شهید آوینی
 

با تصويب شوراى عالى انقلاب فرهنگى

تاريخ تمدن اسلام و ايران در كتاب هاى درسى قرار مى گيرد

در جلسه سه شنبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى كه به رياست دكتر محمود احمدى نژاد رييس جمهورى اسلامى ايران تشكيل شد، مقرر شد تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران در متن كتاب هاى درسى مدرسه ها و دانشگاه ها قرار گيرد. به گزارش ايسنا براساس اين ماده واحده نظر به اهميت آشنايى جوانان با پيشينه درخشان تاريخ و تمدن ايران و اسلام،
وزارتخانه هاى علوم، تحقيقات و فناورى، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامى موظفند
خلاصه اى از تاريخ تمدن اسلام و ايران را در متون كتب درسى كليه رشته هاى تحصيلى متناسب با موضوع آن جاى دهند.
در اين ماده واحده تصريح شده است كه محتواى هر يك از موضوع ها حسب مورد در وزارتخانه ها يا دستگاه هاى ذى ربط تدوين و ارايه شود .
همچنين تصريح شده كه به منظور ايجاد هماهنگى و انسجام در متون مورد نظر و پيگيرى و نظارت بر اجراى اين مصوبه، كميته اى با مسووليت دكتر ولايتى و با حضور معاونان ذى ربط دستگاه هاى
فوق الذكر تشكيل شود. گزارش پيشرفت كار اين كميته نيز هر سه ماه به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارايه مى گردد .
در اين جلسه طرح شاخص هاى ارزيابى آموزش و پرورش نيز مورد بررسى قرار گرفت و ضمن استماع گزارش هيات نظارت و ارزيابى بر توجه بيشتر به شاخص هاى انسان محور و توجه به ويژگى هاى دانش آموزان تربيت شده به عنوان اصلى ترين خروجى نظام آموزشى در شاخص هاى آموزش و پرورش تاكيد و مقرر شد هيات نظارت و ارزيابى ضمن مدنظر قرار دادن موارد مطرح شده نسبت به بهينه سازى شاخص ها اقدام كند.
شوراى عالى انقلاب فرهنگى همچنين با عضويت رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى به عنوان عضو دايم شوراى گسترش زبان و ادبيات فارسى و درخواست عضويت فرمانده نيروى مقاومت بسيج در شوراى فرهنگ عمومى موافقت كرد.
در جلسه شب گذشته شورا به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناورى، دكتر محمدحسين رامشت به عنوان رييس دانشگاه اصفهان، حجت الاسلام والمسلمين دكتر سيدصدرالدين شريعتى به عنوان رييس دانشگاه علامه طباطبايى و دكتر رضا صادقى سرابى به عنوان رييس دانشگاه لرستان به اخذ راى اعتماد از شوراى عالى موفق شدند.
براساس اين گزارش، شوراى عالى انقلاب فرهنگى همچنين با عضويت مسوول بسيج استادان هر دانشگاه، در شوراى فرهنگى همان دانشگاه نيز موافقت كرد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo