شهید آوینی

 
320 هزار نسخه قرآن به افغانستان ارسال شد
به منظور کمک رسانی و ارائه خدمات دینی، تاکنون 320 هزار نسخه قرآن کریم به افغانستان ارسال شده است .

به نقل از محیط، از آنجا که مردم افغانستان در شرایط نامناسبی به سر می برند، این کمکها برای پاسخگویی به نیازهای معنوی آنان ارسال می شود تا مردم این کشور نیز از این نعمت بزرگ الهی محروم نباشند .

این تعداد قرآن طی نوبتهای متوالی از سوی عربستان به افغانستان ارسال و قرار است تعداد آنها به 500 هزار نسخه برسد

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo