شهید آوینی

 
کتاب " از فتنه تا سازش" منتشر شد
کتاب " از فتنه تا سازش" به قلم محمد بغداد از سوی انتشارات دارالحکمه الجزایر منتشر شده است.

محمد بغداد در کتاب " از فتنه تا سازش" به بحران جنبش اسلامی مسلمانان در الجزایر اشاره می کند. وی در این کتاب به خطبه ها و بحثهای دینی اشاره می کند که ابعاد حقیقت دین و اسلام را برای مردم مطرح کردند. محمد بغداد به اولین خطبه دینی که در سال 1913 در الجزایر ایراد شد، می پردازد که تحول عظیمی در زندگی مسلمانان الجزایر داشت.  

مؤلف اعلام می کند که این خطبه دینی توسط علامه عبدالحمید بن بادیس و شیخ بشیر ابراهیم که برای اولین بار به مسجد النبی در مدینه رفته بودند، ایراد شد.

 

نویسنده بیشترین بخش کتابش را به مسئله مضمون خطبه های دینی اختصاص می دهد و نتایج و استنتاجاتی را که در این زمان میان مردم رد و بدل می شدند در راستای تحولات آنها بررسی می کند.

 

محمد بغداد همچنین دیگر خطابه های دینی را که در تاریخ جریانات اسلامی تحولی ایجاد کردند بررسی می کند. نویسنده معتقد است پیشرفت جریانهای اسلامی از مضامینی است که ایدئولوژی و عقاید فکری نسل جدید را رهبری کرده است. وی به تأثیر بین المللی این جریانهای در جهان عرب و اسلام و طرح مسائل سیاسی و دینی و فکری آنها اشاره می کند. مؤلف ه مرجعیت اسلامی و میراث آن و جریان انتشار این تفکر را که امروزه در میان مسلمانان الجزایر وجود دارند، به طور کامل بررسی می کند.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo