شهید آوینی

 
کشورهای مختلف برای ارتقاء دین اسلام حمایت می شوند
انجمن جهانی مسلمانان جهت اشاعه اسلام و تبیین جایگاه این دین حمایتها و پشتیبانیهای لازم را از کشورها و فعالیتهای مختلف خواهد داشت .

دکتر عبدالله ترکی دبیر کل انجمن جهانی مسلمانان با دکتر محمد بن احمد ندوی امیر شورای اهل حدیث و رئیس دانشگاه سراج العلوم نپال به منظور بررسی امور دینی مسلمانان نپال در مکه مکرمه و راهکارهای گسترش و ارتقاء دین اسلام دیدار و گفتگو کرد.

دکتر عبدالله ترکی اشاره کرد: همانگونه که این انجمن از سازمانها و مؤسسات دینی و اسلامی آفریقایی جهت اشاعه اسلام و انجام فعالیتهای دینی حمایت کرده است، حمایت خود را از نپال نیز اعلام می کند.

وی افزود: انجمن جهانی مسلمانان در راستای گسترش و ارتقای دین اسلام از کشورها و فعالیتهای مختلف حمایت می کند تا گامهای اساسی در راستای گسترش و تقویت اسلام، گامهای اساسی برداشته شود .

به گزارش خبرگزاری اسلام نیوز، دکتر محمد بن احمد ندوی طی این دیدار با اشاره به فعالیتهای شورای اهل حدیث اظهار داشت: این شورا به منظور اشاعه اسلام و ترویج این دین حنیف کوشش و تلاشی مضاعف می کند تا بتواند به اهداف اسلام جامه عمل بپوشاند.

احمد ندوی گفت: این شورا به منظور آموزش آموزه های اسلامی و اشاعه فرهنگ غنی این دین بر کار مساجد نیز نظارت دارد تا با حمایت از آنها بتوانند در زمینه ترویج این دین گامی اساسی برداشته باشد؛ زیرا مسجد را پایگاه مستحکم مردمی برای اتحاد مسلمانان و اجرای اهداف و برنامه های اسلام می داند.

وی افزود: امید است به منظور انجام فعالیتهای بیشتر و اجرای اهداف اسلامی و دینی خود انجمن جهانی مسلمانان از این شورا حمایت و پشتیبانی کند.

محمد بن احمد تأکید کرد: این کشور به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی فعالیتهای خود نیاز به برگزاری همایش و برنامه های ویژه ای دارد تا به اهداف خود که  تحقق اسلام است، دست یابد. 

وی اظهار داشت: از سوی دیگر نپال جهت از بین بردن بیسوادی اقدامات زیادی را با کمک و حمایت انجمن مذکور انجام داده است .

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo