شهید آوینی
 
طرح يكپارچه‌سازی اذان مصر رد شد

مجلس ملی مصر پس از گفت‌گو‌های طولانی طرح يكپارچه شدن اذان در اين كشور را رد كرد.

به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی«نسيج»، در پی پيشنهاد« يوسف علی جمعه» مفتی مصر مبنی بر يكپارچگی اذان در مصر، مجلس ملی قاهره با اين طرح مخالفت كرد.

دكتر «اسماعيل احمد حسن» رييس مجلس ملی قاهره و استاد دانشگاه الازهر با اعتراض نسبت به طرح مذكور تصريح كرد: «طرح يكپارچه اذان به منزله خارج كردن اذان از آداب وشرايط شرعی و اين برخلاف شرع است.»

وی افزود: «اذان گفتن در هر مكان و حتی در بيابان نيز بر مسلمانان واجب و موجب ثواب اخروی است وپخش آن به‌صورت يكپارچه و از مساجدی معدود وسپس پخش آن به مساجد مصر موجب محروم شدن مسلمانان از ثواب اذان گفتن می‌شود ».

وی افزود: «آنچه كه از طريق رسيور ماهواره مساجد مذكور به مساجد ديگر می رسد اذان نيست بلكه انعكاسات صدای آن است».

وی تصريح كرد: « انجام آداب و شعائر مذهبی از طريق دستگاهها وتكنولوژی شايسته نبوده و موجب كاهلی مسلمانان در انجام واجبات می‌شود».

چندی پيش «حمدی زقزوق» وزير اوقاف مصر با پيشنهاد طرح يكپارچه اذان د رمصر و پخش آن از چهار مسجد در قاهره موافقت كرد.

گفتنی است در سال 1992 نيز طرح يكپارچگی اذان توسط «دكتر محمد المحجوب» وزير اوقاف سابق مصر نيز مطرح وتوسط وزارت اوقاف اين كشور رد شد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo