شهید آوینی

 
افزايش مخالفت با نظريه تكامل در دانشگاه‌های انگليس با استناد به قرآن

 شمار دانشجويان انگليسی منكر نظريه تكامل داروين به سرعت رو به افزايش است.
يك ششم دانشجويان رشته زيست شناسی دانشگاه‌های انگليس با استناد به آيات قرآن و انجيل در خلقت آسمانی انسان منكر نظريه داروين در تكامل تدريجی انسان و ديگر موجودات می‌باشند.

تعدادی از دانشجويان مسلمان رشته پزشكی دانشگاه لندن و عضو انجمن اسلامی اين دانشگاه با همكاری دانشجويان مسيحی با توزيع جزوه های ميان دانشجويان نظريه تكامل را زير سوال بردند. حتی برخی از اين دانشجويان به دليل نقل آياتی از قرآن در برگه امتحان در اثبات خلقت انسان و رد نظريه تكامل تدريجی بشر از ميمون‌ها طی ميليون‌ها سال مردود شدند.

خلقت يا تكامل
يكی از دانشجويان پزشكی دانشگاه لندن كه خواست نامش ذكر نشود گفت قرآن به روشنی می گويد انسان خلق شده است نه اينكه تكامل يافته است و هيچ مدرك علمی دال بر تكامل تدريجی انسان وجود ندارد.
يكی از دانشجويان پزشكی دانشگاه لندن كه خواست نامش ذكر نشود گفت قرآن به روشنی می گويد انسان خلق شده است نه اينكه تكامل يافته است و هيچ مدرك علمی دال بر تكامل تدريجی انسان وجود ندارد.

ديويد روزوير عضو جنبش توليد علم شهر پورتماوس انگليس و حامی نظريه خلقت انسان نيز در اين باره گفت: علاقه دانشجويان به بحث درباره موضوع خلقت يا تكامل انسان به سرعت رو به افزايش است.  وی افزود من مخالف تدريس نظريه تكامل در دانشگاه های پزشكی به عنوان يك الزام نيستم اما معتقدم موضوع خلقت انسان نيز بايد در سطح دانشگاه ها مطرح شود.

اعتقاد به نظريه تكامل داروين برای تحصيل در رشته پزشكی در دانشگاه های انگليس يك الزام می باشد. برخی از پزشكان انگليسی نيز از اينكه دانشجويانی كه اعتقادی به نظريه داروين ندارند و قائل به خلقت انسان هستند قرار است درآينده پزشك شوند ابراز نگرانی كرده‌اند.

منبع: خبرگزاری ایسجا

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo