شهید آوینی
 
تشكيل اولين حزب اسلامی در استراليا

در تاريخ كشور استراليا اولين حزب اسلامی با نام "بهترين ميهمانی الله" تشكيل می شود.

بر اساس گزارش راديويی "abc"، سران اين تشكيلات خواستار ثبت اين حزب برای بدست آوردن قدرت سياسی شده اند. پايه گزار اين حزب «كورت كندی» است، شهروند استراليايی كه در ويتنام بدنيا آمده و به دين مقدس اسلام گرويده است.

با توجه به اينكه تعداد مسلمانان استراليا بيش از سيصد هزار نفر يعنی 1.5% كل جمعيت است عينيت بخشيدن به جامعه اسلامی از اهداف اصلی اين حزب به شمار می رود. به لحاظ سياسی "بهترين ميهمانی الله" به مثابه نيروی مركزی و ضد افراطی است.

« كندی» پايه گزار حزب مذكور در اين باره گفت: ما اساسا" ايدئولوژی بنيادی كشتار بيگناهان را نفی ميكنيم.

وی گفت كه اولين حزب مسلمانان در تاريخ استراليا وارد ساختار سياسی خواهد شد و از اهداف بلند مدت اين حزب بدست آوردن رأی اكثريت در پارلمان است.

منبع:خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo