شهید آوینی

 

دومین همايش ائمه‌ی‌جمعه اروپا با محوريت حفظ هويت اسلام برگزار شد

دومين همايش ائمه‌جمعه مستقر در اروپا با حضور نمايندگان مسلمانان اروپا و مقامات رسمی اتريش روز گذشته برگزار و طی آن بر حفظ هويت اسلامی و ادغام در جامعه اروپايی تأكيد شد.

عنان شكفه، رئيس سازمان دينی اتريش در دومين همايش ائمه‌جمعه مستقر در اروپا اظهار داشت: مسلمانان اروپايی قصد ندارند از جامعه‌ای كه در آن زندگی می‌كنند دور بمانند، اما رهبران اسلامی بايد در راستای ادغام اجتماعی و سياسی مسلمانان تلاش‌های بيشتری داشته باشند.

وی در مراسم افتتاحيه همايش ائمه‌جمعه مستقر در اروپا با موضوع پرورش هويت مسلمانان اروپايی با حفظ سنت و پذيرش ارزش‌های غرب سخنرانی كرد.

اين همايش در راستای تقويت ائتلاف‌های جديد برای رويارويی با انزوای فرهنگی، خشم جوانان و نگرانی درباره رشد افراط‌گرايی در ميان جمعيت 33 ميليونی مسلمانان اروپا برگزار شد.

شكفه در سخنرانی خود گفت: مسلمانان اروپايی می خواهند فعال بوده و در جامعه حضور مؤثری داشته باشند.

مسلمانان اروپا به دنبال انفجارهای قطار مادريد، اسپانيا در سال 2004 و انفجارهای لندن در سال 2005، به واسطه تحقيقات و بازجويي‌های ضدتروريسم در اروپا تحت فشار شديد قرار گرفتند و حتی علی رغم تكذيب نسبت اسلام و خشونت، تظاهرات‌های فرانسه موجب شكل‌گيری ديدگاه منفی اروپائيان درباره اسلام شد.

اكنون چالشی كه پيش‌روی مسلمانان ميانه رو قرار دارد معرفی چهره واقعی اسلام در غرب و مبارزه عليه ستادهای تبليغاتی رسانه‌ها است كه عليه اسلام فعاليت می‌كنند.

"مدار خاجو "يكی از برگزاركنندگان اين همايش اظهار داشت: مسلمانان می‌توانند در جامعه ادغام شده و در ساختن آن سهيم باشند، اين امر از اهداف رهبران مسلمان محسوب می‌شود. ما بايد با حفظ هويت اسلامی خود در جامعه‌ای كه در آن زندگی می‌كنيم، ادغام شويم.

تاكنون چندين گام در اين راستا برداشته شده و مراكزی در راستای ادغام مسلمانان و آموزش ائمه‌جمعه در فرانسه و هلند ساخته شده است.

 

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران ، Ikna

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo