شهید آوینی
 
بررسی سياست اسلامی در كتاب« سياست چيست؟»

رجب‌علی اخترشهر مولف كتاب «سياست چيست؟» هدف اصلی از نگارش كتاب را پاسخ به سوال «سياست اسلامی چيست؟» بيان كرده است.

رابطه سياست با انسان و جامعه در همه حال مورد توجه صاحب‌نظران بوده است. زيرا سياست چنان با زندگی مردم آميخته است كه گويی با زندگی آنان عجين گشته و يا بر آن تاثير می‌گذارند و يا از آن متاثر می‌شوند.

رجب‌علی اخترشهر مولف كتاب سياست چيست؟ هدف اصلی از نگارش كتاب را پاسخ به سوال «سياست اسلامی چيست؟» بيان كرده است.

اگرچه پاسخ به سوال‌های فرعی هم‌چون تعريف سياست، رابطه دين و سياست، مبانی سياست اسلامی، اصول سياست اسلامی و ... نيز مدنظر نويسنده خواهد بود.

اين كتاب در دو بخش تنظيم شده است: بخش اول كه «سياست چيست؟» نام دارد، فصل‌های زير را در برگرفته است:

فصل اول شامل مفاهيم و كليات است كه به تعريف سياست، بيان اجتمالی ديدگاه انديشمندان غربی و اسلامی درباره سياست، ضرورت سياست و حوزه‌های مطالعه آن می‌پردازد. در فصل دوم، به بررسی ارتباط دين و سياست پرداخته شده است.

بخش دوم كه «سياست اسلامی» ناميده شده است، شامل اين مباحث است: در فصل اول به مبانی هستی شناسی، انسان شناختی و جامعه شناختی سياست اسلامی پرداخته شده است. در فصل دوم به اصل‌های امامت، رهبری، بسط عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق انسان‌ها، به عنوان اصل سياست اسلامی اشاره شده است.

فصل سوم به اهداف سياست اسلامی، فصل چهارم به آسيب شناسی سياست از ديدگاه اسلام و فصل پنجم به معرفی انديشمندان سياسی مسلمان اختصاص دارد.

كتاب سياست چيست نوشته رجب‌علی اخترشهر است كه توسط كانون انديشه جوان و با قيمت 950 تومان در اختيار علاقه‌مندان قرار می‌گيرد.

منبع: خبر‌گزاری قرآنی ايران(ايكنا) 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo