شهید آوینی
 
شبكه ماهواره‌ايی "اسلام" برنامه‌های انگليسی خود را افزايش می‌دهد

شبكه ماهواره‌ای ‌"اسلام" به منظور انتشار چهره واقعی اسلام در جهان، برنامه‌های انگليسی خود را افزايش داد.

به نقل ازسايت اينترنتی«نسيج»، در پی پخش برنامه‌های شبكه ماهواره‌ای "اسلام" از ماهواره‌های اروپايی، اين شبكه فعاليت‌های خود را گسترده‌تر كرد.

همچنين برنامه‌های اين شبكه را می‌توان بر روی ماهواره‌های آسيايی و آفريقايی و اروپايی مشاهده كرد.

اين نخستين شبكه ماهواره‌ايی اسلامی هدفمند در جهان به شمار می‌آيد كه به زبان انگليسی پخش می‌شود.

اين شبكه توسط گروهی از مسلمانان مجرب به منظور انتشار چهره واقعی اسلام در غرب و آگاهی دادن به مسلمانان، پيروان اديان مختلف و غير عرب زبان‌ها تاسيس شده است.

اين شبكه يك سال پيش جشن بزرگی را برای پذيرايی از انجمن‌ها و جمعيت‌‌های اسلامی، ‌اروپايی كه بيش از 25 هزار نفر با زبان‌ها،‌ نژادها و اديان مختلف در آن شركت داشتند، در لندن برگزار كرد.

گفت وگوی مستقيم و معرفی تازه مسلمانان از جمله برنامه‌های شبكه اسلام در اين مراسم بود، كه تعداد بسياری از شبكه‌ها و رسانه‌های تبليغاتی، روزنامه‌ها و مجله‌های اروپايی كه برجسته ترين آنها شبكه "بی بی سی" است، برنامه‌های اين شبكه را پوشش خبری دادند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo