شهید آوینی
 
آموزش ائمه‌ی جماعت در بلژيك

متوليان جامعه‌ی مسلمانان بلژيك، با تعيين فهرستی از معيارهای مناسب تربيتی، اقدام به تعليم و تربيت ائمه‌ی جماعت در اين كشور كرده است.

به نقل از «IINA »، براساس گزارش موسسه‌ی بودواين، متوليان جامعه‌ی مسلمانان بايد نقش امامان جماعت را تعريف و مشخص نمايد.

اسلام در بلژيك

در حال حاضر، حدود 400 هزار مسلمان در بلژيك زندگی مي‌كنند كه كه اكثرا آنها اصالتاّ مراكشی يا ترك هستند و حدود 4 درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مي‌دهند.

بلژيك 328 مسجد دارد كه 300 امام جماعت در آن‌ها مشغول به فعاليت هستند. به گفته‌ی موسسه‌ی بودواين، متوليان جامعه‌ی مسلمانان بايد سطح تعليمات مطلوب را برای امام جماعت معين نمايد.

اين بخش علاوه بر تعليمات دينی لازم، آموزش زبان و فرهنگ جامعه را نيز ضروری دانسته است.

پيشنهاد‌هايی را برای نحوه و ساختار تعليمات

بلژيك، دين اسلام را در سال 1974 به رسميت شناخت و برای امامان جماعت، پرداخت حقوقی مشابه مبلغان ديگر اديان، در نظر گرفت، اما تا كنون چيزی به آن‌ها نپرداخته است.

ايجاد دانشكده‌ی اختصاصی، تطبيق تعليمات فعلی با آن‌چه مورد نياز جامعه است و نيز همكاری موسسات اسلامی با دانشگاه‌ها، همانند همكاری برخی مراكز مذهبی كاتوليك با برخی از دانشكده‌ها، از جمله پيشنهاد‌ها ی مورد نظر در اين گزارش است.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo