شهید آوینی

 
حضور ۳۱ فيلم در بخش اصلی جشنواره فيلم امام رضا (ع)
۳۱ فيلم توسط هيأت داوران اتتخاب و به بخش اصلی جنشواره فيلم امام رضا (ع) معرفی شد.
سيد جلال سيدی، مسئول روابط عمومی جشنواره فيلم امام رضا (ع) با اعلام اين خبر گفت: تعداد آثار رسيده به دبيرخانه جشنواره ۱۳۱ فيلم ثبت شده‌است كه از اين تعداد، داوران هيأت انتخاب جشنواره، طی چهار روز پس از بازبينی آثار، رأی به حضور ۳۱ فيلم در بخش اصلی جشنواره دادند.
سيدی تصريح كرد: از ۳۱ فيلم راه يافته به بخش اصلی، تعداد ۶ فيلم داستانی حرفه‌ای، ۱۴ فيلم مستند حرفه‌ای، ۲ فيلم نماهنگ حرفه‌ای، ۳ فيلم مستند تجربی، يك فيلم پويا نمايی تجربی و ۵ فيلم نماهنگ تجربی هستند كه در بخش‌های مختلف جشنواره نمايش داده‌می‌شوند.
مسئول كميته روابط عمومی سومين جشنواره ملی فيلم امام رضا (ع) اعضای هيأت داوران را متشكل از مجتبی راعی، عبدالحسين برزيده، مهدی فرجی، سيد محمد صادق مركبی و سيد كاظمی علوی معرفی كرد.
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo