شهید آوینی
 
مسجد بزرگ مصر پس از 5 سال مرمت بازگشائی شد
مسجد احمدبن طولون از آثار شناخته شده جهان اسلام و از بزرگترین مساجد قدیمی مصر ، پس از 5 سال مرمت ، باز گشائی شد.

به گزارش خبربگار گروه دین واندیشه "مهر" این اثر مهم در سال 263 هجری توسط  والی بنی عباس در مصر با هزینه 120هزار دینار بر روی کوه  "یشکر" ساخته شد.

احمد بن طولون در ساخت مسجد از معماران خواست مسجدی بسازند که نه زبانه های آتش ونه آب سیل آنرا ویران نکنند واگر مصر سوزانده یا غرق سیل شد مسجد سالم باقی بماند. معماران خواسته او را برآورده کردند ومسجدی از آجر قرمز ساختند و فقط در ساخت محراب از سنگ مرمر استفاده کردند ، زیرا سنگ مرمر در برابر آتش مقاوم نیست.

مسجد دارای 19 در ورودی  ویک مناره بزرگ است که تنها مناره قدیمی مصر بشمار می آید و طبق مناره بزرگ سامرا ساخته شده است.

به گزارش خبرگزاری " مسلمانان جهان" احمد نظیف در بازدید از مکان ترمیم شده مسجد گفت : ترمیم مسجد بخشی از طرح باز سازی و ترمیم قاهره دوره اسلامی است و وزارت فرهنگ تلاشهای خود را برای حفظ اماکن مهم اسلامی ، برای نسلهای آینده مصر و جهان اسلام مضاعف خواهد کرد.

نظیف از بازگشائی چند طرح تاریخی دیگر در قاهره خبر داد و بر حفظ تمام آثار اسلامی قاهره که مربوط به دوره های مختلف می باشد ، تأکید کرد.

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo