شهید آوینی

 
آيت‌الله مكارم‌شيرازی:خبرنگاران در راه خدمت شهيد شدند
آيت الله مكارم شيرازی روز گذشته در آغاز درس خارج خود در مسجد اعظم قم حادثه شهادت تعدادی از خبرنگاران رسانه‌های كشور را تسليت گفت و ابراز اميدواری كرد با پی‌گيری مسئولان، ديگر شاهد اين گونه حوادث در آسمان و جاده‌های كشور نباشيم.

به نقل از پايگاه اطلاع رسانی رسا، آيت الله ناصر مكارم شيرازی ديروز در آغاز درس خارج خود، شهادت شماری از عكاسان، خبرنگاران و پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ايران را در حادثه سقوط هواپيما ۱۳۰ - C به داغداران و ملت ايران تسليت گفت و اظهار داشت: شماری از خبرنگاران و سرنشينان مسافر هواپيما و تعدادی هم در اثر برخورد آن با مجتمع مسكونی در اين حادثه جان خود را از دست‌دادند... اين افراد در راه خدمت به مردم بودند كه دچار حادثه شدند.

ايشان با اشاره به روايات متعدد از معصومين (ع) فرمودند: اگر كسی در مسير خدمتی گام‌بر‌می‌دارد و در همين حال از دنيا برود، جزء شهيدان محسوب‌می‌شوند. اين افراد هم در حال انجام خدمت بودند.
اين مرجع تقليد با اشاره به بروز حوادثی از اين دست در گذشته تاكيد‌كرد: اميدواريم فكری انديشيده شود كه اين حادثه‌ها ديگر تكرار‌نشود. اين هم خسارت معنوی ديگری برای ما در‌پی‌دارد.
استاد دروس خارج حوزه علميه قم ياد‌آور‌شد: جهان اين حوادث را نتيجه ضعف و ناتوانی ما اعلام می ‌كنند. دشمنان هم كه در انتظار يك بهانه هستند تا روی آن مانور دهند، بايد چاره‌ ای برای اين مسايل انديشيده شود.
غالب اين مسايل قابل پيش‌گيری‌است. حوادث غير قابل پيش‌گيری در برابر حوادث قابل‌پيش‌‌گيری كمتر است. به گفته كارشناسان در جاده‌ های كشور هم نزديك به نود و پنج درصد حوادث قابل پيشگيری است.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo