شهید آوینی

 

افزایش 42/23 درصدی چاپ كتاب در سال 1384

در سال گذشته تعداد چهل و هشت هزار و یكصد و 25 عنوان كتاب در 10 حوزه فعالیت ناشران چاپ شد كه این تعداد در مقایسه با كتاب‌هایی كه در سال 1383 منتشر شده‌اند (38 هزار و نهصد و نود و یك عنوان)، 41/23 درصد افزایش داشته است.

در سال گذشته تعداد چهل و هشت هزار و یكصد و 25 عنوان كتاب در 10 حوزه فعالیت ناشران چاپ شد كه این تعداد در مقایسه با كتاب‌هایی كه در سال 1383 منتشر شده‌اند (38 هزار و نهصد و نود و یك عنوان)، 42/23 درصد افزایش داشته است.
از مجموع این كتاب‌ها، 25 هزار و سیصد و 67 عنوان اثر چاپ اول و مابقی عناوین تجدید چاپ شده‌اند؛ به‌طوری كه چاپ این دسته از كتاب‌ها در سال 1384، نسبت به 20 هزار و پانصد و 37 عنوان كتاب چاپ اولی كه در سال 1383 منتشر شده‌، 51/23 درصد افزایش تولید داشته‌اند.
در سال 1384 تعداد یك هزار و هشتصد و 77 عنوان كتاب در حوزه «كلیات»، تعداد دو هزار و یك‌صد و 89 عنوان كتاب در حوزه «فلسفه»، تعداد 9 هزار و چهارصد و چهار عنوان كتاب در حوزه «دین»، تعداد شش هزار و 303 عنوان كتاب در بخش «علوم اجتماعی» و تعداد چهار هزار و یكصد و 46 عنوان كتاب هم در حوزه «زبان» منتشر شد كه این كتاب‌ها به ترتیب نسبت به سال گذشته‌اش (1383) 19/12، 65/24، 54/12، 69/40 و 35/44 درصد افزایش چاپ دارند.
بر این اساس، كتاب‌های منتشر شده در بخش «علوم طبیعی و ریاضیات» با چهار هزار و نهصد و هشتاد و چهار عنوان - 44/38 درصد، «علوم علمی» با شش هزار و ششصد و 20 عنوان - 96/26 درصد، «هنر» با یك هزار و نهصد و 75 عنوان - 83/27 درصد، «ادبیات» با هشت هزار و چهارصد و 48 عنوان - 90/10 درصد و «تاریخ و جغرافی» با دو هزار و یك‌صد و 79 عنوان - 02/16 درصد رشد داشته‌اند.
بیشترین كتابی كه در سال 1383 و 1384 منتشر شده،‌ در بخش «دین» است و بعد از آن كتاب‌های حوزه ادبیات قرار می‌گیرند. البته در نگاه مقایسه‌ای بین این دو سال، كتاب‌هایی كه در سال گذشته در این دو بخش منتشر شده‌اند به ترتیب 54/12 و 90/10 درصد نسبت به سال 1383 افزایش تولید دارند.
از میان كتاب‌هایی كه در سال گذشته منتشر شده، تعداد 36631 عنوان كتاب در تهران و 496 عنوان كتاب در شهرستان انتشار یافته است. در این بخش آنچه كه خودنمایی می‌كند، كاهش 40/95 درصدی چاپ كتاب در شهرستان‌ها است كه نسبت به سال گذشته (1383) روی داده است. در سال 1383، 10 هزار و هفتصد و 95 عنوان كتاب در شهرستان‌های كشور منتشر شده بود.
از دیگر شاخص‌هایی كه نسبت به سال 1383 كاهش داشته، «تیراژ متوسط هر عنوان كتاب» و «متوسط هر صفحه» است. در این دو حوزه‌ هم به ترتیب 17/2 درصد و 34/14 درصد كاهش را شاهد هستیم. «تیراژ متوسط هر عنوان كتاب» در سال 1384 چهار هزار و 218 جلد و در سال 1383 چهار هزار و 312 جلد كتاب بوده است.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo