شهید آوینی
 
قاريان برتر مرد رقابت های سراسری اوقاف معرفی شدند

نفرات برتر رشته قرائت بيست وهشتمين دوره مسابقات سراسری قرآن اوقاف در گروه مردان بزرگسال مشخص شدند.

در اين دوره از مسابقات 21 قاری از استان های مختلف كشور به مدت يك روز با يكديگر به رقابت پرداختند، كه در پايان سه نفر برگزيده شدند.

اسامی نفرات برتر به شرح زير است:

«محمد جواد كاشفی» از خراسان رضوی رتبه اول، «حسين رستمی» از تهران رتبه دوم و«امين پويا» از تهران رتبه سوم.

يادآوری می شود، نفر اول اين دوره از رقابت ها در مسابقات بين المللی قرآن اوقاف در تهران به عنوان نماينده ايران شركت می كند ونفر دوم هم به مسابقات بين المللی قرآن مالزی اعزام خواهدشد.

منبع: خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo