شهید آوینی
 
قوانین پوشش بزرگترین پارک سوئد، حجاب را پذیرفت

بزرگترین پارک تفریحی سوئد قوانین پوشش متحدالشکل خود را به منظور دربرگیری حجاب زنان مسلمان تغییر داد. یکی از زنان مسلمان محجبه که در بزرگترین پارک تفریحی سوئد کار می کرد از داشتن پوشش حجاب منع شد، اما تبعیض نژادی که علیه خود صورت گرفته بود را به دادستان گزارش داد.

این وضعیت بزرگترین پارک تفریحی سوئد را واداشت تا قانون خود در مورد پوشش لباس متحد الشکل تغییر دهد. این زن مسلمان پیش از ارائه دادخواست خود به علت داشتن حجاب در شرف از دست دادن شغل خود بود، اما زمانی که تبعیض علیه خود را به دادستان گزارش کرد دو هراز دلار به عنوان غرامت دریافت کرد.

تحقیقی که اخیراً توسط هیئت ادغام بین المللی در سوئد انجام شده نشان می دهد که نه تنها علیه مسلمانان محجبه سوئد تبعیض روا داشته می شود، بلکه آنها با انواع حملات خشونت آمیز نیز رو به رو هستند.

قانونی که در سال 2004 تصویب شد حق مسلم زنان مسلمان را برای داشتن حجاب نادیده گرفت و به ممنوعیت حجاب در مدارس دولتی رأی داد، این درشرایطی است که مسلمانان فرانسه در حدود 8 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل داده اند.

در آلمان که حدود 5 میلیون نفر مسلمان زندگی می کنند نیز 8 ایالت آموزگاران مدارس دولتی را از داشتن حجاب منع کرده اند و در برلین پایتخت این کشور نیز کارمندان دولت نیز از داشتن پوشش اسلام منع شده اند.

اگرچه بسیاری از مسلمانان اروپایی در فرآیند ادغام با حفظ ارزشها و هویت اسلامی موفق شده اند، اما تبعیض قائل شدن میان مسلمانان و دیگر پیروان ادیان به ویژه مسئله حجاب می تواند سرعت ادغام آنها را در جامعه کاهش دهد.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo