شهید آوینی

 
20 مجوز برای نشر قرآن کریم صادر شد
از سوی اداره کل نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم، در آبان ماه 40 مجوز چاپ و 20 مجوز نشر قرآنهای کامل صادر شده است .

بر اساس آمار اداره نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم شمارگان چاپ قرآن کامل در این مدت 385 هزار جلد و شمارگان چاپ قرآن جزئی 510 هزار جلد اعلام شده است و به طور کل شمارگان چاپ قرآن کامل و جزئی 895 هزار جلد بوده است .

از سوی اداره نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم تعداد مجوزهای چاپ قرآن جزئی در آبان ماه 17 مجوز و تعداد مجوزهای چاپ قرآن کامل 40 مجوز اعلام شده است .

تعداد مجوزهایی که برای نشر قرآن کریم به دو صورت کامل و جزئی ارائه شده است عبارتند از 7 مجوز نشر قرآن های جزئی و 20 مجوز نشر قرآن های کامل . 

همچنین از سوی اداره نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم شمارگان مجوزهای نشر قرآن کریم در رابطه با نشر قرآن جزئی 106 هزار و 500 جلد و شمارگان مجوزهای نشر قرآن کامل 94 هزار جلد اعلام شده است .

تعداد قرآن های جزئی وارده به اداره کل نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم 38 جلد قرآن و تعداد قرآن های کامل وارده به این اداره 88 قرآن بوده است .

تعداد قرآن های تحویل شده به ناشرین 41 جلد قرآن بوده است و علاوه بر این اداره نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم  از سه انتشارات و چاپخانه نیز بازدید کرده است . همچنین 19 انتشارات به جهت نشر قرآن در این اداره پرونده های جدید را تشکیل داده اند .

تصحیح قرآن به صورت پروژه ای در هزار و 800 جلد انجام شده است و علاوه بر این 128 جزء قرآن هم در وقت اداری در اداره کل نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم تصحیح شده اند .

تعداد اوراق غلط نامه 128 برگ اعلام شده است و همچنین 75 قرار داد هم به جهت تصحیح منعقد شده است . علاوه بر این اداره نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم تعداد اجزای مقابله شده را 1450 جزء اعلام کرد

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo