شهید آوینی

 

امروز چهارشنبه دهم اسفند سال 1384 هجری شمسی مقارن است با سی ام محرم الحرام سال 1427 هجری قمری و برابر است با اول مارس سال 2006 میلادی .

تصرف اندلس به دست سپاه اسلام :
در چنین روزی در سال  714 میلادی اسپانیا به دست اعراب فتح گردید  . اندلس در واقع در اواخر قرن اول هجرى به وسیله سپاهى از اعراب  و بربرهاى مسلمان شمال افریقا فتح  گردید .گفته می شود در جریان  فتح اندلس، قبایل ویزیگوت ساکن اسپانیا که از حکومت خود ناراضى بودند، با مسلمانان همکارى کردند.به همین جهت اگر چه ریاست و رهبرى اسپانیاى مسلمان با عربهاى مسلمان بود، اما رؤساى بربر و گوت هم داراى قدرت فراوان بودند.قدرت تقریبا مساوى عربها، بربرها و گوتها مانع از به قدرت رسیدن یک دولت کاملا قدرتمند مسلمان در اندلس مى‏شد.چنانکه گوتها همگى مسلمان نشدند و عده زیادى از آنها مسیحى باقى ماندند .فتح نواحى مسیحى نشین شمال اسپانیا و گسترش اسلام در تمامى آن سرزمین نیز ناتمام ماند .بنى امیه براى حفظ حاکمیت خود بر اندلس، یکى از رؤساى عرب ساکن آنجا را عامل خود قرار مى‏دادند، اما این شخص در برابر نافرمانى بربرها و گوتها قدرت چندانى نداشت و همراهى قبایل عرب با وى، معمولا براى حفظ موقعیت خودشان در برابر اقوام دیگر بود.در حالى که اندلس داراى چنین اوضاعى بود، بنى عباس موفق به سرنگونى حکومت بنى امیه شدند.در پى این واقعه، تعقیب امویان و قلع و قمع آنان آغاز شد و در نتیجه هر یک از بنى امیه در جستجوى یافتن پناهگاه به سویى گریختند.در این میان شخصى به نام عبد الرحمن از نوادگان هشام بن عبد الملک (دهمین خلیفه اموى) از چنگ عباسیان جان سالم بدر برد و به اندلس گریخت .او در سال 137 ه.ق (1) وارد اندلس شد (5 سال پس از تأسیس خلافت عباسى) و توانست تعدادى از قبایل عرب آنجا را با خود همراه سازد.در شرایطى که تعدادى از مسلمانان اندلس بى‏طرف بودند، نیروهاى متمایل به عباسیان متحمل شکست شدند و عبد الرحمن توانست قدرت را در دست گیرد.فاصله زیاد اندلس تا مرکز خلافت عباسیان، مانع از اقدام سریع و مؤثر بنى عباس براى تصرف اندلس شد و هنگامى که نیروهاى عباسیان به آنجا اعزام شدند، عبد الرحمن توانست همراهى گوتها و بربرها را با خود جلب کند.آنان در این مرحله حکومت عبد الرحمن را عامل حفظ استقلال سیاسى خود تلقى مى‏کردند.بدین ترتیب عبد الرحمن سلسله اموى اندلس را تأسیس کرد. عبد الرحمن و جانشینانش تا حدود صد سال بعد از تأسیس سلسله اموى اندلس، خود را امیر مى‏نامیدند.حکومت آنان جنبه دینى نداشت و عناصر کشورى و لشکرى آنان، ترکیبى از مسلمانان ومسیحیان بود.به همین دلیل نمى‏توانستند عنوان خلافت را که مفهومى صرفا اسلامى داشت، براى خود برگزینند.این امر اگر چه موجب آرامش داخلى قلمرو آنان مى‏شد، لیکن مقابله با دولتهاى مسیحى مستقل شمال اسپانیا را مشکل مى‏ساخت.بنابراین به دلیل هجوم مسیحیان به مرزهایشان، از اوایل قرن چهارم هجرى سیاست دینى مشخص‏ترى انتخاب کردند.در این زمان عبد الرحمن سوم حکمران اندلس، خود را خلیفه نامید.او با بهره‏گیرى از غیرت دینى مسلمانان، توانست مسیحیان شمال اسپانیا را شکست دهد.علاوه بر این، او در دریا نیز عرصه را بر مسیحیان تنگ کرد.در این زمان امویان اندلس، پا را از آن سرزمین فراتر نهاده قسمتى از شمال افریقا را هم تصرف کردند.این به معناى به مبارزه طلبیدن خلفاى عباسى بود.عباسیان نیز با دادن اختیارات به حکمرانان خود در شمال افریقا کوشیدند با امویان مقابله کنند.اما این اقدام سرانجام موجب کاهش هر چه بیشتر تسلط آنان بر شمال افریقا شد. بعد از سقوط امویان، اندلس از تسلط عباسیان بیرون شد. در آنجا نیز مثل بیشتر بلاد اختلاف مصرى و یمانى در میان بود. به سال 125 ابوالخطار یمانى بر اندلس تسلط یافت و صمبل بن حاتم که مصرى بود بر او بشورید و از ولایتدارى خلع کرد و یکى از مصریان را به ولایتدارى رسانید یمنیان میخواستند ابوالخطار را به مقام خویش باز برند اختلاف بالا گرفت و اندلس چهار ماه تمام ولایتدار نداشت عاقبت همگى بر ولایتدارى یوسف بن عبدالرحمن فهرى اتفاق کردند که مصرى بود و به سال 129 ولایت اندلس را بدو دادند و بنا شد یکسال ولایت بدست او باشد و سال بعد کار را بدست یمنیان دهد تا هر که را خواهند ولایتدار کنند و چون سال بگذشت یمنیان خواستند یکى از خویشتن را بولایت رسانند اما صمبل مقاومت کرد و گروه بسیار از ایشان را بکشت و باز بر ولایت یوسف اتفاق شد و کس بر او اعتراض نکرد تا عبدالرحمن اموى بر اندلس تسلط یافت. چون دولت اموى سقوط کرد و عباسیان به تعقیب و کشتار ایشان برخاستند یکى از بزرگان اموى عبدالرحمن پسر معاویة بن هشام از چنگ عباسیان به اندلس گریخت و دولت اموى اندلس را بنیان نهاد. جدایى اندلس از دولت عباسیان مایه ضعف ایشان بود اما منصور با همه کوششها که کرد نتوانست قدرت خویش را بر آن دیار استقرار دهد و به ناچار از در ملایمت درآمد. وقتى منصور از مسالمت کارى نساخت به پپین پادشاه فرنگ متوسل شد تا از او بر ضد عبدالرحمن کمک گیرد و فرستادگان به دربار او روان کرد که سالى چند در آنجا مقیم بودند و با فرستادگان وى به نزد منصور بازآمدند و باز به دربار پپین رفتند و براى وى هدیه‏هاى گرانبها بردند اما این گفتگوها ثمرى نداشت جز آنکه عبدالرحمن از هجوم فرنگیان بکشور خویش بیمناک شد و هرگز بصدد جنگ عباسیان نیفتاد بنابراین منصور در مانور سیاسى خویش به نسبت زیاد توفیق یافت و سیاست عباسیان را درباره اندلس پایه نهاد. بدوران مهدى همه دولتها از عباسیان حساب میبردند که این دولت بنهایت قدرت و وسعت رسیده بود اما آن اختلاف که میان خلیفه بغداد و اندلس بود مایه اضطراب بغداد بود که مهدى چون پدر قدرت امویان اندلس را به دیده حسد می نگریست و میخواست این دولت را از میان بردارد اما لشکر کشى به آن دیار میسر نبود که راه دراز بود و گذر دادن سپاه از صحراهاى آفریقا کارى دشوار مینمود و هم قوت عبدالرحمن اموى به حساب بود که وى در اندیشه بود دیار شام را از امویان بگیرد و اگر اوضاع اندلس اجازه میداد بدینکار اقدام کرده بود بدی نجهت دو خلیفه در بغداد و اندلس بدشمنى و کینه قانع شدند و کوشش عملى بر ضد همدیگر کمتر کردند . ابن اثیر گوید: «مهدى عبدالرحمن بن حبیب فهرى را باندلس فرستاد و او از آفریقا گذشت دریا را پیمود و بسلیمان بن یقطان که ولایت بارسلن داشت نامه نوشت و او را به اطاعت خلیفه بغداد خواند اما سلیمان دعوت وى را نپذیرفت و فهرى خشمگین با گروهى از بربران به قلمرو او هجوم برد اما سلیمان وی را بشکست و عبدالرحمن باقیمانده نیروى وى را تار و مار کرد و کشتیهاى او را بسوخت که فرار نتواند کرد فهرى در ناحیه والانس موضع گرفت و محصور شد اما مقاومتى سخت کرد و ترس وى بدلها افتاد و عبدالرحمن هزار دینار جایزه براى سرش معین کرد و یکى از بربران ویرا بکشت و سرش را به نزد خلیفه اندلس برد. (منبع :  جعفریان ، رسول و خیراندیش  ، عبدالرسول ،  تاریخ اسلام و دولتهاى مسلمان، ص 119) 

در گذشت نظامی گنجوی :
در چنین روزی در سال 1211  میلادی ( 600 ه ق ) ابو محمد الیاس نظامی گنجوی  شاعر و داستان پرداز برجسته ایرانی دیده ازجهان فروبست . نظامی در گنجه به دنیا آمد و در همین شهر رشد کرد . گفته اند وی تنها یکبار به دعوت قزل ارسلان سفر کوتاهی به سی فرسنگی گنجه داشته است و باقی عمر خویش را در همین شهر گذرانده است . نام این شاعر بر جته ایرانی  الیاس و تخلص اش نظامی است . برای وی کنیه ابو محمد و لقب نظام الدین وگاه نیز جمال الدین ذکر کرده اند . پدر آن شاعر فرزانه  یوسف نام داشته و مادرش با نویی بوده از نژاد کرد ها . گفته اند شغل اصلی او غیر از صله هایی که بابت  امر شاعری در یافت می داشته ، مطرزی بوده است . سبک سخنسرایی وی را مابین دو سبک خراسانی و عراقی دانسته اند . می توان گفت که اندیشه ها و نوع گویش و سرودن وی بیشتر به سبک عراقی نزدیک است . او در داستانهای خود صور خیال را به زیبایی بسیار به کار می برد و آنها را با انواع جلوه های زبانی می آراید . ارزشهای دراماتیک آثار او در ادبیات فارسی بی نظیر است . در واقع می توان جنبه های زیبایی از خلق موقعیتهای نمایشی  را در    آثار نظامی مشاهده کرد . او همچنین به لحاظ اندیشه ورزی در سطح بالایی از کلام قرار دارد و سعی می کند با به کار بردن عبارات نغز ، اندیشه های نغز و زیبای عرفانی را به زیبا ترین وجه ممکن و در قالب داستانهایی زیبا تجسم بخشد  . نظامی  از نبوغی عالی  ، شخصیتی سرشار از صداقت ، و تاحدودی در حوزه عرفان و اندیشه به سر می برد . مهمترین اثر نظامی مخزن الاسرار نام دارد . او در این اثر علاوه بر بیان توحید و مناجات   به ذکر و ثنای پیامبر اکرم ص می پردازد . وی در سرودن این اثر به آثار سنایی و بویژه حدیق الحقیقه نظر داشته و در مسیر وی  حرکت کرده است . او این کتاب را به نام فخرالدین بهرامشاه صاحب ارزنجان به رشته تحریر در آورده است . خسرو و شیرین ، لیلی و مجنون ، هفت پیکر و اسکندر نامه از جمله آثار گرانسنگ این شاعر نامی ایران زمین است .

در گذشت احمد شاه قاجار : 
احمد شاه قاجار در چنین روزی در 1308 ه ش و پس از 4 سال و 4 ماه پس از خلع قاجاریه از سلطنت ایران در سی و دو سالگی در  پاریس چشم از جهان فروبست . احمد شاه قاجار که در تاریخ ایران به عنوان شاهی بی کفایت  و کم سن و سال معرفی شده است ، بسیار اهل خوشگذرانی و سفر و گذر بود . او علاوه براین به مال اندوزی علاقه فراوان داشت و در همین زمینه دست به  جمع آوری گسترده  ثروت زده بود  . وی  از همان اوایل سلطنت مال می اندوخت و آنها را  به بانکهاى اروپا و هندوستان می فرستاد . احمد شاه  در تیرماه هزار و دویست و هشتاد دو در دوازده سالگی برجای پدرش که از سلطنت خلع شده بود بر مسند قدرت تکیه زد  . احمد شاه  که به اراده خود به اروپا رفته بود به دلیل وقوع وقایع مختلف سیاسی از جمله کودتای رضا خانی و تبدیل  حکومت از قاجار به پهلوی دیگر نمی توانست به ایران بازگردد  ، لذا در همین فرنگ ماندگار شد . پس از وقوع کودتا  ،
محمدعلى فروغى از طرف رضاخان به پاریس رفت تا احمد شاه را قانع کند و در مقابل دریافت یک میلیون لیره استعفا دهد.  احمد شاه در جواب گفت  : من حاضر نیستم به هزار برابر این مبلغ وطنم را  بفروشم و تو به ارباب خود ازقول من بگو که این خیال باطلى است, زیرا من پیش وجدان خود در مقابل نسلهاى آینده ایران سرافرازم که حتى حاضر شدم از سلطنت برکنار شوم ولى خیانت نکردم. بنابراین اگر استعفا نمایم مثل اینستکه من رضایت داده ام و سلطنت را حق خود ندانسته ام. لذا اگر تمام دنیا را بمن بدهید استعفا نخواهم داد . از بررسی خاطرات برخى رجال آن زمان و رفتار احمد شاه چنین بر می آید که نمی توان نسبت به وطندوستی او تردید کرد. وی  دچار اضافه وزن و بیماری کلیوی بود و سرانجام در  چنین روزی  در سال  1308 ه ش  در گذشت .  

ورود امام خمینی ره به قم :
درچنین روزی در  سال1357هجری شمسی حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران  پس از15سال تبعید و دوری ازوطن وارد قم شدند . امام خمینی ره پس از مدتها دوری از وطن  وارد شهر قم شدند و  این شهر سراسر علم وفضل را که مدت ها در متن و صحنه انقلاب اسلامی قرار داشت  ،  دوباره دیدار کردند . مدرسه فیضیه قم و بسیاری از مناطق این شهر از سالهای نخستین انقلاب اسلامی در دهه چهل  ، محل شروع انقلاب اسلامی بود .

افتتاح ضرابخانه مجهز :
در چنین روزی در  سال1310هجری شمسی   ، اولین  ضرابخانه دولتی کشور مجهز به  دستگاههای چاپ اسکناس و ضرب سکه آغاز به کار کرد . این ضرابخانه  روزانه مقادیر بسیاری سکه ضرب می‎کرد.در حال ضرب سکه و انتشار اسکناس از جمله وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی است .  ضرب سکه و چاپ اسکناس  بر اساس سیاست های دولت و بر مبنای پشتوانه طلا و نقره کشور صورت می گیرد  .

افتتاح پل کارون در اهواز :
در چنین روزی در سال  1308 ه ش پل اهواز در این شهر برروی رود کارون تاسیس شد . این پل به عنوان نخستین پل بزرگ ایران  برروی روخانه عظیم کارون احداث گردید .

تاسیس اداره کل هواشناسی : 
درچنین روزی در سال1337هجری شمسی مجلس شورای ملی قانون  تأسیس اداره کل هواشناسی ایران را تصویب کرد .
بر اساس قانون یادشده سازمانی به همین نام تحت نظارت وزارت راه و ترابری شکل گرفت . این سازمان در حال حاضر به عنوان یک سازمان که عضو سازمان هواشناسی جهانی نیز است در حوزه های مختلف هواشناسی فعالیت می کند
و جدید ترین اطلاعات خود را با استفاده از نقشه های هوایی به مراکزی از جمله  سازمان هواپیمایی کشوری ، سازمان صدا و سیما و...ارایه می کند  .

آغاز حمله موشکی به تهران
درچنین روزی در  سال1366هجری شمسی  ،  نخستین حملات موشکی عراق به تهران آغاز شد . رژیم بعثی عراق پس از آنکه خود را در جنگ رو در رو با رزمندگان اسلام   ناتوان دید نهایتا به جنگ شهرها روی آورد و با پرتاب موشک علیه شهر های مسکونی خواستار چرخش نتیجه جنگ به نفع خود شد . این حملات ابتدا با پرتاب چند موشک در روز آغاز شد که در روز های آتی دفعات و شمار موشک های آن افزایش یافت . به نظر می رسد اتخاذ  این استراتژی از نظر نظامیان عراقی ، روشی است که تنها دلیل آن ایجا فرافکنی نسبت به نتیجه جنگ بوده است . رژیمی که نتوانست در جبهه های رودررو نتیجه ای بگیرد به کشتار مردم در مناطق مسکونی پرداخت . علی الاصول مردم مناطق مسکونی در هنگام جنگ از مصونیت برخوردارند و طبق قواعد جنگی و کنوانسیون های بین المللی در این حوزه  ، نمی توانند  مورد تعرض قرار گیرند با این اوصاف کشور های حامی حقوق بشر علیرغم وجود چنین امری در برابر موشک پرانی علیه مناطق مسکونی از سوی رژیم بعثی ، سکوت کامل اختیار کردند .

استقلال مراکش :
در چنین روزی در سال 1956 میلادی    کشور مغرب ( مراکش ) استقلال خود را از فرانسه اعلام داشت.مغرب در شمال غربی آفریقا در ساحل در یای مدیترانه و اقیانوس اطلس در غرب الجزایر قرار دارد و تنگه جبل الطارق آن را از کشور اسپانیا جدا
می سازد . نژاد مردم این کشور سفید (سامی و حامی  ) است  .  زبان مردم در حال حاضر عربى است که در کنار آن زبانهاى بومى و اروپائى هم رواج دارد. از 85 میلیون سکنه مغرب بیش از 95% پیرو آئین اسلامى مى‏باشند. 
 
استقلال بوسنی و هرزگوین :
در چنین روزی در سال 1992میلادی کشور بوسنی و هرز گویت به استقلال دست یافت . این کشور در شرق کرواسی و غرب صربستان واقع شده که توسط دالان کوچکی به دریای آدریاتیک پیوسته است . بیش از چهل در صد مردم این کشور اسلاو مسلمان  و سی و یک در صد از آنان صرب ،  و هفده در صد نیز کروات اند . غالب مردم این کشور به زبان بوسنیایی صحبت می کنند . اکثر مردم این کشور از دین اسلام پیروی می کنند و بقیه نیز تابع مذاهب کاتولیک  ارتدوکس هستند . حکومت این کشور اروپایی جمهوری است .

تولد میخاییل گورباچف :
در چنین روزی در سال 1931 میلادی میخاییل گورباچف  رییس جمهورشوروی  سابق به دنیا آمد . گورباچف ابتدا در رشته 
حقوق تحصیل کرد . وی بعدها به سوی سیاست کشیده شد و در این مسیر با فعالیت در حزب کمونیست تا  دبیر اولی این حزب صعود کرد . او با انجام رفرم های سیاسی و اقتصادی خود به نوعی در تاریخ غرب موثر شد . پرسترویکای او که بیشتر در حوزه اقتصادی رخ می نماید درروند  سیاست داخلی و خارجی  کشور های مختلف تاثیرات مختلفی به جای نهاده است . همچنین او برای دست یابی به این فرآیند دست به اصلاحاتی  در سیاست داخلی و خارجی شوروی زد  که اولی به گلاسنوست  و دومی به تفکر نوین شهرت یافته است .

خلع ناپلئون سوم از قدرت : 
درچنین روزی در  سال1871میلادی  مجلس ملی فرانسه  ناپلئون سوم و خانواده وی را ازسلطنت دراین  کشور  خلع نمود . با خلع ناپلئون سوم از قدرت و تقریبا یکسال پس از انقلاب کبیر فرانسه بساط سلطنت از این کشور برچیده شد و جمهوریت  در این کشور رخ نمود .

تولد پو جیویی :
در چنین روزی در سال 772 میلادی پو جیویی شاعر مشهور چینی به دنیا آمد . او همچنین فرمانروای هان توجو در این کشور بود .

در گذشت جرج هربرت :
در چنین روزی در سال 1633 میلادی جرج هربرت شاعر مشهور انگلیسی در سن 35 سالگی دار فانی را وداع گفت .

در گذشت آلفونس ام ال پی دو لامارتین :
در چنین روزی در سال 1869 میلادی دولامارتین شاعر فرانسوی دیده از جهان فروبست .«تاریخ ژیروندون ها » عنوان مهمترین اثر اوست . وی  درسن هفتاد هشت سالگی در گذشت .  آلفونس دولامارتین شاعر ، نویسنده ، و سیاستمدار بزرگ فرانسوی در شهر ماکون فرانسه چشم به جهان گشود . لامارتین را به لحاظ عظمت اثار و روح بزرگ وی به عنوان  بزرگترین شاعر فرانسه می شناسند . او قطعات مختلف کتاب « تفکرات  شاعرانه »  را در حدود  بیست و شش سالگی سرود . انتشار این کتاب آغاز فصل تازه ای در تاریخ شعر فرانسوی به حساب می آمد . وی در مکتب رمانتیک ها با انتشار این شعر به ارج واعتبار فوق العاده ای دست یافت . چندین اثر دیگر از او نیز در افواه عموم فرانسویان قرار دارد. لامارتین در چهل سالگی عضو آکادمی فرانسه و در چهل و چهار سلگی نماینده پارلمان شد . وی در سال 1848 میلادی حکومت موقتی فرانسه را به عهده گرفت اما در انتخابات ریاست جمهوری در برابر ناپلئون سوم شکست خورد . لامارتین  ازآن  پس تنها به فعالیت های ادبی مشغول شد . مرگ سقراط ، حکومت عقلی ، سقوط یک فرشته ، زندگی اسکندر کبیر ، زندگی میکل آنژ ، مردان بزرگ خاور ، تاریخ روسیه و رازهای جدید عناوین مهمترین آثار اویند .
شعری را از او می خوانیم : 
 بر گورم ، قطعه سنگی که از کوه غلتیده باشد ، بگذارید ،
تخته سنگی که چکش و تیشه بر آن نخورده باشد ،
بگذارید غبار ایام آن را بپوشاند
بر آن بنگارید : زمانی در زیر این آسمان ،
روی این تپه ماهورهای تیره ،
گهواره ی این خفته نوسان داشت .
بگذارید خاکستر من با خاکی که مرا دوست می داشت
در آمیزد ...
باشد تا صبحدم ابدیت ، بار دیگر
دیدگانم را به روی همین مکان ها بگشایم .
  
در گذشت یاکوب اچ فان هوف :
در چنین روزی در سال 1911 میلادی فان هوف شیمیدان و فیزیکدان آلمانی در گذشت . وی  در سال 1901 میلادی به دلیل فعالیت های گسترده علمی خود جایزه نوبل را در یافت داشت .

تولد میشل دو مونتانیی :  
در چنین روزی در سال 1533 میلادی مونتانیی  فیلسوف و نویسنده دوران رنسانس فرانسه به دنیا آمد . وی در سال 1592 درگذشت .

ورود نخستین سفینه فضایی : 
درچنین روزی در سال1966هجری میلادی  ،  نخستین سفینه فضایی بشربرسطح سیاره زهره فرود آمد. سفینه ونوس 3  را  شوروی سابق به فضا پرتاب کرده بود.

آغاز تاریخ نویسی ژولیان :
در چنین روزی در سال یک میلادی تاریخ  نویسی ژولیان در روم باستان آغاز شد .

تسخیر دمشق :
در چنین روزی در سال 1260 میلادی هلاکو خان نوه چنگیز مغول دمشق را به تصر ف خود در آورد .

پذیرش قانون جزای فرانسه :
در چنین روزی در سال 1811 میلادی  هلندی ها قانون جزای فرانسه در قلعه های قاهره به اجرا گذاشتند .

تاسیس نخستین پارک جهان :
در چنین روزی در سال 1872 میلادی نخستین پارک جهان تاسیس شد . پارک یلو استون که در ایالات متحده آمریکا واقع شده است یکی از قدیمیترین پارک های جهان و آمریکاست .

جنگ آدوا :
در چنین روزی در سال 1895 میلادی جنگ آدوا در گرفت . در این جنگ بیش از هشتاد هزار اتیوپیایی با بیست هزار ایتالیایی مهاجم به این کشور ،  وارد جنگ شدند که در پایان ایتالیایی ها شکست خوردند .

آغاز جنبش های استقلال طلبانه کره :
در چنین روزی در سال 1919 میلادی جنبش های استقلال طلبانه کره از ژاپن آغاز شد . 

استقلال رواندا از انگلستان :
در چنین روزی در سال 1921 میلادی رواندا از انگلستان اعلام استقلال کرد .

حمله به بلغارستان :
در چنین روزی در سال 1941میلادی نیروهای آلمانی بلغارستان را مورد تهاجم خود قرار دادند .

اشغال فرودگاه در اندونزی :   
در چنین روزی در سال 1942  میلادی نیروهای ژاپنی فرودگاه کالیجاتی جاوه اندونزی را به تسخیر خویش در آوردند .

روز قانون اساسی در پاناما :
در چنین روزی در سال 1946 میلادی پاناما دارای قانون اساسی شد . به همین جهت این روز در این کشور به نام قانون اساسی نامگذاری شده است .

کناره گیری پاشا از قدرت :
در چنین روزی در سال 1952 میلادی دولت علی ماهر پاشا از قدرت کناره گیری کرد .

کشتار در غزه :
در چنین روزی در سال 1955 میلادی رژیم صهیونیستی با حمله به غزه چهل و هشت نفر را در این کشور کشت .

شورش معدنکاران در فرانسه :
در چنین روزی در سال 1963 میلادی بیش از دویست هزار نفر از کارگران معدن فرانسه دست به اعتصابی  گسترده در این کشور زدند .

  

  
 

منبع : خبرگزاری مهر

 

 

10/12/57

نظرها و اقدامهاي مربوط به نيروهاي مسلح جديد ( سپاه پاسداران و كميته هاي انقلاب اسلامي ) ؛ امير انتظام : سپاه پاسداران انقلاب فقط تا بازسازي كامل نيروهاي نظامي و انتظامي به انجام وظيفه خود ادامه خواهد داد . از طرف امام آقاي مهدوي كني به رياست كل كميته برگزيده شدند تا يك هماهنگي به وجود بيايد . هدف اين است كه كميته ها زير نظر نخست وزير اداره شوند . صدرحاج سيدجوادي ( وزير كشور ) : سياست دولت مبارزه با كميته ها نيست ، زيرا افراد كميته اشخاصي وطن پرست و انقلابي هستند . انتقاد سرلشكر قره ني از كميته به دليل بي خبر گذاشتن ارتش از اشغال ايستگاه جاسوسي آمريكا در شمال كشور . انحلال كميته هاي انقلاب اسلامي شيراز به دستور آيات عظام محلاتي و دستغيب . تداوم بازسازي و پاكسازي در نيروهاي مسلح : انحلال اداره دادرسي نيروهاي مسلح و سازمان دادستاني ارتش سابق و تاسيس سازمان قضايي ارتش ملي - اسلامي با تعديل پرسنل و انتصاب افسران خوشنام و تحصيل كرده . بازنشسته شدن 51 سرتيپ و 20 سرهنگ ديگر ارتش . اعلام موافقت و مخالفت با انحلال ارتش : درخواست عده اي از پرسنل نيروي هوايي از امام خميني كه نگذارند عده اي بيش از اين روحيه نظاميان را منهدم نمايند . اجتماع گروهي با عنوان " پرسنل نظامي - انقلابي " در محوطه دانشگاه صنعتي شريف و درخواست انحلال ارتش و برپايي ارتش خلقي . در اين اجتماع سرلشكر قره ني به مشاركت در كودتاي 28 مرداد 1332 متهم شد . سخنان تهديدآميز عزالدين حسيني و عبدالرحمن قاسملو ؛ عزالدين حسيني : اگر به خواستهاي ما كه در قطعنامه هشت ماده اي منتشر شده ، توجه نشود ، ما هرطور كه صلاح بدانيم مبارزه خواهيم كرد . قاسملو : ما حاضريم در راه تامين حقوق ملي خلقهاي ايران از جمله خلق كرد با ديگر سازمانها و احزاب ملي همكاري كنيم . بررسي حوادث كردستان در مطبوعات ايران ؛ اطلاعات به نقل از نزديكان نخست وزير : مسأله اي كه مورد توجه دولت ايران است امكان مداخله عراق در مسأله كردستان براي جلوگيري از به خاستن كردهاي عراق است . كيهان : عراق با نمايندگان اتحاد به ميهن پرستان عراق به رهبري جلال طالباني وارد مذاكره شده است . نظر مفتي زاده درباره قطعنامه هشت ماده اي مهاباد : قطعنامه هشت ماده اي جزيي كوچك از حقوق ملت كرد است و نمي تواند همه خواستهاي مردم كرد را تامين كند . در اين قطعنامه كمترين رنگ اسلامي به چشم نمي خورد . در مورد چگونگي پياده شده خودمختاري و نيز قالبها و مقياسها اختلاف سليقه و عقيده بين من و عزالدين حسيني وجود دارد . تنها چيزي كه مردم كردستان مي خواهند ، تعيين حقوقشان در قانون اساسي جديد است . تقابل دو جريان قومي و مذهبي - انقلابي در گنبد كاووس : تظاهرات عده اي از دانش آموزان گنبد و درخواست بركناري رئيس آموزش و پرورش ؛ تظاهرات گروه ديگري در حمايت از وي و صدور قطعنامه اي و درخواست بركناري فرماندار . به رسميت شناختن حقوق دمكراتيك خلق تركمن ؛ آزادي فعاليت سياسي - اجتماعي گروهها . دعوت سازمان مجاهدين خلق به شركت مردم در بزرگداشت دكتر مصدق و اينكه " سرفصل برنامه ها و وظايفي را كه از اين پس ضامن استمرار و ارتقاء جنبش انقلابي است " در اين مراسم اعلام خواهد كرد .

انتظار كانون نويسندگان ايران از امام و وضعيت سياسي - اجتماعي كشور : روش قاطعانه و سازش ناپذيري كه پيش از سرنگوني نظام سياسي سابق ، مشخصه بارز و متعالي رهبري انقلاب بود ، به نظر مي رسد كه اينك در حكومت موقت فعلي به موضعي بيش از پيش نرم در برابر دشمنان انقلاب و بيش از پيش سخت در مقابل ياران انقلاب در حال استحاله است . پيروزي كامل بر رژيم استبدادي بدون درهم ريختن ارتش شاهنشاهي ادعايي پوچ و واهي است . اندك اندك نشانه هاي استقرار مجدد سانسور ، محدوديت آزادي عقيده و بيان نيز در حال گسترش است . سخنراني جلال الدين فارسي در استاديوم امجديه با عنوان " انقلاب و ضدانقلاب " و تشريح مواضع و خواسته هاي ضدانقلاب " چپ " و " راست " ؛ لزوم حاكميت سياسي ملت ( برگزاري انتخابات و … ) ؛ حضور در صحنه سياسي منطقه برضد اسرائيل ؛ مسأله كردستان ، اهداف آمريكا و … چارچوب كلي حركت نظام جديد و برنامه هاي آتي جمهوري اسلامي را امام خميني در قم اعلام كردند . دكتر سنجابي ( وزير خارجه ) : با روي كار آمدن رژيم جديد اسلامي ، روابط با كشورهاي عربي بويژه كشورهاي حوزه خليج فارس در آينده نزديك دستخوش تحولات شگفت خواهد شد . ملاقات ويليام سوليوان ( سفير آمريكا در تهران ) با وزير خارجه ايران و گفتگو درباره مناسبات دو كشور . انحلال نمايندگيهاي اقتصادي ايران در فرانسه ، آمريكا ، انگلستان ، آلمان غربي ، اتريش ، ژاپن ، ايتاليا ، بلژيك ، شوروي ، بازار مشترك ، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول . القبس : دولت جديد انقلابي ايران مي خواهد تركيه كليه روابط ديپلماتيك خود را با اسرائيل قطع كند و سازمان آزاديبخش فلسطين را به رسميت بشناسد . دولت انقلابي ايران مايل نيست انقلاب خود را به كشورهاي همسايه صادر كند . وزير خارجه اتيوپي در پيامي به وزيرخارجه ايران : اتيوپي همبستگي بي قيد و شرط و پشتيباني كامل خود را از مردم ايران و رهبر جديد آن اعلام مي دارد . انقلاب اسلامي ، نفت و آمريكا ؛ كارتر : قطع صدور نفت ايران ، غرب را از روزي پنج ميليون بشكه نفت خام محروم و آمريكا را با كمبودي برابر 500 هزار بشكه در روز مواجه كرده است .

10/12/59

عضو كميسيون ميانجيگري اسلامي كه از طرف سومين كنفرانس طائف براي پيدا كردن راه حل بحران بين ايران و عراق مامور شده‌اند با اولين نشست خويش كه در 27 فوريه در جده بود فعاليت خويش را آغاز كردند.

10/12/61

كنفرانس غيرمتعهدها در دهلي – نخست وزير در كنفرانس شركت كرد

10/12/62

امام: اين كه مي‌گويند دخالت در سياست و انتخابات فقط حق مجتهدين است مي‌خواهند مردم را كنار بزنند و اين يك توطئه است مردم و دانشگاهيان بايد آن را خنثي كنند.

افزايش حضور ناوگان آمريكا در خليج فارس در درياي عمان.
10/12/63

ضعفهاي عراق از 2 جهت 1 – عدم وجود استراتژي دقيق و روشن و ديگر روحيه سربازان عراقي (از متن گزارش يك هيئت امريكايي اعزامي به خليج فارس)

10/12/65
دبيركل سازمان ملل با صدور بيانيه‌‌اي آمادگي خود را براي به جريان انداختن مجدد موافقتنامه مسكوت 25 ژوئن 1984 در متوقف ساختن حمله به شهرها و فعاليت در جهت هر گونه تغيير و تحول مقبول طرفين را اعلام كرد.

تصميم كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج براي امضاء قرارداد جديد همكاري در پي تصويب يك استراتژي امنيتي از جانب آنها.

حافظ اسد درملاقات با ولايتي: اگر بصره به تصرف ايرانيان درآيد خشم همه ملت‌هاي عرب برانگيخته خواهد شد و بهتر است كه ايران به عمليات كربلاي 5 پايان بخشيده از بصره عقب نشيني كند.

انتصاب سرلشكر طالع خليل الدوري به فرماندهي سپاه پنجم عراق

جابجايي سفراي عراق در آمريكا – انگليس – فرانسه – آلمان غربي و كويت.
10/12/66

شروع حملات موشكي ايران به بغداد

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo