انهدام كامل وسايل جنگي و تأسيسات صدور نفت ايران .

تيراندازي يك شخص نفوذي به سوي افراد پايگاه “ پلشته “ . حمله چته‌هاي حزب كومه‌له به پايگاه روستا “ انبارآب “ ديواندره . عمليات در منطقه پيرانشهر و كشته شدن قادر كوهستاني فرمانده يكي از هيزهاي حزب دمكرات .

حمله پيش‌مرگان اتحاديه ميهني به محل پادگان “ قلاته “ جاش‌ها در شمال غربي قصرشيرين .

احتمال تقسيم مناطق مختلف خليج‌فارس بين قدرت‌هاي غربي براي عمليات مين‌روبي . اعلام استقرار يك فروند هواپيمايي جاسوسي پيش‌رفته امريكا به‌نام “ پرنده سياه “ در خليج‌فارس .

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo