شهید آوینی

 

امروز سه شنبه بیست و دوم آذر سال1384 هجری شمسی ، مصادف است با دهم ذیقعده الحرام سال 1426هجری قمری و برابراست با سیزدهم دسامبر سال2005 میلادی .

مهاجرت کبری :  
 


درچنین روزی در سال 1283هجری شمسی مهاجرت علماو مشروطه خواهان موسوم به مهاجرت کبری آغازشد. دراین مهاجرت حضرات آیات بهبهانی وطباطبایی ابتدا به حضرت عبدالعظیم وسپس به قم مهاجرت کردند.
پس ازمرگ ناصرالدین شاه قاجاردرهفدهم ذی القعده 1313 ه ق مظفرالدین شاه براریکه قدرت تکیه زد وعین الدوله را که مردی مستبد بود به صدارت برگزید . درواقع ریشه انقلاب مشروطیت را باید دررفتارظالمانه پادشاهان قاجار، تعدی وتجاوز شاهزادگان و وابستگان دربار، حکومت مستبدانه حاکمان ولایات و مداخله بی حد وحصردول روس وانگلیس درامورایران و مخالفت مردم با آنها ونیزارتباطاتی که با اروپا برقرارشده بود که سبب مشاهده پیشرفت ممالک راقیه می شد، دانست . عدم درک صحیح مظفرالدین شاه ازاصول مملکت داری ونیزبا توجه به بیماری وی وعزیمت مکرربه فرنگ جهت معالجه ، اوضاع کشور روز به روز نا بسامان تر می شد و ظلم حاکمان به تبع آن افزایش می یافت . در این میان چند ین حادثه  دیگر باعث شد تا حرکت مردم و شورش عمومی تسریع شود . یکی از این حوادث ماجرای موسیو نوز بلژیکی بود. وی در سال 1281 به همراه عده ای از هموطناننش به ایران آمد تا به اداره امور گمرکات بپردازد . مسیو نوز تعرفه های گمرکی را علیه بازرگانان وضع کرد و این امر موجبات نارضایتی گسترده ای را فراهم آورد . وی موقعی موجبات خشم بیش ازحد مردم را فراهم آورد که با انتشارعکسی از وی در لباس روحانیت درمجلس رقص و درحال قلیان کشیدن حاضرشد . مساله دیگربانک استقراضی روسیه بود . بدین شرح که روس ها درمحل قبرستان متروکه ای دروسط بازاردرحال بنای ساختمان بانک بودند که دراثنای ساخت آن، استخوانهای تازه مردگان کشف شد . روس ها با بی اعتنایی اجساد استخوانها را به چاه ریختند . همچنین مساله به چوب بستن بازرگانان، درشکل گیری این واقعه مزید برعلت شد . درزمان جنگ روس وژاپن به دلیل گران شدن قیمت قند ، علاء الدوله حاکم وقت تهران تعدادی ازبازرگانان را که دراعتراض به اعمال مسیونوزتحصن کرده بودند به بهانه گران کردن قند ودرواقع به قصد زهرچشم گرفتن به چوب بست . با انتشار این خبر بازاریان مغازه ها را بستند و به عنوان اعتراض درمسجد بازار اجتماع کردند . دولت به وحشت افتاد و قول داد که به رتق و فتق امور بپردازد . اما نه تنها این چنین نشد  بلکه در نشست دیگری که مردم درمسجد پای سخنان سید جمال واعظ نشسته بودند ، دولتیان بر سر مردم ریختند و آنها را به باد کتک گرفتند . پس از این واقعه علمای   تهران به منظور اعتراض ،  به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی  در ری پناه برده و در آنجا تحصن کردند . درهمین حین ، وعاظ در جاهای مختلف بر منبر رفته و از استبداد حکومت عین الدوله سخن می گفتند و خواستار تشکیل عدالتخانه در کشور بودند . دراین زمان بازار تهران به کلی تعطیل شده بود و تعداد متحصنین ازده هزارنفرتجاوزمی کرد . دیگر شهرهای کشورنیزبه این حرکت پیوستند . شاه با مشاهده احوال در صدد حل قضیه برآمد .
 

متحصنین خواسته های خود را ازجمله ، تاسیس عدالتخانه ، اجرای قوانین  اسلام ، درسراسرکشور وعزل مسیو نوزبلژیکی وعلاء الدوله به گوش شاه رساندند. سرانجام مظفرالدین شاه به خواسته آنان تن درداد وبا آنها موافقت کرد وعلما به مهاجرت صغری پایان دادند . عین الدوله که هرگزحاضر نبود تن به خواسته مردم بدهد با گذراندن وقت وامروزوفردا کردن ازپذیرش درخواست متحصنین طفره می رفت و سعی داشت با ایجاد اختلاف درصفوف علما ومردم وهمچنین زندانی کردن وبه تبعید فرستادن  فعالان غائله راختم کند . با ادامه این روند وطی مراحلی ، علما خواستارخروج ازتهران وعزیمت به قم شدند. بدین ترتیب آقایان طباطبایی وبهبهانی به همراه عده ای ازمردم به قصد قم شهرتهران را ترک گفتند ( مهاجرت کبری ) . درست در همین زمان اولین دسته ازمردم که حدود 50 نفرمی شدند نا آگاهانه به سفارت انگلیس پناهنده شدند ودرحیاط سفارت بست نشستند . این جمعیت درچند روز آینده به بیست هزارنفررسید . متحصنین درسفارت ازشاه خواستند :علما را به تهران بازگرداند ، تضمین بدهد که احدی شکنجه و دستگیرنخواهد شد ، امنیت را درکشوربرقرارکند ، دست به تاسیس عدالتخانه بزند وقاتلین مردم را تعقیب کند . همچمین درخواست های مهاجران به این شرح بود : بازگشت علما به تهران، عزل عین الدوله ، افتتاح دارالشوری ، قصاص قاتلین وبازگرداندن تبعید شدگان . با انتشارخبرمهاجرت علما وبست نشستن مردم درسفارت انگلیس ، شورش های پراکنده درنقاط مختلف کشورشکل گرفت وهمین امرباعث شده که شاه به وحشت افتاده ، درچهاردهم مرداد 1285شمسی طی فرمانی ضمن عزل عین الدوله ، دولت را ماموربرگزاری انتخابات وتشکیل مجلس شورای ملی کرد . متن قانون اساسی تنظیم شده توسط دولت ومجلس که مشتمل بر51 اصل وبه نام نظام نامه سیاسی بود درتاریخ هشتم دی ماه 1258 ازطرف مظفرالدین شاه تصویب وامضا شد و شاه ده روزپس از امضای قانون اساسی درگذشت .

انعقاد عهدنامه گلستان : 
 


درچنین روزی  در سال1228هجری قمری عهدنامه گلستان درقریه ‎ای به همین نام میان ایران و روسیه منعقد شد . این عهد نامه  یکی ازننگین ترین معاهداتی است که درتاریخ ایران به امضا رسیده است . درعقد این عهدنامه حاج میرزا ابوالحسن خان نماینده ایران که خود حامی انگلستان بود و نیزسرگوراوزلی سفیرانگلستان تلاش های خائنانه زیادی کردند . این عهد نامه شامل یازده فصل بود که سه قسمت از مطامع ارضی ، سیاسی و اقتصادی روس ها را تامین می کرد . به موجب این عهد نامه ایالات و شهرهای گرجستان ، داغستان ، باکو ، در بند ، شروان ، قره باغ ، ، شکی ، گنجه ، موقان و قسمت علیای طالش به روسیه واگذار شد. حق کشتیرانی ایران در دریای خزر از بین رفت و تسهیلات فراوانی  برای بازرگانان روسی در ایران فراهم آمد و زمینه های نفوذ اقتصادی روسیه در ایران فراهم گردید . روس ها  هم در این عهد نامه  تعهد کردند که نیابت سلطنت عباس میرزا را در ایران به رسمیت بشناسند و در رساندین او به  سلطنت بعد از پدر تمام کوشش های خود را به کار گیرند . چنین امری طبعا معنایی جز باز شدن دست روس ها برای دخالت در امور داخلی و سیاسی ایران نداشت .  به وضوح خیانت و بی کفایتی پادشاهان قاجار در این عهد نامه مشاهده می شود  .


ورود آیزنهاور به تهران :
درچنین روزی در سال1338 شمسی ،  آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا وارد ایران شد . وی در این دیدار پنج ساعت با محمد رضا پهلوی در تهران دیار و گفتگو کرد .  او قصد داشت  در یک سفر دوره ای از یازده کشور  سه قاره  آسیا ، آفریقا و اروپا دیدار کند .

قهرمانی ایران در رقابت های کشتی بانکوک :
در چنین روزی در سال 1349 ه ش تیم کشتی  ایران به مقام قهرمانی در مسابقات کشتی آسیایی بانکوک رسید .

تصویب نخستین قانون استخدام کشوری :
درچنین روزی در سال 1301 ه ش نخستین قانون استخدام کشوری ایران از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت . این قانون که در واقع نخستین قانون در جهت نظام مند کردن وضعیت حقوقی افراد طرف قرار داد با دولت به شمار می رفت ، توانست تا حدود زیادی روش های استخدام کارکنان از طرق مختلف رسمی ،  پیمانی و قرار دادی را مورد مداقه قرار دهد . همچنین در این قانون نظام های پرداخت حقوق و مزایا و میزان مرخصی کارکنان   دولت ، شیوه پایان کار ( بازنشستگی ، بازخریدی و... ) پیش بینی شده بود . این قانون اگرچه  بر مبنای اندیشه های بوروکراتیک تنظیم شده بود اما مورد مخالفت بر خی از حقوق دانان عصر قرار گرفت چراکه برخی آن را غیر عادلانه و تنها در جهت منافع دولت ارزیابی  می کردند . قانون یادشده بعدها در سال 1345 مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفت .
در سال 1334 شمسی  اداره کل طبقه بندی مشاغل  وابسته به وزارت دارایی نضج یافت و به  سال 1337 این اداره نام  سازمان خدمات کشوری به خود گرفت .  در سال1340شورای عالی اداری کشور به وجود آمد . این شورا به عنوان نخستین برنامه کاری خود  تدوین قانون استخدام کشوری را از نو آغاز کرد .لایحه تهیه شده  در تاریخ 31/3/1345  در یازده فصل به تصویب رسید.

تشکیل دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی لاهه : 
 


درچنین روزی در  سال 1920 میلادی  دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی آغاز به کار کرد   . این دیوان  در هجدهم  آوریل 1946، با انحلال جامعه ملل ، منحل شد . بعدها با شروع به کار سازمان ملل متحد  ، دیوان بین‌المللی دادگستری جایگزین  آن شد . نخستین پرونده ای که در دیوان بین المللی دادگستری گشوده شد درباره تنگه کورفومیان آلبانی وانگلیس بود . هم اکنون جلسات رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری با پانزده قاضی تشکیل جلسه می دهد وبا نه قاضی رسمیت می یابد . براساس  بند 1ماده 94 منشورسازمان ملل متحد وماده 59 اساسنامه دیوان، طرفینی که دعوای خود  را به دیوان ارجاع می دهند و دیوان را صالح به رسیدگی می دانند باید به موقع آراء دیوان را به مرحله اجرا بگذارند.

دو اتفاق در فلسطین اشغالی :
درچنین روزی در سال 1371 ه ش  یک تیم عملیاتی حماس ،  تسیم تولیدانو صهیـونیست را ربود . درهمین روز، 415 فلسطینی مسلمان به لبنان تبعید شدند  .

نخستین سفر به دور دنیا :
درچنین روزی در سال 1577 میلادی پنج کشتی تحت فرماندهی سر فرانسیس درک پلیومت انگلستان را ترک کردند تا سفری به دور دنیا داشته باشند . این سفر سه سال به طول انجامید .

کشف نیوزلند :  
درچنین روزی در سال 1642 میلادی نیوزلند توسط آبل تاسمان دریانورد آلمانی کشف شد .

یکصد هزارنفر کشته و زخمی ! :
در چنین روزی بر اثر شکست نیروهای متحد از نیروهای متفق تحت فرماندهی ژنرال زرابرت ای لی در نبرد فردریکزبورگ ( از جنگ های داخلی آمریکا ) ،  یکصد و ده هزار نفر از سربازان ایالات شمالی این کشور کشته یا زخمی شدند.

اشغال نانجینگ چین :
درچنین روزی در سال 1937 نیروهای ژاپنی شهر نانجینگ چین را به اشغال خود در آوردند . نزدیک دویست هزار چینی  شش هفته بعد  از اشغال کشته شدند . این حادثه به عنوان "تجاوز نانجینگ " در تاریخ شناخته شده است .

زلزله در یمن :
درچنین روزی در سال 1982 میلادی بر اثر زلزله ای  مهیب در یمن شمالی دو هزار نفر کشته شدند .

حکومت نظامی در لهستان :
درچنین روزی در سال 1981 میلادی مقامات لهستانی در این کشور حکومت نظامی  اعلام کردند . این کار در برابر اتحاد و اعتصاب کارگران انجام یافته بود . قانون یادشده در سال 1983 پایان یافت .

الحاق پنج کشور دیگربه اتحاد مشترک المنافع :
درچنین روزی در سال 1991 میلادی پنج کشور آسیای میانه ( جمهوری های تازه استقلال یافته  اتحاد جماهیر شوروی سابق ) موافقت خود را با پیوستن  به کشور های مشترک المنافع اعلام کردند .

بمباران شهر هانوی :
درچنین روزی در سال 1966 میلادی  و درمیانه  جنگ ویتنام ، هواپیماهای ایالات متحده آمریکا بمباران شهر هانوی را آغاز کردند.

 پیمان تاریخی عدم  تجاوز :  
درچنین روزی در سال 1991 میلادی کره شمالی و کره جنوبی پیمان تاریخی عدم تجاوز  امضا کردند .

ایجاد منطقه اقتصادی اروپایی :
درچنین روزی در سال 1993 میلادی اتحادیه اروپا، معاهده ایجاد منطقه اقتصادی اروپایی را به تصویب رساند . این قانون از اول ژانویه 1994 قابلیت اجرایی داشت .

لغو هرگونه تماس با عرفات :
درچنین روزی در سال 2001 میلادی رژیم صهیونیستی هر گونه تماسی را با یاسر عرافت لغو کرد . رژیم صهوینیسنتی همچنین به تلافی یک عملیات شهادت طلبانه نیروهای خود را به مناطق خود گردان گسیل داشت .

ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش:   
 


درچنین روزی درسال 2000 میلادی جرج دبلیو بوش پس ازگذشت 5 هفته به دلیل برخی تشکیکات درچگونگی رای گیری با حکم دادگاه وبا رایی ناچیزبه ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا منصوب شد . وی درسال 2004 میلادی نیزتوانست به رایی بالاتر ازرقیب خود جان کری  نامزد دموکرات ها دست یابد .  

مرگ بیش ازده هزارسرباز :
درچنین روزی درسال 1916 میلادی و دراثنای جنگ جهانی اول، بهمنی عظیم  در منطقه تیرول  کوههای آلپ بیش از ده هزار تن از سربازان  اتریشی و ایتالیایی را طی بیست و چهار ساعت ، به کام مرگ فرستاد .

حمله به پرو :
درچنین روزی در سال 1941 میلادی جنگجویان لاوین منطقه هااراز را در کشور پرو با خاک یکسان کردند . در این حمله سه هزار نفر کشته شدند .  

تولد هاینریش هین :
درچنین روزی در سال  1797 میلادی هاینریش هین  شاعر و غزلسرای آلمانی دیده به جهان گشود . "شوبرت " عنوان مهمترین اثر اوست .

تولد ای ورنر فون زیمنس :
درچنین روزی در سال 1816 میلادی زیمنس مخترع آلمانی متولد شد . وی افسر توپخانه نیز بود .

درگذشت آنتونی کالینز :
کالینز فیلسوف بر جسته انگلیسی در چنین روزی در سال 1792 میلادی در گذشت ." درباره آزادی و نیاز" عنوان مهمترین اثر اوست . وی در سن 53 سالگی چشم از جهان فرو بست .

روزملی درولتای علیا  :
چنین روزی به عنوان روز ملی در ولتای علیا گرامی داشته می شود .

روزجمهوری درمالت :
چنین روزی به عنوان روزجمهوری درکشورمالت گرامی داشته می شود .

 

منبع: خبرگزاری مهر

 


 

22/09/59

جابه جایی نیروهای عراقی در جبهه سوسنگرد . تداوم درگیری در ایلام ، سومار ، سر پل ذهاب و قصر شیرین .

تحلیل كاهش فعالیت دشمن در جبهه جنوب توسط واحد اطلاعات عملیات سپاه خوزستان . بازدید و گزارش مفصل خبرنگار خبرگزاری پارس از جبهه های ایلام ، دهلران و مهران .

جمعآوری هشت كشته و شش مجروح عراقی از آبهای ساحلی كویت ، مرتبط با عملیات دریایی اخیر . تقاضای امارات از سازمان ملل برای مذاكره با ایران دربارة سه جزیره و تاكید سعدون حمادی بر اینكه سه جزیره ایرانی خلیج فارس به امارات تعلق دارد .

نقش و منافع آمریكا در جنگ ایران و عراق از نظر برژینسكی ، هرالدتریبیون و وزیر اطلاعات رژیم سعودی .

گزارش مشروح لوموند از كردستان ایران : درگیریهای جاری ـ اهمیت درگیری در كردستان ایران برای عراق ـ انشعاب شاخه روسی حزب دمكرات ( به رهبری غنی بلوریان ) از این حزب و آثار آن ـ اظهارات غنی بلوریان علیه قاسملو و عراق .

لزوم هوشیاریهای لازم در سخنان امام خمینی خطاب به جمعی از فرماندهان سپاه و مسئولین عقیدتی ارتش .

22/09/66

دكوئیار: اكنون زمان آن فرارسیده است كه فروش اسلحه به ایران تحریم شود.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo