شهید آوینی

 
«فقه پاسخگو» منتشر شد

«فقه پاسخگو» نگاهي به پويايي و كارآيي فقه، نوشته سيدعلي سادات فخر توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي منتشر شد.

 نويسنده كتاب «فقه پاسخگو» در پي آن است كه درحد توان، تبيين دقيقي از قابليت‌هاي درون سيستمي فقه براي هماهنگ سازي خود با مسائل جديد ارائه دهد و اثبات كند كه مي‌توان فقه را به آينده‌نگري، پيشرو و پويا شدن رهنمون ساخت.كتاب "فقه پاسخگو" مشتمل بر سه فصل به شرح زير مي‌باشد:
در فصل اول با عنوان كليات، به مباحثي از قبيل قلمرو فقه، تقسيم قلمرو فقه، هدف فقه و انفتاح باب اجتهاد پرداخته شده است.
فصل دوم با عنوان:حيات مرجع تقليد به اين مباحث مي‌پردازد: مجتهد و موضوع شناسي، اقسام موضوع، موضوع شناسي و موضوع حكم، موضوع و مصداق، تبديل موضوع، موضوعات جديد، مجتهد و حكم شناسي، اقسام حكم، رابطه حكم اولي با حكم ثانوي، پويايي فقه در سايه احكام اولي و ثانوي، حكم حكومتي، تفاوت حكم حكومتي با حكم اولي و ثانوي، نسبت حكم حكومتي با حكم اولي و ثانوي، نسبت حكم حكومتي با حكم اولي و ثانوي، پويايي فقه و حكم حكومتي، نقش ملاكات احكام، ملاك تحريم غنا، مجسمه سازي، ازدواج با غير مسلمان، بهره بانكي، مجتهد و روش شناسي، تخصصي كردن آموزش و پژوهش در رشته هاي گوناگون فقه، اجتهاد براي عرف مردم، آشنايي و تسلط بر فقه اهل سنت، آشنايي با مكاتب حقوقي، استفاده از كارشناس در موضوعات، كشف قواعد جديد اجتماعي فقهي و اجتهاد مستمر.
درفصل سوم با عنوان: منابع فقه در جهت پويايي فقه، نويسنده به مباحثي از قبيل كتاب، كلام خدايي و فهم بشري، سنت، اجماع و عقل مي‌پردازد.
كتاب «فقه پاسخگو» نگاهي به پويايي و كارآيي فقه، تأليف سيدعلي سادات فخر در 120 صفحه و شمارگان 2000 نسخه با قيمت 1100 تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي منتشر شده است.
 

منبع: خبرگزاري فارس

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo