شهید آوینی
 
حمايت دادگاه عالی روسيه از تخريب مسجدی دراين كشور

دادگاه عالی روسيه با رد تقاضای انجمن مسلمانان، از حكم دادگاه منطقه‌ای آستراخان مبنی بر تخريب مسجد مسلمانان حمايت كرد.

به نقل از اينترفكس، دادگاه منطقه‌ای آستراخان روسيه به دليل شكايت شهرداری حكم به تخريب اين مسجد داده است. مقامات شهرداری مدعی‌اند كه ساخت اين مسجد بدون مجوز صورت گرفته است.

حكم دادگاه عالی روسيه واكنش مسلمانان را به همراه داشته است و انجمن مسلمان آستراخان خواستار تجديد نظر در اين حكم شدند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo