شهید آوینی

 
بازدید فرزندان نمونه مراکز شبانه روزی بهزیستی از مناطق جنگی
فرزندان نمونه شبانه روزی بهزیستی استان تهران در قالب کاروان راهیان نور از مناطق جنگی بازدید می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، از روز دوشنبه 7 فروردین ماه سال 85 ، 80 نفر از فرزندان نمونه مراکز شبانه روزی بهزیستی استان تهران در قالب کاروان راهیان نور جهت بازدید از مناطق جنگی طی مراسم خاصی از محل ستاد بهزیستی شهرستان تهران با حضور جمعی از مسئولین بهزیستی راهی مناطق جنگی می شوند.
 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo