شهید آوینی

 
اخراج زن محجبه آفريقايی از محل كار به دليل رعايت حجاب اسلامی
زن مسلمان آفريقايی به علت اصرار بر رعايت حجاب اسلامی از محل كارش اخراج شد.
به نقل از «SABC» فاروز آدامز، كارمند بخش بازپروری زندان وجيستر در آفريقای جنوبی به علت اصرار بر پوشش حجاب اسلامی و پس از يك محاكمه انضباطی درون سازمانی از كار بركنارشد.
روابط عمومی بخش بازپروری زندان در اين باره اعلام كرد: آدامز از رعايت پوشش سازمانی اين بخش تخطی كرده است.
ديلم دی سد وكيل آدامزدر اين باره گفت: ما مداركی را برای فرستادن به داگاه كار آماده كرده‌ايم كه ظرف اين هفته و حداكثر تا هفته آينده ارايه خواهد شد.
اخراج اين زن مسلمان اولين موردی نيست كه در جهان اتفاق می‌افتد بلكه زنان مسلمان بسياری تاكنون به علت اصرار بر پوشيدن حجاب اسلامی از كار بركنار شده‌اند.
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo